Till sidans huvudinnehåll
karta över edsala kalkudden

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden har högsta prioritet i Strängnäs kommuns VA-utbyggnadsplan.

Information inför byggstart

Ett informationsbrev om byggstart skickades ut till alla er fastighetsägare i området den 8 december 2021. I det brevet finns också information om trädfällning, röjning och hur anläggningar och material utanför tomtgräns hanteras. Här kan du läsa brevet (pdf).

Här kan du se en översikt över tidplanen för hela utbyggnaden (pdf).

Så här går anslutningen till (för mer info följ länkarna nedan)

  • Besiktning påbörjas när varje etapp (pdf) är färdigbyggd. När besiktning av VA i området och allt är klart från SEVABs sida skickar vi ut ett brev till er fastighetsägare som talar om att förbindelsepunkten är upprättad. Kort därefter skickas fakturan för anslutningsavgiften ut.
  • Efter att du mottagit brevet om var förbindelsepunkten är upprättad och när arbetet på din fastighet är klart och färdigt för att ansluta till det allmänna VA nätet fyller du, som fastighetsägare i formulär för färdiganmälan.
  • Ett ärende skapas och tekniker kontaktar fastighetsägaren för montage av vattenmätare och uppstart/öppning av vattenanslutningen, förutsatt att anslutningsavgiften är betald. Därefter är man delaktig i VA-kollektivet och kommer automatiskt få fakturor för förbrukning och fasta avgifter enligt VA taxan.
  • Ska det installeras en villapump så görs det i samband med montage av vattenmätaren. Sumpen (brunnen) till pumpen tillhandahålls av oss på SEVAB och levereras ut till fastigheten av tekniker som förmedlas via kontakt med vår kundservice. Sumpen går att få tidigare om önskas eftersom den måste finnas installerad av fastighetsägaren då färdiganmälan skickas in.

Alla frågor under anslutningsprocessen hänvisas till våra VA handläggare som sköter alla ärenden. Kontakta vår kundservice på kundservice@sevab.com eller via telefon 0152-460 50.

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt VA

Det är ett omfattande projekt att bygga ut för kommunalt vatten och avlopp och många frågor uppstår under tiden. Vem gör vad, och vem ansvarar för vad? Här har vi listat de vanligaste.

Vem ansvarar för vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.

Information om arbetet

2024-04-11

Arbeten på Häggvägen har pausats. Information om när det omstartas kommer. Vägen är nu öppen för all trafik, även in till Sälgvägen.

Vecka 15 påbörjar Vattenfall schakt och inkopplingsarbeten till de nya markmätarskåpen på Skvattramsvägen.

Vecka 15 påbörjas schaktarbeten igen på Dammvägens södra del, Dammvägen 8-11, provisorisk parkering samt yta för sopkärl finns vi korsningen mor Ängsvägen.

Inkoppling av nya elledningar från nya markmätarskåp
Under vecka 11 påbörjar Vattenfall arbeten med inkoppling av nya elledningar från nya markmätarskåp mot de befintliga kablarna till fastigheter inklusive flytt av mätare.

När arbetet med omläggningen och mätare är klart klipps luftledningen ner från stolparna och stolparna raseras. Vattenfall kommer anlita Sorex för markarbeten kopplat till ovan samt för rivning stolpar och stag.

Arbeten med omläggning och rasering av elstolpar påbörjas på Videvägen. Efter det fortsätter samma arbete i ordningen Skvattramsvägen, Humlevägen och Brakvedsvägen. Vattenfall informerar fastighetsägarna som kommer få detta utfört.

Arbeten på Lingonvägen
Under vecka 11 kommer arbetet återupptas på Lingonvägen från tillfällig väg mot Hallonvägen och mot tillfällig väg mot Gnejsvägen. Information om detta har spridits till berörda av föreningen via Facebook. Brev har distribuerats tidigare men arbeten på denna sträcka avbröts pga av kyla och tjäle. Information om parkering, sopkärl m m kommer att gå ut till berörda fastighetsägare.

