""

Klicka på bilden för att förstora. 

Logarn – Västervik och Kråkvilan

Logarn-Västervik och Kråkvilan ligger på fjärde plats i prioriteringsordningen i fastslagen VA-utbyggnadsplan i Strängnäs kommun efter områdena Edsala-Kalkudden, Hedlandet och Härads-Kumla. Preliminär byggstart för Logarn – Västervik och Kråkvilan har angivits till efter 2021.

Förstudie genomförd

SEVAB och Enköpings kommun har tillsammans genomfört en förstudie med syfte att klargöra möjligheter till samordning av VA-utbyggnad på Logarn-Västervik och Kråkvilan med VA-utbyggnadsområden i Enköpings kommun.

Tre olika alternativ för teknisk lösning av VA-utbyggnaden har belysts i förstudien.

Konventionell VA-lösning.
Spill- och vattenförsörjning till Logarn-Västervik och Kråkvilan sker från Enköpings vattenverk och reningsverk.

Sorterande lösning för spillvatten och lokal konventionell dricksvattenförsörjning.

WC-vatten (toalettvatten) och BDT-vatten (Bad, Disk- och Tvättvatten) separeras från husen. WC-vattnet transporteras till en lokal behandlingsanläggning där det renas för att kunna användas som gödsel i jordbruk. BDT-vatten renas antingen på respektive fastighet eller gemensamt. Dricksvattenförsörjning sker via ett nytt vattenverk som anläggs på Strängnässidan som även försörjer Märsön i Enköpings kommun.

Sorterande lösning för spillvatten och konventionell dricksvattenförsörjning.
WC-vattnet och BDT-vattnet hanteras som i ovan alternativ. Dricksvattenförsörjning sker via Enköpings vattenverk.

Vad händer nu?

I förstudien framgår att mer arbete krävs för att en slutlig rekommendation ska kunna ges om vilken lösning som är den bästa för de utredda områdena. Tillsammans  med Enköpings kommun ska alternativen utredas. En av slutsatserna i förstudien var att det krävs en kompletterande utredning av lokala dricksvattentäkter. Utredningen har startat och kommer pågå fram till efter sommaren. Vid årsskiftet 2019/2020 förväntar vi oss att vara färdiga med utvärderingen av de olika tekniska lösningarna.

Utgångspunkten i VA-utbyggnadsplanen är att området ska tas in i SEVABs verksamhetsområde för vatten och spillvatten och eventuellt dagvatten. Projektet påbörjas först när områdena Edsala-Kaludden, Hedlandet och Härads-Kumla har byggts färdigt, vilket kommer att ta flera år.

Information

Löpande information kommer att publiceras här på vår hemsida.