Till sidans huvudinnehåll
Fåglar som flyger över vattnet vid Ekeby våtmark

Våtmarker – de riktiga ekohjältarna

Våtmarker är bra för den biologiska mångfalden och rening av vatten samtidigt som de fyller en viktig roll i att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Intresset av att bevara, återställa och nyanlägga våtmarker är stort tack vare deras tjänster för ekosystemet.

Många av de naturliga våtmarkerna försvann när man under 1800- och 1900-talet dikade ut mark för att skapa fler odlingsytor. Färre våtmarker har inte bara lett till en minskad biologisk mångfald, utan också till en kraftig ökning av koldioxidutsläpp, minskad grundvattenbildning och sämre vattenkvalitet. Med den vetskapen har behovet av att nyanlägga och restaurera våtmarker ökat.

I anslutning till Strängnäs reningsverk finns en anlagd så kallad spillvattenvåtmark vars huvudsakliga uppgift är att reducera kväve- och fosforhalterna i spillvattnet (avloppsvattnet). Våtmarken sköter den sista reningen av spillvattnet på naturlig väg efter att det färdigbehandlats i flera steg i reningsverket innan det släpps ut igen.

I Eskilstuna finns Sveriges största anlagda spillvattenvåtmark, Ekeby våtmark, som fyller samma funktion. Vill man studera våtmarkens breda växt- och fågelliv på nära håll eller bara ta en skön promenad är Ekeby våtmarkspark väl värt ett besök. Parken är öppen för alla året runt och har gott om rastplatser och fina gångstråk.

Stolt värd för Spillvåtmarkskonferens

Under hösten hölls en konferens om spillvattenvåtmarker som anordnades av Water Revival Systems (WRS) vid Ekeby våtmark. Konferensen som pågick under två dagar vände sig framför allt till forskare och branschfolk och temat var ”Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning”. Tove Gannholm på WRS förklarar varför man har en spillvåtmarkskonferens.

– Spillvattenvåtmarker är nu en etablerad teknik i Sverige. Vi tycker det är viktigt med kunskapsutbyte och konferensen anordnades för att lyfta och dela kunskaper mellan forskare och verksamhetsutövare. Det finns många erfarenheter att utbyta. Vattenbrist, reningskrav och ekosystemtjänster har seglat upp som viktiga faktorer i VA-branschen. Vi ser att många kommuner är intresserade av spillvattenvåtmarker men också att våtmarker blivit mer efterfrågade och uppskattade av allmänheten.

Vad är en våtmark?

Våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära markytan, samt vattenområden med vegetation. Bottnar i sjöar, hav och vattendrag som tillfälligt torrläggs räknas också som våtmark. Även småvatten, översvämningsområden, sjöar och vattendrag kan i vissa fall räknas med, om de är viktiga för att omgivande våtmarker ska fungera.

Tove Gannholm, Water  Revival Systems (WRS),  var projektledare för  våtmarkskonferencen på Ekeby

"Vi ser att många kommuner är intresserade av spillvattenvåtmarker men också att våtmarker har blivit mer efterfrågade och uppskattade av allmänheten", säger Tove Gannholm.

6 saker du inte visste om vatten

6 saker du inte visste om vatten

Visste du att det går åt nästan 2 700 liter vatten för att göra en t-shirt?

vattenrening på ett reningsverk.

Vattenrening i Mariefred

I Mariefreds reningsverk sker vattenreningen i fyra steg: mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening samt våtmarksrening under sommarhalvåret.