Elcertifikat

Elcertifikatsystemet syftar till att ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. Detta berör främst producenter av el från förnybara energikällor, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 i Sverige. Det är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor. Den inkomst som elproducenterna får när de säljer elcertifikat ersätter tidigare investeringsbidrag och driftsstöd. 

Historia och siffror 

Under år 2009 uppgick elproduktionen från de förnybara energikällorna och torv till 15,6 TWh. I jämförelse med år 2002 är det en ökning med 9,06 TWh. Totalt har 881 nya anläggningar tagits i drift mellan systemets start den 1 maj 2003 och den 31 december 2009. Målet med elcertifikatsystemet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år 2020.

Vem gör vad?

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva elcertifikatsystemet. 

Läs mer om elcertifikatssystemet här

""

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?