Till sidans huvudinnehåll

Priser för hämtning av hushållsavfall

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig att tömma och hantera avfallet på bästa sätt. För fullständiga priser, vänligen se Renhållningstaxan.

  • Färgsortering innebär att du sorterar ditt hushållsavfall, matavfall, tidningar och förpackningar i olika färgade påsar. Ditt avfall går till återvinning.
  • Osorterat avfall innebär att du inte sorterar alls, ditt avfall går då till förbränning och en miljöavgift tillkommer i ditt abonnemang.

Fast avgift

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

En- och tvåbostadshus 1 248 kr/år
Flerbostadshus, hyresrätt 727 kr/år
Flerbostadshus, bostadsrätt 765 kr/år
Samfällighet och småhusenhet bostadsrätt 1 132 kr/år
Verksamhet 407 kr/år

Rörlig avgift, en och tvåbostadshus

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Färgsortering i 2 eller fler fraktioner

Kärlstorlek och intervall Rörlig avgift Fast avgift Total kostnad
190 l, varannan vecka 1 233 kr/år 1 248 kr/år 2 481 kr/år
190 l, var fjärde vecka* 616 kr/år 1 248 kr/år 1 864 kr/år
370 l, varannan vecka 2 004 kr/år 1 248 kr/år 3 252 kr/år
       

* Efter anmälan om hemkompostering hos Miljö och räddningsnämnden

Osorterat avfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Miljöavgift Fast avgift Total kostnad
190 l, varannan vecka 1 233 kr/år 3 600 kr/år 1 248 kr 6 081 kr/år
370 l, varannan vecka 2 004 kr/år 7 200 kr/år 1 248 kr 10 452 kr/år

 

Extra tjänster för hämtning av hushållsavfall

Extra hämtning, färgsorterat avfall 500 kr

Inom fem arbetsdagar från beställning. Felsorteringsavgift på 500 kr tillkommer vid felsorterat avfall. 

 

Avgifter

Avgift i kr per kärl och hämtning

Tömning av överfullt kärl, 190 l* 104 kr
Tömning av överfullt kärl, 370 l* 208 kr
Felsorteringsavgift** 500 kr

*Avgiften tas ut pga arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en större volym än avtalat
**Avgift som tas ut vid felaktigt sorterat avfall eller löst avfall i kärl.

Fritidshus

Säsongshämtning av hushållsavfall. Hämtningsintervall 15 april till 30 september, totalt 12 hämtningar.

Säsongshämtning, färgsorterat hushållsavfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Fast avgift Totalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 581 kr/år 990 kr/år 1 571 kr/år
190 l, var fjärde vecka, 6 ggr* 291 kr/år 990 kr/år 1 281 kr/år
370 l, varannan vecka 12 ggr 922 kr/år 990 kr/år 1 912 kr/år

* Efter godkännande från Strängnäs kommun om egen kompostering av matavfall. 

Säsongshämtning, Osorterat avfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Miljöavgift Fast avgift Totalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 581 kr/år 1 800 kr/år 990 kr/år 3 371 kr/år
370 l, varannan vecka, 12 ggr 922 kr/år 3 600 kr/år 990 kr/år 5 512 kr/år


Övriga avgifter för återvinning

Tömning av överfullt kärl, 190 l 104 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 500 kr
Utkörning-, byte- eller intag av kärl 419 kr
Byte av förstört kärl (gäller inte när SEVAB förstört kärlet) 525 kr
Ändring i abonnemang 183 kr
Färjetillägg för hämtning på Ringsö, varannan vecka*  1 150 kr
Färjetillägg för hämtning på Ringsö, var fjärde vecka* 575 kr

* Avgiften tillkommer per färjesäsong (maj-oktober).

Ladda ner Avfallstaxan

avfallstaxa-for-strangnas-kommun-2024.pdf