Till sidans huvudinnehåll

I Strängnäs sker vattenrening i fyra steg

I Strängnäs reningsverk sker vattenreningen i fyra steg: mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening samt våtmarksrening.

Mekanisk rening

Den mekaniska reningen består av två steg: galler och försedimentering. När det inkommande avloppsvattnet når reningsverket passerar det först genom galler bestående av roterande silar, där större objekt så som trasor, bindor och annat skräp rensas bort. Renset ifrån silarna tvättas och skickas slutligen iväg på förbränning. Vattnet leds ifrån silarna till luftade sandfång, här sjunker tyngre partiklar (sand) som passerat silgallren till botten. Sanden pumpas sedan upp och tvättas. Vattnet passerar vidare tillförsedimenteringen som består av en stor rund bassäng. Till vattnet doseras fällningskemikalier som gör att slammet i vattnet ”klumpas ihop” och näringsämnet fosfor som finns löst i vattnet bildar ”klumpar”. Dessa ”klumpar” som kallas för flockar avskiljs sedan i försedimenteringen genom att de får sjunka till botten av bassängen.

Biologisk rening

Den biologiska reningen består av en biobädd där vattnet renas på organisk substans. Vattnet fördelas ut över bädden och rinner sedan ner över ett plastmaterial. På plastmaterialet finns en biofilm av bakterier som bryter ner den organiska substansen i avloppsvattnet till koldioxid och vatten. Den biologiska reningen fortsätter efter biobädden i bärarfyllda bassänger för kväverening. Bärarna är ett plastmaterial liknande det som finns i biodbädden där biofilm växer på materialets yta. Först kommer vattnet till luftade bassänger, där bryts ammonium ned till nitrat. Därefter går vattnet genom oluftade bassänger. Här bryts nitratet i vattnet ned till kvävgas.

Kemisk rening

Vid den kemiska reningen tillsätts en fällningskemikalie för att rena vattnet från fosfat. Reningen sker genom att fosfat fälls ut och bildar flockar som separeras från vattnet genom sedimentation. Förfällning av fosfat sker vid den mekaniska reningen, efterfällning av fosfat sker efter kvävereningen. De bildade flockarna ifrån förfällningen separeras i försedimenteringsbassängen och de bildade flockarna ifrån efterfällningen separeras i slutsedimenteringsbassängerna tillsammans med övrigt slam i vattnet.

Våtmarksrening

Färdigbehandlat avloppsvatten leds ut till en anlagd våtmark bestående av tre seriekopplade dammar. I våtmarken sker ytterligare rening av vattnet på naturlig väg innan det slutligen rinner ut i Ulvhällsfjärden i Mälaren.

Slambehandling

Avskilt slam från slutsedimenteringen samt flytslam från försedimenteringen pumpas tillbaka till inkommande vatten. Avskilt bottenslam från försedimenteringen pumpas till slamfickor, för att sedan pumpas vidare till en centrifug som avvattnar slammet. Rejektvattnet leds tillbaka till inloppet på reningsverket och slammet pumpas ut på två slamplattor. Här förvaras slammet i 0,5-1 år innan det transporteras bort för avsättning.