Priser för hämtning av hushållsavfall 2019

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig att tömma och hantera avfallet på bästa sätt. För fullständiga priser, vänligen se Renhållningstaxan.

  • Färgsortering innebär att du sorterar ditt hushållsavfall, matavfall, tidningar och förpackningar i olika färgade påsar. Ditt avfall går till återvinning.
  • Osorterat avfall innebär att du inte sorterar alls, ditt avfall går då till förbränning och en miljöavgift tillkommer i ditt abonnemang.
Fast avgift

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Fast avgift, kr per år 1 146 kr
   

 

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Färgsortering i 2 eller fler fraktioner, rörlig avgift
KärlstorlekRörlig avgiftFast avgiftTotal kostnad
190 l, varannan vecka 1 169 kr 1 146 kr 2 315 kr
370 l, varannan vecka 2 182 kr 1 146 kr 3 328 kr
       

 

Osorterat avfall, rörlig avgift
KärlstorlekRörlig avgiftMiljöavgiftFast avgiftTotal kostnad
190 l, varannan vecka 1 169 kr 3 500 kr 1 146 kr 5 815 kr
370 l, varannan vecka 2 164 kr 7 000 kr 1 146 kr 10 310
         

 

Extra tjänster
Extra hämtning, sorterat avfall* 488 kr
Extra hämtning, osorterat avfall* 588 kr
Kärl med låsbart lock** 150 kr
   

*Inom fem arbetsdagar från beställning
**Endast lås monterade av SEVAB

 

Avgifter
Avgift i kr per kärl och hämtning
Tömning av överfullt kärl, 190 l* 100 kr
Tömning av överfullt kärl, 370 l* 200 kr
Felsorteringsavgift** 200 kr
   

*Avgiften tas ut pga arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en större volym än avtalat
**Avgift som tas ut vid felaktigt sorterat avfall eller löst avfall i kärl.

 

Fritidshus

Säsongshämtning av hushållsavfall. Hämtningsintervall 15 april till 30 september, totalt 12 hämtningar.

 

Fast avgift fritidshus 924 kr
   

 

Säsongshämtning, färgsorterat hushållsavfall
KärlstorlekRörlig avgiftFast avgiftTotalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 567 kr 924 kr 1 491 kr
190 l, var fjärde vecka, 6 ggr 274 kr 924 kr 1 198 kr
       
 
Säsongshämtning, Osorterat avfall
KärlstorlekRörlig avgiftMiljöavgiftFast avgiftTotalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 548 kr 1 750 kr 924 kr 3 222 kr
370 l, varannan vecka, 12 ggr 1 117 kr 3 000 kr 924 kr 5 041 kr
         

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2020.