en glad flicka som får rinnande vatten på sina händer.

Kommunalt VA - Ett delat ansvar

Under och efter anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet har både du och vi ett ansvar för att arbetet ska gå bra och att nätet och ledningar tas om hand.

Ditt ansvar

Som fastighetsägaren ansvarar du och står för kostnaderna för:

 • Schaktning på den egna fastigheten för servis­ledningar och eventuell LTA­pumpbrunn, fram till förbindelsepunkten.
 • Installation av eventuell LTA­-pumpbrunn, enligt monterings­ och driftinstruktion.
 • Nedläggning av rören på den egna fastigheten.
 • Eventuell värmeisolering (med värmekabel och isoleringsmaterial).
 • Montering av vattenmätarkonsol alternativt vattenmätar­brunn.
 • El­arbeten. Anordnande av el­ledningar från proppskåp (el­central) via automatikskåp till montagevinkel i pumpstation. Behörig elektriker krävs.
 • Anslutning till förbindelsepunkt, belägen cirka 0,5m utanför fastighetsgränsen.
 • Inköp av material till VA-­installationen, exempelvis ledningar på tomt, eldragning till pumpstation och vattenmätarkonsol. Du ansvarar inte för inköp av pumpsta­tion, pump, larm, vattenmätare och automatik­skåp.
Vårt ansvar

Vi monterar din LTA-enhet och vattenmätare. Pump och vattenmätare behöver dock beställas minst fem arbetsdagar i förväg. Dessa monteras när anlägg­ningsavgiften är betald samt efter att fastighetsägaren skickat in färdiganmälan om att anläggning inom fastighet är installerad enligt bifogade instruktioner.

När installationen är klar

När den egna anläggningen är färdig, besiktigad och godkänd samt betalningen av anlägg­ningsavgiften kommit in till oss öppnas venti­lerna till det allmänna VA-­nätet. Anläggningen är nu inkopplad till det allmänna VA­nätet.

När installationen är klar och anläggningen inkopplad står du som fastighetsägare för:

 • Elkostnaden för eventuellt LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
 • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
 • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
 • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.

Vi står för:

 • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
 • Utryckning vid larm om fel av pumpstationen.

  

en liten pojke som håller en dusch med rinnande vatten.

Din anslutning

Anslutningen till det kommunala VA-nätet sker i flera olika steg som vi samlat här.

händer som tvättas under rinnande vatten.

VA-installation hos dig

Vi har samlat all information om hur VA-installationen ser ut från förbindelsepunkt in i ditt hus.

en vattenmätare med en platta.

Installera vattenmätare

Det sista momentet i anslutningsprocessen är installationen av vattenmätaren.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2019.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.