Till sidans huvudinnehåll

Hållbar hantering av dagvatten

Regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på hårda ytor som gator och trottoarer kallas för dagvatten. Stora massor av dagvatten innebär både miljö- och översvämningsrisker. Därför är det viktigt att planera för en hållbar hantering av dagvattnet.

När samhället växer och städer byggs ut minskar också de naturliga avrinningsställena för dagvattnet. Ytorna där dagvattents möjlighet till fördröjning och absorbering minskar i takt med att fler ytor byggs ut och blir ogenomträngliga. Därför blir ofta mängderna och flödet värst i tätbebyggda stadsmiljöer. 

Viktigt att ta med i planeringen

Dagvattnet för med sig miljöskadliga ämnen i sitt flöde. Även om själva utsläppskällan är långt bort så kan dess påverkan nå långt. Därför måste vi förebygga att dagvattnet förorenas och sträva efter att minska mängden dagvatten som måste avledas och renas. Hanteringen av dagvattnet som uppkommer i samhället kräver en långsiktig planering. Därför bör markplanering för öppna dagvattensystem eftersträvas redan i detaljplansprocessen vid nybyggnationer. 

Översvämningsrisken ökar i takt med klimatförändringarna

Samtidigt som bebyggelsen ökar förutspås fler kraftiga regn och högre vattenstånd att inträffa i framtiden. Dagvattensystemens överföringskapacitet kommer inte att räcka till, vilket också är en anledning till att planera för hur dagvattnet bäst tas omhand. 

Dagvattnet som värdefull resurs

Hanteras dagvattnet rätt kan det vara till stor nytta. När tillräckligt rent dagvatten infiltreras bidrar det till nytt grundvatten som i sin tur ger ett friskt tillskott av vatten i våra sjöar och hav. Naturbaserade lösningar för hållbar dagvattenhantering såsom dagvattendammar, våtmarker och grönytor blir dessutom trevliga inslag i stadsmiljön och ger ökade livsmiljöer för växter och djur.

Dagvattendamm

Ur ett dagvattenperspektiv är det viktigt att minimera de hårdgjorda ytorna så mycket det går. Stora hårdgjorda arealer, där vattnet förhindras att infiltreras naturligt, ger upphov till stora volymer dagvatten som måste hanteras och avledas för att undvika översvämning och föroreningar. Att förebygga, fördröja och rena dagvattnet där föroreningarna uppkommer är därför viktigt för en hållbar dagvattenhantering.

I tätorter där marken redan är planerad och bebyggd och där olika intressen med behov av markytor konkurrerar med varandra är det ofta svårt att hitta lämpliga ytor för stora dagvattenanläggningar. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att minimera behovet av allmänna dagvattenanläggningar, genom att förebygga, fördröja och rena dagvattnet så tidigt som möjligt. 

Lösningar för hållbar dagvattenhantering

Grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, blågröna stråk, våtmarker anpassade för dagvatten, och dagvattendammar är exempel på naturbaserade lösningar. Fördröjningsmagasin, och filtertekniker är exempel på tekniska lösningar. En kombination av båda sortens lösningar är nödvändig för en hållbar dagvattenhantering.

Ansvaret för dagvattnet är gemensamt

Dagvattenhanteringen berör hela samhället. Aktörer såsom myndigheter, kommuner, fastighetsägare, privatpersoner och verksamhetsutövare påverkar och har ansvar för dagvattnets innehåll, flödens storlek och strömningsriktning.

Som privatperson kan var och en bidra genom att inte slänga skräp, fimpar eller snusprillor på marken där de slutligen hamnar i gatubrunnarna som ska avleda dagvattnet. Genom att tvätta bilen på en biltvätt där vattnet renas innan det släpps ut bidrar du också till minskade föroreningar i dagvattnet och därmed också vattendrag och sjöar. 

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar för att ta hand om det regn som faller inom fastigheten och för att dagvatten som förorenats av en verksamhetsutövare renas vid behov innan det leds vidare.

Kommunen har flera olika roller och ansvar i arbetet med dagvattenfrågor. Kommunen är ansvarig samhällsplanerare, tillsynsmyndighet, ansvarig för vatten och avlopp liksom markägare och verksamhetsutövare.

Olika myndigheter ansvarar för dagvattenfrågor utifrån sina olika myndighetsområden och lagstiftningar. Naturvårdsverket har ett tillsynsvägledande ansvar för dagvatten utifrån Miljöbalken.

Källa: Naturvårdsverket

Dagvatten rinner ur stuprör

Dagvatten

Hur har du kopplat ditt dagvatten? Det är viktigt att vattnet inte leds till reningsverket i onödan.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.

Dagvattenbrunn

Inga fimpar i markbrunnen, tack!

Markbrunnarna som vi ser lite överallt fyller en viktig funktion för att minska risken för översvämning. De är absolut inga askkoppar eller papperskorgar!

pojke tittar på ankor i vattnet.

Ta hand om ditt vatten

Hur kan du ta hand om vattnet? Vi har samlat informationen så att det är lätt att göra rätt.

Text: Tack för lånet av vattnet

Vattnets kretslopp

Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp.

Groda i regn

Grundvatten

Hur blir det grundvatten? Var finns det? När finns det mest grundvatten? Här kan du lära dig mycket om grundvatten.

Häll inte ut fett i avloppet

Häll inte ut fett i avloppet

Häll aldrig ut olja och fett i vasken. Låt oss göra miljövänlig biogas av det istället.