Så här går det till

Det här behöver du känna till för att kunna installera solceller.

  1. Anlita en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören gör en föranmälan till oss om att ansluta en ny produktionsanläggning till vårt elnät. Förutsättningar för en anslutning undersöks och nätavtal skickas ut till dig som kund. Vid eventuellt behov av nätförstärkning skickas först offert.

  2. Godkänd föranmälan. Efter en godkänd föranmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör.

  3. Monteringen av solcellsanläggning hos dig kan nu börja!

  4. Efter inkommen färdiganmälan från din elinstallatör och före driftsättning, ska obligatorisk kontroll av mätarplats och funktionsprov av säkerhetsfunktioner utföras på anläggningen av elnätsbolaget. När mätaren är uppdaterad för mätning av produktion och kontrollen är godkänd skickas ett exemplar av ditt underskrivna nätavtal till dig som kund. Av elsäkerhetsskäl får driftsättning av din produktionsanläggning inte ske innan den obligatoriska kontrollen är genomförd och godkänd av oss.

  5. Installerat! Nu är din solcellsanläggning installerad och klar, och producerar förnybar el i många år framöver.

Tänk på att…

Det är elinstallatören som ser till att de tekniska villkoren uppfylls, men du som anläggningsinnehavare ansvarar för att de följs. Se till att det finns dokumentation om funktionsvärden och provtagningar på dessa. Våra elmätare är normalt inte förberedda för produktionskällor utan summerar även inmatning till elnätet som förbrukning. Ersättning utgår inte för sådan typ av felmätning. Tänk på att vara ute i god tid då det är många olika parter som ska samverka och moment som ska genomföras innan anläggningen kan tas i drift. Vid underkänd kontroll av anläggningen tillkommer avgift för ny kontroll, som faktureras din elinstallatör.  

För att veta vad som gäller för anläggningar över 63 A, kontakta vår kundservice.

Ersättningsformer

Din överskottsel som du matar in i nätet har du möjlighet att få ersättning för på flera olika sätt

  • Skattereduktion som skattelättnad på din nästa inkomstdeklaration. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
  • Elhandel, teckna avtal med en elhandlare som köper din överskottsel. 
  • Elcertifikat, varje 1 000 kilowattimmar (kWh) förnybar el som du producerar ger ett elcertifikat som du sedan kan sälja till ett elhandelsbolag. För att du ska kunna sälja elcertifikat krävs en godkänd anläggning för produktion av förnybar el och att du rapporterar din elproduktion till Energimyndigheten.

Ersättning för nätnytta och inrapportering av underlag för skattereduktion sköts automatiskt så fort du är registrerad hos oss som mikroproducent. Upprätta avtal med en elhandlare samt ansöka om och sälja elcertifikat sköter du själv.

Moms eller inte?

Här kan du läsa om Skatteverkets regler för momsbefrielse, som gäller från den 1 januari 2017. Reglerna syftar till att minska den administrativa bördan för de minsta företagen och att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller.