Till sidans huvudinnehåll
karta över edsala kalkudden

Edsala-Kalkudden

Utbyggnad av VA i området Edsala-Kalkudden har högsta prioritet i Strängnäs kommuns VA-utbyggnadsplan och planeras vara klart 2025-03-20. Här har vi samlat all information om utbyggnaden som du som fastighetsägare kan behöva.

Statusuppdatering 2024 06 28

Planering vecka 27-35

Planerade områden fram till vecka 35 (pdf). Tidplan och sträckor kan komma att justeras i tid.

 • Justering av yta på grusvägar planerat till augusti
  Ytjusteringen av grusvägar som var planerad att utföras vecka 27 har blivit framskjuten till augusti. Då kommer slitlager läggas på grusvägar i etapp 1 (Edsala) med väghyvel och andra resurser. Vi ber om överseende för eventuella trafikstörningar vid dessa arbeten.
 • Under vecka 29-32 har entreprenören semesteruppehåll för större delen av resurserna.
  Arbeten kommer dock pågå vecka 29 på Häggvägen fram till torsdag eftermiddag. Vägar kommer att vara framkomliga för biltrafik under semesteruppehållet. Vissa mindre arbeten som inte stör trafik och framkomlighet kommer pågå vecka 31-32 med jobb för kabelskåp och kabelrör.
 • Arbeten på Tibastvägen påbörjas vecka 27. Information till dem som berörs på Tibastvägen,  Måbärsvägen och Olvonvägen har skickats ut av föreningen. Här kan du läsa informationen (pdf).

2024-05-27

 • Arbeten på Häggvägen återupptas. Information har skickats av Edsala SFF till dem som berörs.
 • Vecka 15 påbörjas schaktarbeten igen på Dammvägens södra del, Dammvägen 8-11, provisorisk parkering samt yta för sopkärl finns vid korsningen mot Ängsvägen.
 • Inkoppling av nya elledningar från nya markmätarskåp
  Under vecka 11 påbörjar Vattenfall arbeten med inkoppling av nya elledningar från nya markmätarskåp mot de befintliga kablarna till fastigheter inklusive flytt av mätare. När arbetet med omläggningen och mätare är klart klipps luftledningen ner från stolparna och stolparna raseras. Vattenfall kommer anlita Sorex för markarbeten kopplat till ovan samt för rivning stolpar och stag.
      Arbeten med omläggning och rasering av elstolpar påbörjas på Videvägen. Efter det fortsätter samma arbete i ordningen Skvattramsvägen, Humlevägen och Brakvedsvägen. Vattenfall informerar fastighetsägarna som kommer få detta utfört.
 • Arbeten på Lingonvägen
  Under vecka 11 kommer arbetet återupptas på Lingonvägen från tillfällig väg mot Hallonvägen och mot tillfällig väg mot Gnejsvägen. Information om detta har spridits till berörda av föreningen via Facebook. Brev har distribuerats tidigare men arbeten på denna sträcka avbröts pga av kyla och tjäle. Information om parkering, sopkärl m m kommer att gå ut till berörda fastighetsägare.
 • Arbeten på Häggvägen
  Under vecka 10/11 påbörjas arbeten på Häggvägen. Information har gått ut till berörda boende. Här kan du läsa informationen (pdf).

Hantering av gränsrör
Befintliga gränsrör (tomtgränsmarkeringar) skall skyddas/bevaras vid pågående markarbeten. Entreprenören inventerar (mäter in) synliga gränsrör utefter Lantmäteriets data. Om inget gränsrör finns synligt vid tomtgräns noteras även detta. Olyckan kan tyvärr vara framme och gränsrör försvinner. Det finns ett vite kopplat till detta mellan SEVAB och entreprenören. Om fastighetsägare upptäcker att ett gränsrör som varit synligt innan arbeten startades saknas efter utförda markarbeten av Sorex på uppdrag av SEVAB skall detta rapporteras till SEVAB via Kundservice. Vid slutbesiktning noteras de gränsrör som saknas och förs till besiktningsprotokoll för uppföljning. Inga gränsrör kan återställas innan denna slutbesiktning. Om nytt gränsrör behöver installeras skall Lantmäteriets kostnader ställas till SEVAB eller direkt till Sorex. Det är endast fastighetsägare som kan beställa nytt gränsrör av Lantmäteriet. Om det blir aktuellt kommer SEVABs projektledare hålla kontakt med berörd fastighetsägare innan beställning kan utföras.

