Till sidans huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar om elnät

Vad är elnätsavgift? Och hur får jag igång elen? Här hittar du vanliga frågor och svar om elnät.

Vanliga frågor

Det är du själv som har ansvar för dina elektiska apparater; att de är hela och används på rätt sätt. Läs gärna våra tips om elsäkerhet.

Vi kan byta mätaren och skicka in den gamla för kontroll. Om inget fel upptäcks, står du som kund för den extra kostnaden.

Jag flyttar till en lägenhet där ni är nätägare. Behöver jag göra något för att starta elnätsavtal, eller sätts det igång automatiskt? Elhandelsavtal har jag redan ordnat.

Du behöver göra en flyttanmälan för att få ström till din nya lägenhet. Enklast gör du en anmälan via vår hemsida eller genom att ringa vår Kundservice på 0152-460 50.

Lägenheter delar på en servis, det går eftersom de oftast har en lägre förbrukning. En villa upptar servisens hela kapacitet, medan lägenheter delar på kapaciteten (kallas sammanlagring).

Det är inte alltid det ingår i en vanlig bostadsbesiktning därför kan det vara bra att anlita någon som besiktigar elinstallationerna.

Vi är tacksamma om du hör av dig till oss på nummer 0152-460 50 och väljer Felanmälan eller mejla kundservice@sevab.com.

När du flyttar medför det administrativt arbete som ska betalas av dig som flyttar och inte av kundkollektivet (alla andra).

Det är genom vårt elnät som elen på ett snabbt och säkert sätt transporteras hem till dig. Nätavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. 

Vanliga frågor om särkringsstorlekar

Upptäcker du att någon eller alla passdelar till dina huvudsäkringar inte stämmer överens med ditt elnätsabonnemang, behöver du själv inte rapportera detta till oss. Vid elmätarbytet hemma hos dig kommer montören att se detta och registrera rätt uppgifter. Du får sedan ett bekräftelsebrev med information om att du har blivit överflyttad till rätt elnätsabonnemang.

Om du känner dig osäker på vilka säkringar du bör använda rekommenderar vi dig att ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör. De kan bäst bedöma vilka huvudsäkringar och passdelar du bör ha utifrån förutsättningarna i just din anläggning. Du är självklart alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice för att få tips och råd om vad du kan göra.

Vid elmätarbytet hos dig kan montören ha upptäckt att de passdelar du har för dina huvudsäkringar i elskåpet, inte stämmer överens med ditt nuvarande elnätsabonnemang. Du har då flyttats över till rätt abonnemang. På samma gång ändras din avgift som kan ha blivit antingen högre eller lägre, beroende på vilka passdelar du har. Det är färgen på passdelen som avgör hur stora säkringar du kan ha och vilket elnätsabonnemang vi ska fakturera dig för. Om du har flera olika sorters passdelar är det den med högst amperestorlek som är styrande för din avgift. 

Du hittar uppgifter om ditt elnätsabonnemang på din faktura under rubriken "Elnät" och "Avstämd period". 

Nej. I de fall vi upptäcker att de passdelar du har för huvudsäkringarna i elskåpet skiljer sig mot vad du betalar för, så kommer du att få brev av oss. Vi har då flyttat över dig till rätt elnätsabonnemang och kommer att debitera dig en abonnemangsavgift baserad på den passdel i din anläggning med störst ampere-storlek. 

Ja, du behöver anlita en auktoriserad elinstallatör som utför ändringen på plats hos dig och sedan anmäler det till oss. När vi har mottagit färdiganmälan från elinstallatören debiterar vi dig enligt det nya elnätsabonnemanget.

Ja! Färgerna talar om vilken storlek det är på passdelen och vilken säkring som passar i den. Det är passdelen som avgör vilket elnätsabonnemang du får betala för. Har du olika färger på passdelarna är det passdelen med störst ampere-storlek som avgör vilken avgift du får betala. En elinstallatör kan oftast hjälpa till med att lägga om last i elanläggningen och därmed se till att du kan ha minsta möjliga passdelar för dina behov.

