Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt VA

Det är ett omfattande projekt att bygga ut för kommunalt vatten och avlopp och många frågor uppstår under tiden. Vem gör vad, och vem ansvarar för vad? Här har vi listat de vanligaste.

Frågor och svar om kommunalt VA

Tiden för en VA-utbyggnad varierar från olika områden då det är beroende av markförhållande och områdets storlek. Då räknas heller inte all tid innan byggprojektet in, eller den tid som sker efter byggnationen. Efter att ledningsarbetet är klart ska ledningar och pumpstationer provas och vattenprov ska tas. Återställning av mark kan pågå parallellt med detta arbete.

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom ett verksamhetsområde är VA-huvudmannen skyldig att förse samtliga fastigheter inom området med vatten och avlopp. Fastighetsägarens skyldighet inom ett verksamhetsområde är att betala anläggningsavgiften för vatten och avlopp efter att förbindelsepunkten är upprättat och meddelad.

Inom verksamhetsområdet för allmänt VA erbjuder vi på SEVAB anslutning till spillvatten, vatten och ev. dagvatten genom det ledningsnät och de förbindelsepunkter som byggs ut.

Miljöenheten på Strängnäs kommun är tillsynsmyndighet. De kan enligt miljöbalken ställa krav på anslutning till allmänt spillvatten (avlopp). Däremot ställer de inte krav på anslutning till allmänt vatten. Du som fastighetsägare kan välja att fortsätta använda din egen brunn för dricksvatten eller bevattning etc. Inom verksamhetsområde för allmänt VA är dock alla fastighetsägare skyldiga att betala avgifter enligt beslutad taxa.

Fastighetsägaren kan undantas från betalningsskyldighet för allmänt vatten om det egna vattnet visar lika bra eller bättre värden än det allmänna vattnet. Du får i så fall inte heller ansluta till den allmänna vattenservisen. Skulle detta vara aktuellt för dig är du välkommen att kontakta oss så förklarar vi vilka prover som behöver tas och i vilket skede.

När ledningsnätet är provtryckt och vattenproverna godkända meddelas du att förbindelsepunkten är upprättad. Du får då en faktura på anläggningsavgiften med 30 dagars betaltid. I samband med att förbindelsepunkten är upprättad kan du utföra arbetet på din egen fastighet. 

När anslutningsavgiften är betalad och blankett "Färdiganmälan (länk)" är inskickad om att anläggningen inom fastigheten är installerad korrekt monteras eventuell LTA-pump och vattenmätaren av oss på SEVAB.När den egna anläggningen är besiktad och godkänd öppnas ventilerna till det allmänna nätet och du är ansluten.

Du kan ansluta en gäststuga till det kommunala VA-nätet. Det tillkommer då ytterligare en lägenhetsavgift i din anläggningsavgift. Kontakta kundservice på 0152-460 50 så hjälper vi dig. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren när förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad. Anläggningsavgiften är en del av VA-taxan som beslutas utifrån självkostnadsprincipen, vilket gör att det inte går att säga vad anläggningsavgiften kommer vara i framtiden. Avgiften är unik och bestäms utifrån storleken på din fastighets tomt samt antalet ledningar som är framdragna till fastigheten. Det är den rådande taxan när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad som gäller. Du kan använda vår räknesnurra för att beräkna din anläggningsavgift utifrån gällande taxa. Beroende på var du bor väljer du mellan alternativen landsbygd eller tätort. Bor du i ett område utan asfalterade vägar ska du välja landsbygd. Här hittar du räknesnurran. Tänk på att taxan kan förändras och att den taxa du betalar är den som gäller det år då arbetet med VA-utbyggnaden är färdigställt.

Du betalar anläggningsavgiften när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad. Detta sker efter att ledningarna är provtryckta och vattenproverna godkända. Du får då en faktura på anläggningsavgiften som ska vara betald inom 20 dagar. 

Om du arrenderar en fastighet anses du vara fastighetsägare. Det är på grund av att det är den som äger bostaden som anses ha störst nytta av det allmänna VA-nätet. Detsamma gäller för dig som har tomträtt.

I vissa fall kan det finnas möjlighet till avbetalningsplan.

36 §  (Lagen om allmänna vattentjänster). En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om:

  1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter.
  2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och denne ställer godtagbar säkerhet.

Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker. På delbelopp som har förfallit till betalning skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker.

Du måste betala anläggningsavgiften oavsett om din tomt är bebyggd eller inte. Alla befintliga tomter som får en förbindelsepunkt upprättad och meddelad är skyldiga att betala anläggningsavgiften.

Om du inte skickat in din önskan om placeringen av förbindelsepunkten innan det datum vi angett så gäller det läge som vi föreslagit. Om du ändå vill flytta eller ändra din placering ska du kontakta SEVAB för samråd om eventuell flytt innan arbetet med ledningarna i vägarna har påbörjats.

Vi kan endast erbjuda dig att välja förbindelpunkt på den sida där vi lägger ner VA-ledningarna. Vill du ändå gräva till annan sida av fastigheten står du som fastighetsägare för kostnaden.

Vi ansvarar för ledningarna fram till cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Därefter är ledningsnätet fastighetsägarens ansvar. Du kan heller inte anlita oss för att gräva ledningarna fram till huset då vi enligt kommunallagen inte får konkurrera med privata näringsidkare.