Sprängningsarbeten i området
Inför sprängningsarbeten monterar HANSA vibrationsmätare på fastigheter inom närområde för aktuell sprängning. Detta utöver nedan beskriven besiktning av fastigheten. Entreprenören sätter upp info/varningsskyltar i aktuellt område för kommande sprängning samt står vakt så att ingen är i riskområdet före sprängning. Signalering sker före sprängning med korta signaler och lång signal efter sprängning.

Frisprängning in till fastigheter
Om det finns berg vid förbindelsepunkten för vatten och avlopp till er fastighet så utförs frisprängning 2 m in från förbindelsepunkten vilket blir ca 1,5 m in på tomtmark. Frisprängning innebär att berg sprängs bort till samma nivå/höjd som ledningarna. Efter att ledningarna byggts till förbindelsepunkten så återfylls schakten med jordmassor och marken återställs. Detta för att säkerhetsställa att SEVABs ledningar inte ska skadas vid fortsatta jobb av fastighetsägarna inne på tomtmark. Avtal med fastighetsägare för frisprängning används inte av SEVAB av flera orsaker:

 • Generellt vet vi inte innan vilka fastigheter som har berg vid förbindelsepunkt.
 • Önskemål om att flytta förbindelsepunkt inkommer löpande från fastighetsägare.
 • Uppschaktad mark återställs av entreprenören oavsett om det är frisprängt eller ej.
 • Alla fastigheter besiktas före/efter sprängning, även vid frisprängning. Protokoll skickas till fastighetsägare efter slutförd slutbesiktning.
 • Vibrationsmätning utförs på fastigheter så att sprängning verifieras ligga inom toleranser.
 • Inför byggstart har hela området för VA utbyggnad synats av besiktningsman som upprättat protokoll inkl. bilder vid förbindelsepunkter om frågor skulle uppstå.

Avstängda vägar eller delar av vägar
Varje avstängning planeras separat och detaljerad plan för varje väg tas fram vartefter arbeten fortskrider. Trafikanordningar/skyltar kommer att hänvisa trafik vid dessa tillfällen. Gång/cykeltrafik kommer att kunna passera. Inför avstängningar informerar entreprenören med informationslappar i brevlådor två veckor innan och samma information läggs upp här på hemsidan. Även räddningstjänsten informeras om avstängningar.

Tiden för avstängningarna varierar med markförhållanden både ovan och under mark såsom smala vägar/passager, befintliga anläggningar, ledningar, berg, kablar och ledningar, massors beskaffenhet med hänsyn på slänter. Även hur bred schaktöppningen blir påverkar avstängningar. Vissa vägar behöver stängas för biltrafik och sedan öppnas etappvis vartefter arbeten fortskrider. 

Vi vill inte stänga av vägar mer än nödvändigt och de provisoriska vägarna som byggs nu är till för att fastighetsägare samt service- och byggfordon ska kunna nyttja dem. Vi ber er att tänka extra på trafiksäkerheten och hålla god uppsikt,  anpassa hastigheten samt välja de möjliga stigar som finns i området om man är gående eller cyklist.

Provisoriska parkeringsplatser:
Provisoriska parkeringsplatser anordnas av entreprenören där så behövs med anledning av avstängningar.

Sophämtning:
Sopkärlet behöver flyttas till samlad plats utanför avstängning anordnad av entreprenören. Du kan be entreprenören om hjälp att flytta sopkärlet om du har svårt att lösa det själv.