Passdelar illustration 1.jpg

Till varje elanslutning finns en elmätare och huvudsäkringarna brukar sitta i närheten av elmätaren. Säkringarna begränsar hur mycket el du kan använda samtidigt och skyddar din elanläggning, och mätaren mäter den mängd el du tar ut från elnätet.

Det är lätt hänt att förväxla huvudsäkringar med andra säkringar man kan ha i sin anläggning. Skruvar man ur huvudsäkringarna så slocknar elen i hela anläggningen (även elmätaren), medan andra säkringar i anläggningen släcker delar av anläggningen (exempelvis spisen, vardagsrummet eller sovrummet). Huvudsäkringarna är oftast tre tillsammans (trefas) men kan också bara vara en i enfasiga anläggningar, exempelvis äldre små lägenheter.

Elmätaren och huvudsäkringarna brukar sitta i ett skåp på husväggen utanpå fastigheten eller på en innervägg i huset (förmodligen lite undangömt). De sitter som regel nära platsen där elen kommer in från elnätet. I flerbostadshus brukar mätarna dock sitta i ett separat mätarrum i källarvåningen. Då ska fastighetsägaren tydligt ha märkt upp vilken mätare som mäter vilken lägenhet.

Ja. Enligt de allmänna avtalsvillkoren (punkt 3.8) är du skyldig att ha rätt avgiftsbestämmande passdel och säkring för anläggningen.

Du som privatperson kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.
Du som näringsidkare kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.

Nej, byte av passdel måste göras av en auktoriserad elinstallatör. Försäkringsbolag ersätter inte skador där installationer gjorts av obehöriga personer och utan tillräcklig kunskap kan elarbete innebära livsfara. Byta säkring kan du dock göra själv. 

Passdelen är den del som förbinder säkringen/proppen med propphålet och som du skruvar in säkringen i. Den kan ha olika färger beroende på vilken säkringsstorlek den är till för.

En säkring eller "propp" i folkmun, är en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar, vilket skulle kunna leda till överhettning och i värsta fall brand. Det är alltså en typ av säkerhetsmekanism.

Passdel och säkring.jpg

Om en eller flera passdelar saknas eller är trasiga behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör som åtgärdar detta.

Saknade eller trasiga passdelar/bottenkontakter utgör ett allvarligt avsteg både från de allmänna avtalsvillkoren och från tillverkarens anvisningar för en elapparat med passkontakter. Det utgör inte bara ett avtalsmässigt brott utan även en potentiell elsäkerhetsfara då större säkringar kan användas än vad anläggningen klarar av.

Du som privatperson kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.
Du som näringsidkare kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.

Under 2023 utför vi elmätarbytaren hos våra elnätskunder. I samband med det ser vi över passdelarna till dina huvudsäkringar så att de motsvarar det du betalar för. Om vi upptäcker att passdelarna inte stämmer överens med ditt nuvarande elnätsabonnemang, flyttas du över till rätt abonnemang. På samma gång ändras din avgift som kan bli antingen högre eller lägre, beroende på vilka passdelar du har. Om denna förändring gäller dig får du ett bekräftelsebrev av oss där vi upplyser dig om ditt nya rätta elnätsabonnemang. 

Om du anser att du felaktigt har blivit överflyttad till ett annat elnätsabonnemang, är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice så hjälps vi åt att hitta en lösning.

En auktoriserad elinstallatör är den som bäst kan göra en säker bedömning utifrån förutsättningarna i just din anläggning. Generellt kan man säga att huvudsäkringarna bör vara någon storlek större än den största säkringen i din gruppcentral. Så om du har 16 A ”inne” i gruppcentralen så kan det vara lämpligt att ha 20 A ”ute” i mätar-/elskåpet. Om du vill kan du prova att ha lägre huvudsäkringar under en period och se om de löser ut när du använder mycket el samtidigt. Om du inte upplever bekymmer med lägre huvudsäkringar så kan det vara lämpligt att anlita en elinstallatör som byter till lägre passdelar, så att du får en lägre elnätsavgift.

