Till sidans huvudinnehåll

Vattenkvalitet

I tabellen nedan visas genomsnittliga resultat för några kemiska parametrar för dricksvatten hos användare i Strängnäs kommun.

PFAS-4 

pH

Järn

Totalhårdhet

Fluorid

ng/l 

 

mg/l

mg/l

0dH

Bedömning

mg/l

Bedömning

2,4 

8,1

<0,05

28,6

4,4

Mjukt

0,16

Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd

Mjukt och hårt vatten

Totalhårdheten är ett mått på kalcium- och magnesiumhalten i vattnet. Halten uttrycks antigen i mg/l eller s.k. tyska hårdhetsgrader (°dH). Vatten med låg totalhårdhet betecknas som mjuka och vatten med hög totalhårdhet som hårda. Vatten med hårdhet högre än 106 mg/l (> ~15 °dH) kan ge skador på textilier vid tvätt samt utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.

Om du har köpt ny disk- eller tvättmaskin kan det vara av intresse att veta hur hårdheten är på vattnet för att kunna dosera disk- och tvättmedel samt rätt mängd salt. I Strängnäs har vi ett mjukt vatten, läs anvisningarna på produktförpackningen för rekommenderad dosering.

Ordlista 

pH-värde 
pH-värdet är ett mått för antalet vätejoner i vattnet, en balans mellan sura och alkaliska element. Vårt dricksvatten har normalt ett pH-värde på 8,1 men kan variera mellan 7,9 och 8,3. pH-värdet ger en tunn hinna av kalk i ledningarna vilket skyddar från frätskador. 

Järn 
Järn förekommer naturligt i vårt vatten. Det kan även tillföras vattnet från processkemikalier samt från utfällning på rostiga stål- och gjutjärnsledningar. Är halten järn över gränsvärdet kan vattnet upplevas missfärgat (oftast brunt), ha annan smak och ge skador på textilier vid tvätt. 

Fluorid 
Fluorid kan förekomma naturligt i råvatten, framförallt grundvatten. Måttliga mängder fluorid (0,8-1,2 mg/l) anses ha en kariesförebyggande effekt. Skillnaden i halt då fluorid övergår från att ha en positiv till att ha en negativ effekt är liten. Gränsvärdet för otjänligt i provtagningspunkten "hos användaren" är 1,5 mg/l.