Till sidans huvudinnehåll
Ledning till elnätet

Så ska elnätet hjälpa oss in i framtiden

Har du hört talas om effektfrågan? En viktig och aktuell fråga på många håll runtom i landet, inte minst här i Mälardalen. Häng med, så ska vi förklara vad den handlar om!

Mälardalen är en av Sveriges största tillväxtregioner och många företag vill etablera sig här. Samtidigt ställer vi om till ett fossilfritt samhälle. En av nycklarna i omställningen är ökad elektrifiering inom bland annat industri och fordonsflotta.

Effektoptimering Eskilstuna söker lösningar för framtidens elnät

Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, och SEVAB Strängnäs Energi, ägare av de lokala elnäten i Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun, abonnerar på effekt från det överliggande nätet som ägs av Vattenfall.– Vi vill ha tillgång till mer effekt, men det kommer ta tid att få så mycket som vi har behov av i framtiden. Därför behöver vi nu hitta lösningar som gör att vi klarar tillväxten inom ramen för tillgängligt effektutrymme. Detta jobbar vi med inom projektet Effektoptimering Eskilstuna, där både EEM och SEVAB deltar, säger Linda Werther Öhling, projektledare.

God tillgång till effekt är en förutsättning för att Eskilstuna ska kunna växa.
– Det här projektet är viktigt för vår framtid. Vi vill ju att vår stad ska blomstra, säger Linda Werther Öhling.

”Vi vill ha tillgång till mer effekt, men det kommer ta tid att få så mycket som vi har behov av i framtiden. Därför behöver vi nu hitta lösningar som gör att vi klarar tillväxten inom ramen för tillgängligt effektutrymme.”

Fyra initiativ i Effektoptimering Eskilstuna

  • En av de konkreta lösningarna projektet arbetar med är att skapa samarbeten gällande lokal effektreserv. Vissa dagar under den kalla delen av året ser vi att bristen på överföringskapacitet från vårt överliggande nät skulle kunna lösas med hjälp av lokal reservkraft. EEM tar just nu fram förslag på avtal och rutiner för att kunna skriva avtal med innehavare av reservkraft till nästa vinter.
  • Eftersom vårt elnät är som mest belastat när det är kallt är uppvärmningsalternativ som inte använder el fördelaktiga för energisystemet. Fjärrvärme är ett väldigt bra alternativ och i Eskilstuna och Strängnäs produceras dessutom el i kraftvärmeverken, vilket är positivt för vår lokala tillgång på eleffekt.
  • Vi kommer att kontakta EEMs och SEVABs företagskunder för att tillsammans diskutera vad vi kan göra för att avlasta elnätet och minska effekttopparna. Förhoppningen är att vissa företag har möjlighet att effektoptimera och effektstyra delar av sina verksamheter.
  • Vi har, tillsammans med Mälardalens högskola, startat upp en förstudie för att se om ett vätgaslager skulle kunna vara en effektiv lösning för att kapa effekttopparna.

Vad är effekt, effekttopp och effektreserv?

Effekt är ett mått på styrkan i ett system. Om en bil inte orkar köra upp för en backe är motorn för svag. Den ger inte tillräcklig effekt. Effekt anges i enheten watt (W).

Effekttoppar uppstår framför allt sena eftermiddagar under den kalla årstiden. Då kommer många hem och lagar mat, tvättar, duschar, barnen badar… Allt fler laddar även sina elbilar när de kommer hem. Samtidigt ska hus värmas upp och industrin går för högvarv. Under dessa effekttoppar riskerar nätet att inte räcka till alla.

Effektreserv är produktion eller minskad energianvändning som syftar till att avhjälpa extremsituationer, till exempel när det är väldigt kallt.

Fakta Effektoptimering Eskilstuna

Syftet med Effektoptimering Eskilstuna är att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el inom ramen för tillgängligt effektutrymme.

Projektet utreder hur omfattande problemet med effektbrist kan bli i Eskilstuna kommun. Därefter ska konkreta förslag för efterfrågeflexibilitet och andra relevanta lösningar testas och utvärderas.

Projektet ska skapa förutsättningar för energianvändare att agera hållbart genom att de anpassar sin energianvändning.

Linda Werther Öhling

Framtidens elnät

- Det här projektet är viktigt för vår framtid, säger Linda Werther Öhling som är projektledare för Effektoptimering Eskilstuna. 

Strand med en massa solbadare

Trångt både på strand och i elnät

Befolkningen växer, fordon blir elektrifierade, städer är uppkopplade och industrierna är elintensiva. Vi kommer dessutom använda mer el i framtiden än idag. För att klara leveransen krävs det att elnäten uppdateras och byggs ut.