Brukningsavgifter

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och andra nödvändiga kostnader för att kunna leverera vattentjänsterna. Avgiften består av en fast avgift, en lägenhetsavgift och en rörlig avgift.

Brukningsavgifter för 2022

Brukningsavgiften gäller från 1 januari 2022.

För bebyggd fastighet betalas brukningsavgift enligt nedan.

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en fast avgift per år och mätställe 1 935,45 2 419,31
b) en avgift per m³ levererat vatten* 22,77 28,46
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 382,76 1 728,45
d) en avgift per år och m2 tomtyta för annan fastighet 1,76 2,20

Grundavgiften som anges på fakturan för privatpersoner innehåller den fasta avgiften och lägenhetsavgiften.