Arbeten på Måbärsvägen
Vecka 12 återupptas arbetet intill stigen/på vändplanen Måbärsvägen 1 och går in mot korsningen Tibastvägen. Informationsbrev  delas ut samt skickas även per mail via föreningen. Här kan du läsa informationen (pdf).

Arbeten på Häggvägen
Under vecka 10/11 påbörjas arbeten på Häggvägen. Information har gått ut till berörda boende. Här kan du läsa informationen (pdf).

Arbete har påbörjats på Aspvägen - Kalkuddens gård. Se veckoplanering nedan.

Arbeten på Dammvägen
Information har gått ut till boende som berörs via föreningen. Här kan du läsa informationen (pdf)

Arbeten på Ängsvägen
Vecka 4 påbörjas arbete på Ängsvägen som då också delvis kommer att stängas av (inre delen). Trafik till och från Ängsvägen färdas via Frönäsvägen som vanligt. Information har gått ut till dem som berörs. Här kan du läsa informationen (pdf).

Även information om slamtömning nedan har skickats per mail av föreningen till berörda.

Veckoplanering v. 15 - v. 22

Här kan du se var i området arbeten är planerade fram till vecka 22 (pdf). Tidplan och sträckor kan komma att justeras i tid.

Kontaktvägar
I din samfällighetsförening finns utsedda kontaktpersoner, nuvarande ordföranden för områdets samfälligheter som vi initialt kommunicerar med gällande generella frågor för området. Vår entreprenör kommer också löpande att ha kontakt med samfälligheter gällande arbetet i området. Frågor ställs per mejl till ordförande/utsedd person i respektive samfällighetsförening för vidare hantering.

Frågor som gäller den egna fastigheten/servisen ställs till SEVABs kundtjänst kundservice@sevab.com eller telefon 0152-460 50.

Hantering av gränsrör
Befintliga gränsrör (tomtgränsmarkeringar) skall skyddas/bevaras vid pågående markarbeten. Entreprenören inventerar (mäter in) synliga gränsrör utefter Lantmäteriets data. Om inget gränsrör finns synligt vid tomtgräns noteras även detta. Olyckan kan tyvärr vara framme och gränsrör försvinner. Det finns ett vite kopplat till detta mellan SEVAB och entreprenören.

Om fastighetsägare upptäcker att ett gränsrör som varit synligt innan arbeten startades saknas efter utförda markarbeten av Sorex på uppdrag av SEVAB skall detta rapporteras till SEVAB via Kundservice.

Vid slutbesiktning noteras de gränsrör som saknas och förs till besiktningsprotokoll för uppföljning. Inga gränsrör kan återställas innan denna slutbesiktning. Om nytt gränsrör behöver installeras skall Lantmäteriets kostnader ställas till SEVAB eller direkt till Sorex.

Det är endast fastighetsägare som kan beställa nytt gränsrör av Lantmäteriet. Om det blir aktuellt kommer SEVABs projektledare hålla kontakt med berörd fastighetsägare innan beställning kan utföras.

Inför sprängningsarbeten för vatten och avlopp i området.
Inför sprängningsarbeten monterar HANSA vibrationsmätare på fastigheter inom närområde för aktuell sprängning. Detta utöver nedan beskriven besiktning av fastigheten.

Entreprenören sätter upp info/varningsskyltar i aktuellt område för kommande sprängning samt står vakt så att ingen är i riskområdet före sprängning. Signalering sker före sprängning med korta signaler och lång signal efter sprängning.

Information om frisprängning för VA till fastigheter:
Om det finns berg vid förbindelsepunkten för vatten och avlopp till er fastighet så utförs frisprängning 2 m in från förbindelsepunkten vilket blir ca 1,5 m in på tomtmark.

Frisprängning innebär att berg sprängs bort till samma nivå/höjd som ledningarna.

Efter att ledningarna byggts till förbindelsepunkten så återfylls schakten med jordmassor och marken återställs.

Detta för att säkerhetsställa att SEVABs ledningar inte ska skadas vid fortsatta jobb av fastighetsägarna inne på tomtmark.

Det skrivs privata inlägg på sociala medier om att avtal med fastighetsägare krävs för frisprängning. Detta används inte av SEVAB av flera orsaker.