Vanliga frågor om kapacitetfrågan

När elnäten inte har plats för mer effekt uppstår kapacitetsbrist. Det går att jämföra med trängsel på en väg - för många bilar samtidigt gör att det blir stopp. För att få bukt med trängseln kan man tänka sig olika lösningar. Man kan bygga en större väg eller försöka välja andra tider att köra på vägen. Att bygga nya vägar, eller elnätsledningar, är dyrt. Notan står vi alla för, genom elnätsavgiften.

Effekt är ett mått på styrkan i ett system. Om en bil inte orkar köra upp för en backe är motorn för svag. Den ger inte tillräcklig effekt. Effekt anges i enheten watt (W).

Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras. När våra elproduktionsanläggningar inte kan producera tillräckligt mycket effekt för att täcka konsumenternas behov uppstår effektbrist.

Effektbrist i elsystemet uppstår om elnätet blir överbelastat, till exempel om några stora kraftverk plötsligt får driftavbrott, och elanvändningen samtidigt är stor. Effektbrist kan också uppstå på grund av att det blir riktigt kallt samtidigt som industrin går för fullt, vilket ökar elbehovet.

Olika lösningar finns. Den ena är att bygga ut och förstärka elnätet. Den andra är att minska behovet av att förstärka elnätet, genom smartare elanvändning. Vi tror på en kombination. Att bygga ut elnäten är kostsamt och ger miljöpåverkan, därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att ändra vårt elanvändningsmönster.

Mälardalen är en expansiv region där elbehovet ökar. För att Mälardalen ska kunna utvecklas med nya företagsetableringar, fler jobb och invånare krävs god tillgång till el. Ett exempel är Eskilstuna Logistikpark, vilket är ett område där det tidigare inte funnits särskilt stort elbehov och elnätet är anpassat efter det. Nu ser vi flera industrier, exempelvis serverhallar, som vill etablera sig i Eskilstuna Logistikpark. Dessa företag har stort elbehov. Även befintliga företag utvecklas, vill ställa om till mer hållbar produktion och behöver därför mer el. Detta gör att kraven på elnätet höjs.

Samhället befinner sig i en omställning för att bli mer hållbart. Vi ersätter bensin och diesel med el, till personbilar, bussar och lastbilar. Produktionen inom stålindustrin ställs om från fossil energi till el. Nya typer av verksamheter som exempelvis datacenter behöver mycket el. Samtidigt ökar våra krav på komfort, vi vill ha "smarta hem", vilket kräver ny teknik som är elberoende. 

Hämmad samhällsutveckling. Elnätsföretag tvingas skjuta större anslutningar, som exempelvis elintensiva industrier, på framtiden. Detta har redan hänt på Gotland, där man är beroende av en enskild ledning till fastlandet.

Elnäten kan fördyras i onödan om det blir tvunget att bygga ut näten. Med gemensamt ändrat användningsmönster behöver vi inte göra de investeringarna.

Det handlar om att ändra användningsmönster. Vi behöver undvika att ”göra allt på en gång”. Effekttoppar uppstår när många använder alla sina hushållsapparater samtidigt, duschar/badar och laddar elbilar. Sprid ut elanvändningen!

  • Har dina elektriska apparater tidsinställning? Styr bort användningen från de tider då effekttoppar är vanliga, särskilt kl. 17-19 kalla dagar under vinterhalvåret.
  • Om du har en elbil som ska laddas – använd en laddbox med dynamisk lastbalansering. Då har laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av ditt hem och kan anpassa hur mycket el som används till att ladda din bil. Nya tekniska lösningar för att underlätta styrning av elanvändning kommer hela tiden - så följ teknikutvecklingen!

Vanliga frågor om HAN-porten

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla mätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för en kund att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Parametrar som man du kan ta ut via HAN-porten är:

  • Timvis ackumulerad import och export av både aktiv och reaktiv energi
  • Momentan aktiv och reaktiv effekt åt båda riktningar trefasigt eller varje fas för sig
  • Momentan spänning per fas (RMS)
  • Momentan ström per fas (RMS)

SEVAB erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som SEVABs elmätare har benämns P1 och är av öppen standard, utformad efter den svenska branschrekommendationen

Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.

