Till sidans huvudinnehåll

Avgift för bomkörning och förgävesbesök

I de allra flesta fall så går ett anslutningsärende relativt smidigt till. Men då och då har vi bekymmer med att anläggningar inte är färdiga, trots att de är färdiganmälda.

För att täcka uppkomna merkostnader som beror på att vi inte kan genomföra arbete på grund av brister i elinstallationen, utgår en avgift för bomkörning alternativt förgävesbesök som faktureras ansvarig elinstallatör. På sidan Övriga avgifter kan du se aktuella priser.

Exempel på brister som orsakar avgift för bomkörning:

  • Påbörjat arbete innan för-/färdiganmälan lämnats in. OBS! En nedtagen mätare leder till felsökning hos nätägaren.
  • Fel färger eller typ av kabel till inkopplade strömtransformatorer, enligt gällande SS-norm.
  • Bristande rörkanalisation som förhindrar kabeldragning eller avsaknad av draggropar och/eller dragtråd, i enlighet med vår gällande checklista.
  • Byggströmsskåp för tillfällig anläggning saknar mätplats och/eller anslutningskabel. Feldimensionerad anslutningskabel i förhållande till säkringsstorlek. Avsaknad av byggströmskåp vid avsedd plats på inkopplingsdagen.
  • Vi kan inte utföra arbete vid kabelskåp/nätstation på grund av att det är byggstaket, byggmaterial eller liknade i vägen.  

Tekniska villkor mikroproduktion & småskaligproduktion (PDF) 
Viktigt att tänka på vid elanslutningar (PDF)

Förgävesbesök vid avtalad tid

Exempel på brist som orsakar avgift för förgävesbesök vid avtalad tid:

  • En avtalad besökstid som uteblir eller avbokas sent (senare än 24 timmar innan avtalad besökstid).

Förgävesbesök installatör

Exempel på brister som orsakar avgift för förgävesbesök installatör:

  • Vid första och där utöver/gång underkända kontrollerna i samband med produktion (oavsett orsak).
  • Varningsskylt för produktionsanläggning är felskriven eller sitter på fel plats, avviker från våra tekniska villkor.
  • Mätarplatsens märkningar saknas, har fallit bort eller är fel för lägenhets- och plintmärkning.
  • Att märkningen på mätplatsen inte överensstämmer med Lantmäteriets uppsatta riktlinjer för lägenhetsnumrering. 
Kraftledning på en åker.

Övriga avgifter

Här hittar du övriga avgifter för elnätstjänster.

Bygginspektör antecknar

För- och färdiganmälan

I Elsmart hanteras hela processen med för- och färdiganmälningar, enkelt och effektivt.