Till sidans huvudinnehåll
vattenrening på ett reningsverk.

I Mariefred sker vattenrening i fyra steg

I Mariefreds reningsverk sker vattenreningen i fyra steg: mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening samt våtmarksrening under sommarhalvåret.

Mekanisk rening

Den mekaniska reningen består av två steg: galler och försedimentering. När det inkommande avloppsvattnet når reningsverket passerar det först genom galler bestående av roterande silar, där större objekt så som trasor, bindor och annat skräp rensas bort. Renset ifrån silarna tvättas och skickas slutligen iväg på förbränning. Vattnet leds ifrån silarna till försedimenteringen som består av två bassänger. Till vattnet doseras fällningskemikalier som gör att slammet i vattnet ”klumpas ihop” och näringsämnet fosfor som finns löst i vattnet bildar ”klumpar”. Dessa ”klumpar” som kallas för flockar avskiljs sedan i försedimenteringen genom att de får sjunka till botten av bassängerna.

Biologisk rening

Den biologiska reningen består av en biobädd där vattnet renas på organisk substans. Vattnet fördelas ut över bädden och rinner sedan ner över ett plastmaterial. På plastmaterialet finns en biofilm av bakterier som bryter ner den organiska substansen i avloppsvattnet till koldioxid och vatten.

Kemisk rening

Vid den kemiska reningen tillsätts en fällningskemikalie för att rena vattnet från fosfat. Reningen sker genom att fosfat fälls ut och bildar flockar som separeras från vattnet genom sedimentation. Förfällning av fosfat sker vid den mekaniska reningen, efterfällning av fosfat sker efter biobädden. De bildade flockarna ifrån förfällningen separeras i försedimenteringsbassängerna och de bildade flockarna ifrån efterfällningen separeras i slutsedimenteringsbassängerna tillsammans med övrigt slam i vattnet.

Våtmarksrening

Färdigbehandlat avloppsvatten leds under sommarhalvåret ut till en anlagd våtmark bestående av ett vassbälte. I våtmarken sker ytterligare rening av vattnet på naturlig väg innan det slutligen rinner ut i Ärnäsviken i Mälaren. Under vintertid leds vattnet direkt ut i Mälaren eftersom ingen ytterligare rening kan ske i vassbältet då ingen växtlighet växer under vintern.

Slambehandling

Avskilt slam från slutsedimenteringen samt flytslam från försedimenteringen pumpas tillbaka till inkommande vatten. Avskilt bottenslam från försedimenteringen pumpas till en slamtank, för att sedan pumpas vidare till en slambädd. I slambädden avskiljs ytterligare vatten från slammet och detta vatten, som kallas rejekt, leds tillbaka till inkommande vatten till reningsverket. Slammet som läggs på bädden ligger kvar tills bädden är full och måste tömmas. Detta beräknas ske med 10-15 års intervall.