Alla nya elmätare från SEVAB följer aktuell version av ”Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare” utgiven av Energiföretagen Sverige. Tillverkaren av elmätaren implementerar förändringar i portens konfiguration vartefter branschrekommendationen ändras. Senaste version ska gå att hitta på Energiföretagens webbsidor. Tillverkarens förändringar kan dröja månader före implementering.

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Aidon. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av oss. Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Här kan du begära aktivering eller avaktivering av din HAN-port genom att fylla i ett formulär och signera med ditt bank-ID. Du kan även höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering.

Porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av oss. Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad. Här kan du begära aktivering eller avaktivering av din HAN-port genom att fylla i ett formulär och signera med ditt bank-ID. Du kan även höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering.

Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Eskiltuna Energi och Miljö har heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. När kunden begär inaktivering, flyttar från adressen eller att nätavtalet av annan anledning avslutas är det SEVABs ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.

På Mina sidor kan du se historia på våra inlästa mätvärden för din anläggning. Från och med att SEVAB installerat den nya elmätaren från Aidon så kan du på Mina sidor se mätvärden per timme, även om det inte var så tidigare för dig. Du kommer enkelt åt Mina sidor med inloggning via t.ex. Mobilt Bank-ID. Nytt också efter mätarbyte är att du kommer på din nästa faktura se ditt högsta effektuttag per månad, alltså mätvärdet för den timmen på månaden som du använde som mest el.

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Vanliga frågor om mätarbyte

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Vi kommer att byta ut alla elmätare och arbetet kommer ske i flera etapper. Majoriteten av de mätare som är uppsatta idag är i slutet av sin tekniska livslängd och kraven på nya funktioner i mätarna stämmer bra in i det normala revisionsintervallet.

Idag skickar fjärrvärmemätarna in sina mätvärden via samma kommunikationsvägar som de nuvarande elmätarna. Inrapporteringsvägarna för fjärrvärmemätarna förändras på grund av elmätarbytet. Det leder till att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat. Övriga värmemätare byts enligt ordinarie revisionstakt på 10 år.

Arbetet med att byta elmätare startade under hösten 2019 i Strängnäs. Det kommer att pågå i flera etapper och i huvudsak vara klart till slutet av 2021. Totalt ska cirka 19 000 elmätare i Strängnäs bytas ut. Bytet av fjärrvärmemätarna började under hösten 2019 och kommer att vara klart till 2022.

Vi har anlitat Eltel Networks AS för att genomföra elmätarbytena och Hydrostandard för bytena av fjärrvärmemätare. För att du ska känna dig trygg i att det verkligen är Eltels och Hydrostandards montörer du möter är alla utrustade med ett ID-kort märkt med både Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö och Eltels/Hydrostandards logotyper. Även bilarna kommer att ha båda loggorna.

Som kund betalar du ingen separat avgift för bytet av mätare. Kostnaden för bytet är medräknad i elnätstaxan och i priset för fjärrvärme.

Vad innebär det ”att kostnaden för bytet är medräknat i elnätstaxan och priset för fjärrvärme”? Hur ser det ut med framtida höjningar?

Det är många saker som spelar in i ändringar av elnätsavgifterna. Mätarbyte har varit en förutsedd kostnad och har därför varit medräknad i avgifterna under lång tid och ska inte påverka elnättaxans storlek framöver så långt som vi kan se idag.

Det är vi som nätägare som äger mätaren, du som kund äger mätplatsen. Som fastighetsägare ansvarar du alltid för din elanläggning. Mätarplatsen ägs alltså av fastighetsägaren och syftar till att ge en plats åt elnätsföretaget att sätta upp mätning. Själva elmätaren tillhör elnätsföretaget och kostnaden för drift och förnyelse av mätaren tas ut genom ordinarie elnätsavgifter.

Precis som för elmätaren är det vi som äger mätaren, du som kund äger mätplatsen. Som fastighetsägare ansvarar du alltid för din fjärrvärmeanläggning. Mätarplatsen ägs alltså av fastighetsägaren och syftar till att ge en plats åt fjärrvärmeföretaget att sätta upp mätning. Själva fjärrvärmemätaren tillhör elnätsföretaget och kostnaden för drift och förnyelse av mätaren tas ut genom ordinarie fjärrvärmeavgifter.

