Till sidans huvudinnehåll

Beräkna din anläggningsavgift

Här kan du på ett enkelt sätt räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Beräkningsmallen är baserad på gällande VA-taxa som normalt ses över och justeras årligen. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar för att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet.

Räkna ut din anslutningskostnad

Uträkningen gäller endast enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta kundservice på telefon 0152-460 50. 

Om din fastighet finns i ett område där dagvatten (regn- och smältvatten) omhändertas via allmänna brunnar och ledningar i gatorna ska du även kryssa i anslutning för dagvatten.
Ange den tomtyta som är registrerad i fastighetsregistret.

Ordförklaring

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och dylikt. Hushållsspillvatten är det avloppsvatten som kommer från toalett, dusch, disk- och tvättmaskiner och liknande.

Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på markytan som regn och smältvatten.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som SEVAB ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett cirka 0,5 meter utanför tomtgränsen.

En servisledning är den ledning som ansluter från SEVABs distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Lägenhetsavgift är en avgift varje bostad som är en del av VA-kollektivet betalar per bostadsenhet. Den innefattar alla bostäder, oavsett om det är en villa, lägenhet eller exempelvis ett radhus.