Slamtömning:
När du som fastighetsägare får information om vägavstängning behöver du boka tömning av dina tankar för enskilt avlopp om de börjar bli fulla. Extra slangdragning vid slamtömning som inte kan ske enligt vanlig procedur på grund av att infarten till din fastighet är uppschaktad med anledning av VA-utbyggnaden, kommer inte faktureras dig som fastighetsägare.

Latrinhämtning
Latrintunnor ska fortsatt bäras ned till fastighetsgräns av dig som fastighetsägare enligt gällande rutin.

Entreprenörens arbetstider:
Arbeten kommer normalt att ske måndag- torsdag 06.30-19.00 men avvikelser kan förekomma. Vattenfalls entreprenörer jobbar andra tider.

Kontakter

 • Projektledare ESEM, Johan Andersson
  tfn: 0152-460 50 mail: kundservice@sevab.com

 • Kontaktperson SOREX Entreprenad AB, Johan Johansson 
  mobil: 070-233 71 03 mail: johan.johansson@sorex.se

 • I samband med utbyggnadsarbetet utförs även elnätsarbete. 
  Utförande entreprenör är Craftor, kontaktperson för arbetet är arbetsledare Jörgen Sjöström (enbart el-relaterade frågor till Vattenfall så som tillträde, kundavbrott, servisschakter m m.) Telefon dagtid 073-200 72 86.

 • I din samfällighetsförening finns utsedda kontaktpersoner som kan svara på generella frågor. Frågor skickas via mail till ordförande/utsedd person i respektive samfällighetsförening för vidare hantering.
  Edsala - Leif Österbo
  Kalkudden - Mats Sjögren

 • Frågor som gäller den egna fastigheten/servisen ställs till SEVABs kundtjänst kundservice@sevab.com eller telefon 0152-460 50.

Så här går anslutningen till (för mer info följ länkarna nedan)

 • Besiktning påbörjas när varje etapp (pdf) är färdigbyggd. När besiktning av VA i området och allt är klart från SEVABs sida skickar vi ut ett brev till er fastighetsägare som talar om att förbindelsepunkten är upprättad. Kort därefter skickas fakturan för anslutningsavgiften ut.
 • Efter att du mottagit brevet om var förbindelsepunkten är upprättad och när arbetet på din fastighet är klart och färdigt för att ansluta till det allmänna VA nätet fyller du, som fastighetsägare i formulär för färdiganmälan.
 • Ett ärende skapas och tekniker kontaktar fastighetsägaren för montage av vattenmätare och uppstart/öppning av vattenanslutningen, förutsatt att anslutningsavgiften är betald. Därefter är man delaktig i VA-kollektivet och kommer automatiskt få fakturor för förbrukning och fasta avgifter enligt VA taxan.
 • Ska det installeras en villapump så görs det i samband med montage av vattenmätaren. Sumpen (brunnen) till pumpen tillhandahålls av oss på SEVAB och levereras ut till fastigheten av tekniker som förmedlas via kontakt med vår kundservice. Sumpen går att få tidigare om önskas eftersom den måste finnas installerad av fastighetsägaren då färdiganmälan skickas in.

Alla frågor under anslutningsprocessen hänvisas till våra VA handläggare som sköter alla ärenden. Kontakta vår kundservice på kundservice@sevab.com eller via telefon 0152-460 50.

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt VA

Det är ett omfattande projekt att bygga ut för kommunalt vatten och avlopp och många frågor uppstår under tiden. Vem gör vad, och vem ansvarar för vad? Här har vi listat de vanligaste.

Vem ansvarar för vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.

Dokument

tidplan-2024-07-01.pdf

utbyggnadsbroschyr_sevab_interaktiv-1.pdf

informationsmote-edsala-kalkudden-160416-introduktion_lagstiftning-1.pdf

vautbyggnad_process_tidplan_160416-1.pdf

plankontoret-kalkudden-edsala-detaljplaner-1.pdf