  • Generellt vet vi inte innan vilka fastigheter som har berg vid förbindelsepunkt.
  • Löpande önskemål inkommer från fastighetsägare som vill flytta sina förbindelsepunkter. 28 st bara under byggtiden hittills är flyttade, och ca 60 st totalt.
  • Uppschaktad mark återställs av entreprenören oavsett om det är frisprängt eller ej.
  • Alla fastigheter besiktas före/efter sprängning, även för frisprängning. Protokoll skickas till fastighetsägare efter slutförd slutbesiktning.
  • Vibrationsmätning utförs på fastigheter så att sprängning verifieras ligga inom toleranser.
  • Inför byggstart har hela området för VA utbyggnad synats av besiktningsman som upprättat protokoll inkl. bilder vid förbindelsepunkter om frågor skulle uppstå.

Inför avstängningar av vägar eller del av vägar.
Avstängningarnas tid kommer variera pga förhållanden ovan mark såsom smala vägar/passager, befintliga anläggningar, ledningar mm. Även förhållanden under mark såsom berg, kablar och ledningar, massors beskaffenhet med hänsyn på slänter och därmed hur bred schaktöppningen blir påverkar avstängningar.

Projektet vill inte stänga av vägar mer än nödvändigt och de provisoriska vägarna som byggs nu är till för att fastighetsägare samt service- och byggfordon ska kunna nyttja dem. Avstängningarna sker etappvis.

Vi ber er att tänka extra på trafiksäkerheten och hålla god uppsikt,  anpassa hastigheten samt välja de möjliga stigar som finns i området om man är gående eller cyklist.

Vissa vägar som med ovanstående omständigheter kommer att behöva stängas för biltrafik och sedan öppnas etappvis vartefter arbeten fortskrider. Vi har svårt att ange exakta tider för hur långa avstängningarna blir av samma anledning som ovan.

Varje avstängning planeras separat och detaljerad plan för varje väg tas fram vartefter arbeten fortskrider. Trafikanordningar/skyltar kommer att hänvisa trafik vid dessa tillfällen. Gång/cykeltrafik kommer att kunna passera. 

Inför avstängningar informerar entreprenören med informationslappar i brevlådor två veckor innan och samma information läggs upp här på hemsidan. Räddningstjänsten informeras också om avstängningar.

Provisoriska parkeringsplatser:
Provisoriska parkeringsplatser anordnas av entreprenören där så behövs med anledning av avstängningar.

Sophämtning:
Sopkärlet behöver flyttas till samlad plats utanför avstängning anordnad av entreprenören. SEVAB Återvinning är informerad. Ni kan be entreprenören om hjälp att flytta sopkärlet om ni har svårt att lösa det själva.

Slamtömning:
När fastighetsägaren får information om avstängning behöver hen boka tömning av sina tankar för enskilt avlopp om man vet med sig att de snart är fulla. 

Extra slangdragning vid slamtömning som inte kan ske enligt vanlig procedur pga uppschaktad infart till er fastighet med anledning av VA projektet kommer inte faktureras fastighetsägarna enligt Sevab återvinning.

Latrintunnor ska fortsatt bäras ned till fastighetsgräns av fastighetsägarna enligt gällande rutin.

Entreprenörens arbetstider:
Arbeten kommer normalt att ske måndag- torsdag 06:30-19:00 men avvikelser kan förekomma. Vattenfalls entreprenörer jobbar andra tider.

Besiktning och vibrationsmätningar

Besiktningar och hantering av vibrationsmätare utförs av HANSA Vibrations och omgivningskontroll på uppdrag av SEVAB men samordnas av SOREX. 

Inför sprängningsarbeten eller andra vibrationsalstrande arbeten så kommer hus inom riskområde för detta att besiktas både före och efter att dessa arbeten utförs.

Besiktningar utförs löpande under byggtiden och enligt SOREX tidplan för framdrift i vägarna. Vilket innebär att Hansa besiktar erforderliga fastigheter en tid innan markarbeten kommer till aktuell väg/avsnitt i området.