Alla kunder kommer i god tid innan mätarbytet få information om bytet per brev. För fjärrvärme- och elmätare som sitter inomhus eller i annat stängt utrymme kommer en tid att bokas och om du missar att bekräfta den kan det hända att du får en påminnelse som sms. För mätare som sitter tillgängliga, exempelvis utanpå huset, kommer vi att byta utan en bokad tid. Du får en tidsbokning för när vi planerar att byta din mätare, men du behöver inte vara hemma.

Arbetet med mätarbyten kommer pågå under flera år. Vi kommer byta cirka 19 000 mätare i Strängnäs. Mätarbytet kommer pågå i flera etapper i olika områden. Du kommer få information i god tid innan vi byter din mätare.

De kunder som har både el- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen.

Innan bytet kommer du att få ett brev med information om mätarbytet. Därefter kommer du att få ett en tidsbokning ungefär två veckor innan vi planerar att komma hem till dig. Besöket tar cirka 15-30 minuter.

Cirka två veckor innan bytet får du ett brev med förslag på tid för mätarbytet. Du får bara en specifik tid om din elmätare sitter inne i bostaden eller annat stängt utrymme. Sitter din elmätare tillgänglig utan att du behöver vara hemma får du veta vilken vecka vi kommer till dig. Efter utfört mätarbyte lämnar vi ett kort i din brevlåda.

Om du inte får en bokad tid trots att du vet att din elmätare sitter inomhus, eller i annat stängt utrymme, kan du kontakta Eltels kundservice på 016-201 60 25 för att boka en tid för mätarbyte.

För fjärrvärmemätarna kommer alla byten att bokas eftersom alla värmemätare sitter inomhus.

Bytet av elmätare tar cirka 15 minuter och under den tiden kommer du inte ha någon elektricitet i din fastighet. Bytet av fjärrvärmemätaren tar cirka 30 minuter och under tiden kommer värmen vara avstängd.

För att byta tid kontaktar du Eltel som utför mätarbytet på uppdrag av oss. Kontakta Eltels kundservice på 016-201 60 25.  

Om din elmätare sitter inne i din bostad måste du vara hemma vid mätarbytet. Bytet tar cirka 15 minuter och du kommer får en bokad tid ett par veckor innan det är dags att byta elmätare.

Beroende på vilket mätarbyte som ska göras och hur du bor kan du behöva vara hemma vid mätarbytet. Du får, oavsett om du bor i lägenhet eller villa och om du behöver vara hemma eller inte under mätarbytet, ett mätarkort av oss efter bytet av elmätaren.

Om du bor i lägenhet med elmätaren inne i din lägenhet: Då behöver du vara hemma vid elmätarbytet och du kommer att få en tidsbokning skickad till dig.

Om du bor i lägenhet med elmätare i trappuppgång eller källare: Du behöver inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer däremot att informera om att mätarbytet ska ske via lappning i trappuppgång. Under tiden vi byter din elmätare kommer din lägenhet vara strömlös.

Om du bor i villa med elmätaren i mätarskåp utomhus: Du behöver inte vara hemma under mätarbytet, bara se till att det är fri väg fram till mätarskåpet. Du kommer få tidsbokningskort och vi kommer lämna ett mätarkort som visar att vi varit hos dig och bytt mätare.

Om du bor i villa och har elmätaren inne i bostaden: Du behöver vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden. Se till att det är fritt runt mätarplatsen. Besöket tar 15 minuter och du kommer att få förslag på tid cirka två veckor innan.

Om du har fjärrvärme och bor i villa: Du behöver vara hemma vid bytet av fjärrvärmemätaren då den sitter inomhus, ofta intill fjärrvärmecentralen. Se till att det är fritt runt mätplatsen när vi kommer. Besöket tar cirka 30 minuter och du kommer få en bokad tid cirka två veckor innan.

Det räcker inte att bara ett barn är hemma vid bytet. När vi ska byta el- eller värmemätare inne hos dig måste en person över 18 år vara hemma.

