Till sidans huvudinnehåll
Grävningsarbete i gata

Aktuella VA-arbeten

För att säkerställa fortsatta vattenleveranser har vi en femårig förnyelseplan för både dricks- och avloppsvatten. Syftet med förnyelseplanen är att säkerställa att framtida reinvesteringar riktas till de områden på ledningsnätet där behovet är störst.

Dricksvatten

Det allmänna dricksvattenledningsnätet i Strängnäs är cirka 35 mil långt. Ledningsnätet är i behov av förnyelse. Det kan innebära att vi ersätter befintliga dåliga dricksvattenledningar och bygger ut system för säkrare drift och kapacitet samt renoverar vattentorn.

Spillvatten

Det allmänna avlopps- och dagvattenledningsnätet i Strängnäs kommun är cirka 50 mil långt och nätet har ett 70-tal pumpstationer och över 500 LTA-pumpstationer för att fungera.

För avloppsnätet har vi identifierat områden där risken för översvämning är påtaglig och där vi behöver genomföra åtgärder som sanering och separering. Sanering av ett ledningsnät innebär att vi utreder och genomför åtgärder som minimerar mängden tillskottsvatten i ledningsnätet, exempelvis genom bortkoppling av stuprör. Separering innebär att dagvattensystem byggs ut i ett område så att dagvattnet kan avledas separat från spillvattnet.