Uppsättning av vibrationsmätare på utsidan av hus på fastigheten behövs vid sprängning. Arbeten med vibrationsmätare aviseras inte innan det utförs. Vibrationsmätare monteras alltid utomhus på fastigheten så ingen personal behöver komma in i hus vid detta jobb. 

När det är dags för uppsättning av vibrationsmätare på fastigheten knackar de alltid på flera gånger för att meddela detta. Öppnar ingen första gången brukar de återkomma senare på dagen och knacka på igen. Även om ingen är hemma så monteras vibrationsmätarna på byggnaden

Innan det är dags för besiktning får berörda fastighetsägare en avisering om detta via brev från HANSA till bostadsadressen. Målet är att fastighetsägare ska få brev senast 7 dagar innan tänkt besiktningsdag.

I aviseringsbrevet finns information gällande besiktningen och vibrationsmätningen samt hur man skall gå tillväga om man absolut inte vill ha vibrationsmätning på sin fastighet av någon anledning.

Besiktning utförs i god tid innan vibrationsmätare sätts upp.

Hansa´s besiktningsmän bär alltid id kort i form av ID06 samt varsel väst/jackor med HANSA loggan stort på rygg samt på bröstet vid besiktningen.

Information om utbyggnaden

Huvudledningarna kommer till stor del att byggas intill/i befintliga vägar för att underlätta framtida underhåll och drift. Under maj månad skickas samråd om förbindelsepunkt ut. Varje fastighet får då en föreslagen plats för förbindelsepunkt som är den punkt där det allmänna ledningsnätets ledningar ansluter till den privata fastighetsägarens ledningar. Efter en viss svarstid går vi igenom de eventuella önskemål om ändrad plats för förbindelsepunkt vi får in för att bedöma om vi kan bemöta dessa. Det är främst är utefter projekterad schaktsträckning som förbindelsepunkten kan placeras. 

Dricksvattenförsörjningen till Edsala-Kalkudden blir en utbyggnad av nytt ledningsnät i området samt en överföringsledning till befintligt huvudledningsnät i Mariefred. SEVAB har krav på sig att hålla minst 2,5 och max 7 bar fram till fastigheterna. Tryckledningar (vatten och eventuellt tryckavlopp) inne på fastigheten som fastighetsägaren ansvarar för skall hålla minst tryckklass PN10 och självfallsledningar skall vara av styvhetsklass minst SN8.

Spillvattenlösningen för området kommer att bli ett kombinerat system med självfallssystem och LTA (Lätt Trycksatt Avlopp), så kallad "villapump". Vilka fastigheter som kommer att behöva villapumpar och vilka som kommer att ha självfallsledningar avgörs i och med detaljprojekteringen.

Dagvattenledningar kommer inte att byggas ut i området. Befintlig dagvattenhantering med delvis kulverterade och öppna diken bedöms fungera tillfredsställande, både sett till föroreningar och volymer. Därmed finns det inga skäl att lösa dagvattenfrågan genom en allmän VA-anläggning. 

Kontakt har tagits med områdets föreningar för samordning/kommunikation mm. 

Inriktningsbeslut om att lägga ner Mariefreds reningsverk för att pumpa till Strängnäs reningsverk påverkas inte av detta projekt. Mariefreds reningsverk har idag en kapacitet för att klara att rena avloppsvatten från Edsala-Kalkudden.

Vattenfall moderniserar elnätet

Utförande entreprenör Craftor, Projektledare Fredrik Karlsson. Kontaktperson gällande projektet, arbetsledare Jörgen Sjöström, telefon dagtid 073-200 72 86 enbart el-relaterade frågor till Vattenfall så som tillträde, kundavbrott, servisschakter m m.

Ikon Kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Information att ladda ned

utbyggnadsbroschyr_sevab_interaktiv-1.pdf

informationsmote-edsala-kalkudden-160416-introduktion_lagstiftning-1.pdf

vautbyggnad_process_tidplan_160416-1.pdf

plankontoret-kalkudden-edsala-detaljplaner-1.pdf
rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Priser för Vatten och Avlopp

Priser för Vatten och Avlopp

Här kan du läsa om alla våra priser inom vatten och avlopp. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte anslutit dig än.