Tänk på att se till att mätaren är tillgänglig och att det inte är något i vägen för mätaren. Vi kommer läsa av din mätare innan mätarbytet och även dokumentera din mätplats. Du som fastighetsägare ansvarar för att mätplatsen (där mätaren är placerad) är godkänd och vi ansvarar för och äger elmätaren.

Bytet av elmätare utförs av en elektriker och bytet av fjärrvärmemätaren utförs av VVS-installatör. Vi har olika antal kunder med elmätare respektive fjärrvärmemätare och bytet utförs av olika arbetslag, vilket medför att vi inte kan byta el- och fjärrvärmemätaren samtidigt.

Efter att vi bytt din elmätare lämnar vi ett kort i brevlådan med information om din nya mätare. 

Skillnaden på din faktura från elnät blir att månadens högsta uttagna effekt kommer att presenteras. På det tas dock ingen avgift ut. Högsta uttagna effekt är uppmätt den timmen i månaden som du har använt mest el.

Att följa upp högsta uttagna effekt kommer att vara viktigt i framtiden när elbehovet i Sverige växer och elproduktionen blir mer varierad. Den nya raden på fakturan blir en referens för din elanvändning.

Det är okej att mätaren sitter inne, även om det är enklare för alla parter om den sitter ute. Vi rekommenderar starkt att nya villaanläggningar sätts upp med mätare i ett skåp på tomtgräns. Som fastighetsägare är du fri att flytta på din mätarplats. Detta ska i så fall göras av en auktoriserad elinstallatör som gör en formell föranmälan om detta till oss.

Dagens elektroniska mätare ska jämställas med annan hushållselektronik vars tekniska livslängd brukar räknas till cirka 10–15 år. Det finns idag inga krav på att byta ut mätarna tidigare. Under den period som mätarna sitter på plats kommer stickprov att göras för att kontrollera mätarnas funktionalitet, vi meddelar de kunder som berörs.

Så länge du använder el behöver vi enligt lag mäta din användning. Under byggtiden kan vi rekommendera dig en tillfällig elanslutning, i vardagligt tal kallad för ”byggström”, som du kan använda dig av tills den nya elanläggningen är på plats. En formell föranmälan av en auktoriserad elinstallation krävs för att få en tillfällig elanslutning.

Däremot kan vi inte anpassa vår utrullningsplan för mätarbytet till enstaka kunder då utrullningsplanen är mycket snabb.

De gamla mätarna skrotas och de ingående komponenterna skickas på återvinning.

Elmätarna är från Aidon och värmemätarna är från Landis+Gyr.

Regeringen har fastställt nya funktionskrav som elmätare ska kunna uppfylla senast 2025. De sju funktionskraven handlar om mätning av olika storheter och riktningar, tillgång till kundport, fjärravläsning av mätaren, att mätningen ska kunna rapporteras varje kvart, att mätaren ska registrera strömavbrott, fjärruppdateringar av mätarens mjukvara samt att mätaren ska ha en brytfunktion. Aidons mätare kommer dessutom att kunna mäta elkvalitet samt fler storheter än vad som efterfrågas. De extra parametrarna avser vi använda för att ytterligare höja service och kvalitet på eldistributionen i elnätet.

Enligt tillverkarens mätningar ligger strålningen från radiokommunikationen i våra elmätare på 0,2-4 % av det värde som Strålskyddsmyndigheten anger vara säkert. En smart elmätare kan liknas vid en mobiltelefon som skickar och tar emot meddelanden några gånger per dygn, då tekniken är densamma. Smarta elmätare med likadan radiokommunikation har funnits i branschen i minst 15 år och använts i hem i Eskilstuna i mer än tio år. Vi känner oss trygga med våra elmätare som använder beprövad teknik och tillverkas under strikta kvalitetskontroller.

Frågor och svar

Priset gäller för kunder med anläggning på en gemensam elnätsanslutning om minst tre abonnemang. Priset tillåter mätarsäkringar på max 20 A (alternativt 25 A enfas) och en elanvändning på normalt högst 8 000 kWh per år.

Här hittar du prislista samt villkor för fleranvändarpris. För ditt elnätsabonnemang hos oss gäller även Allmänna avtalsvillkor som du hittar här.

Fleranvändarpris är benämningen på den nya prislistan som gäller för våra kunder som har en säkring på 16-20 A och som delar elnätsanslutning med minst två andra.

Anledningen till att vi inför en ny prislista är att vi har sett över och förändrat avtalsvillkoren. De tidigare avtalsvillkoren bygger på begrepp som ”elvärme” och ”fastighetsel”. Det är begrepp som inte riktigt går att definiera idag eftersom det har skett en teknikutveckling och förändringar i hur byggnader utformas.

Med de nya avtalsvillkoren blir fördelningen av kostnader mer rättvis och fler kan ta del av ett lägre fast pris. Med lägre fast pris och högre rörligt pris ger vi kunderna möjlighet att påverka sin elkostnad, genom att exempelvis använda mindre el.

Du som inte faller in under villkoren för att betala fleranvändarpris faller in under villkoren för säkringspris. Det kan bero på att du bor i en fastighet där ni är färre än tre abonnemang som delar på elnätsanslutningen. Det kan också bero på att du har en elanvändning på mer än 8000 kWh per år.

Tidigare var det bara bostadslägenheter (det vill säga lägenheter för boende) i flerbostadshus, som branschen ansåg kunde ha undantag i ellagen för ett lägre pris såsom lägenhetspris. Detta har förändrats med tiden eftersom också elanvändningen har förändrats i bostadslägenheter. Tidigare fanns exempelvis ofta tvättstugor i flerbostadshus, men i nya flerbostadshus finns ofta tvättmaskiner i varje lägenhet vilket påverkar elanvändningen.

Avtalsvillkoren för fleranvändarpris är mer generella och generösa genom att inkludera även andra lokaler och utrymmen som delar elnätsanslutning med andra. Det innebär att begreppet ”lägenhetspris” blir missvisande.

Elnätsavgiften består av två delar; ett fast och ett rörligt pris. Det fasta priset bestäms av hur många som delar på elnätsanslutningen i din fastighet. Det rörliga priset styrs av hur mycket el du använder. Om din granne bor i en fastighet där fler abonnemang delar på elnätsanslutningen än för din fastighet, kommer elnätspriset att skilja sig åt även om ni har exakt lika stor elanvändning.

För fleranvändarpriset har vi sänkt kravet på antal abonnemang (jämfört med tidigare lägenhetspris) under en gemensam elnätsanslutning från minst fyra till minst tre. Det gör att fler än tidigare kan ta del av fleranvändarpris och få en lägre fast avgift. Hur fastigheter geografiskt ligger under elnätsanslutningar beslutades vid byggtillfället av den som beställde elnätsanslutningen och är inget som går att påverka utan ombyggnation och/eller förändring av elanslutningen.  

Med fleranvändarpris betalar du mindre i fast avgift och mer för elöverföringen. Det innebär att den som använder mindre el får en lägre kostnad och den som använder mer får en högre. Det blir mer rättvist och ger dig möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. 

Du som använder ca 2000 kWh/år får en sänkt fast avgift och en höjd rörlig avgift, vilket resulterar i en oförändrad årskostnad. Använder du mer än ca 2000 kWh/år får du en högre årskostnad med den nya prislistan, använder du mindre så blir den lägre jämfört med tidigare lägenhetspris.

Nej, ditt pris var rätt enligt de tidigare avtalsvillkoren. Teknikutveckling, förändringar i hur byggnader utformas och hur vi använder el har förändrats kraftigt. Detta har medfört att fler och fler elnätsföretag ser över sina villkor för att bättre motsvara samhället. Vi har sett över våra villkor för att det ska bli mer rättvist och för att fler ska kunna ta del av ett lägre fast pris. De nya villkoren ger dig också möjligheten att kunna påverka din elkostnad genom att använda mindre el.

Förändringen gäller från den 1 mars 2022 och om din anläggning uppfyller villkoren för fleranvändarpris kommer den att synas på din faktura från och med månaden efter.

Du som kund behöver inte göra något själv utan kommer automatiskt att flyttas över till prislistan för fleranvändarpris om din anläggning uppfyller de nya villkoren.