Det finns många VVS-firmor och schaktentreprenörer som kan utföra denna typ av arbete. Vår rekommendation är att ni tar in offerter från flera olika firmor för att jämföra priser. Var noga med att söka referenser för att få en firma som gör ett arbete och installation rätt och med god kvalitet. Ett alternativ är också att du går ihop med dina grannar och ni fastighetsägare tillsammans tar in offerter från olika firmor. Ni kan då ha en möjlighet att förhandla fram bättre priser, då arbetet blir av större omfattning.

Du får utföra byggnationen själv men du ska inte utföra elinstallationen om du inte är elektriker.

Du behöver inget bygglov för att genomföra arbetet på din tomt. Däremot krävs det en bygganmälan till bygglovsenheten i Strängnäs kommun. Blankett finns på kommunens webbplats via den här länken http://www.strangnas.se/sv/E-tjanster/Bygga-bo--miljo/.

Beroende på det läggningsdjup för ledningar ni väljer på er fastighet kan era ledningar behöva skyddas mot frysrisk med isolering samt eventuellt även med värmekabel. Kolla med er rörentreprenör alternativt sakkunnig.

Enskilda tankar och slamavskiljare ska sluttömmas och fastighetsägare ska få intyg på att detta gjorts. Därefter kan tanken fyllas igen för att undvika framtida olycksrisk. Tanken behöver inte grävas upp och vi gör ingen inspektion.

Om din fastighet är belägen lågt i förhållande till huvudledningarna kan det behövas en LTA-enhet som består av en brunn med en avloppspump i.  Spillvattnet från din fastighet rinner då via självfall till LTA-enheten som sedan pumpar ditt spillvatten till huvudledningen.

I de fall vi har anlagt en trycksatt huvudledning för spillvatten så kommer din fastighet behöva en LTA-enhet ovasett höjdförhållandena på din fastighet. 

Endast de anordningar som krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion bekostar, äger och driftar SEVAB. Exempelvis gäller det när vi har ett trycksatt avloppsnät där fastighetsägarna inte kan ansluta sig med självfall. De enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten behöver en pump för att nå en självfallsledning, får bekosta den själv

I de fall vi har anlagt ett trycksatt ledningsnät behöver du inte betala för din LTA-enhet, den står SEVAB för. Däremot står du för kostnaderna för schakt, montage och anslutning på den egna fastigheten samt för framdragning av elmatning. Fastighetsägaren står också för driftkostnaden samt eventuella skador på pumpen som kan uppstå på grund av felaktigt användande.

Enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten behöver en pump för att nå en självfallsledning, får bekosta och drifta den själv. 

I de fall en LTA-enhet krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion ansvarar och äger vi LTA-enheten. Vi levererar sumpen för LTA-enheten. Nedgrävning av sump med tillhörande anslutningar samt eldragning ansvarar du som fastighetsägare för. Pumpen levereras av oss och monteras i samband med att vi monterar vattenmätaren.

Pumpstationen ska ha en radie på 1,5 meter fri från bebyggelse och grövre växtlighet. Enheten får inte överbyggas. Pumpstationen ska vara anordnad så att det går att ta sig fram obehindrat mellan pump och farbar väg. Detta för att pumpen ska vara lättillgänglig för personal från SEVAB vid driftstörningar eller service. Vid placeringen är det också bra att tänka på att mellan hus och pump är det självfall. Förhöjningsring inskaffar du själv vid behov.

Montering av LTA-enhet

Du får inte kapa LTA-enheten. Detta beror på att pumpen måste kunna nå frostfritt djup och djupet krävs för att få ett bra självfall mellan fastighet och pump. Skulle du ändå kapa LTA-enheten får du som fastighetsägare stå för eventuella kostander på grund av skador som kan uppstå.

Nej, du kan inte dela LTA-enhet med din granne. Varje fastighet får sin egen förbindelsepunkt och, vid behov även en LTA-enhet.

Det går bra att använda dina gamla rör till den nya anslutningen. Vi rekommenderar dock att du provtrycker de gamla ledningarna för att säkerställa att det inte brister när de kopplas på mot de nya vattenledningarna.

Du får inte ansluta dagvatten till LTA-enheten eller avloppsnätet överhuvudtaget. Allt dagvatten ska hanteras lokalt eller anslutas till eventuellt dagvattennät, om det finns.

Du ska inte tillföra något vatten till tanken vid strömavbrott. Undvik alltså att spola vatten och tvätta, diska, duscha och bada.

Tanken till LTA-enheten har en viss kapacitet att ta emot spillvatten innan den överfylls och larmet löser ut. Dock är det viktigt att ni direkt felanmäler till oss på SEVAB så vi kan komma ut och laga eller byta ut pumpen. Det är viktigt att du slutar tillföra vatten till LTA-enheten vid pumpstopp.

Det är också viktigt att LTA-enhetens skötsel följs korrekt annars får du som fastighetsägare stå för kostnaderna. Du som fastighetsägare står för kostnaden om:

  • Det uppstår skador som du inte larmat om, eller att du släpper ut vatten efter larm eller strömavbrott.
  • Om det krävs reparation av tanken på grund av att du tillfört föremål eller annat som inte hör hemma i avloppet.
  • Om någon del av avloppet får skador på grund av frysning.

Utryckning sker och felet konstateras vara i fastighetens installation.

Endast de anordningar som krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion bekostar, äger och driftar SEVAB då den ses som en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder, se svaren på frågan ovan. Efter att du skickat in din färdiganmälan monteras och driftsätts pumpen av personal från SEVAB.

Undantag gäller för de enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten installerat en LTA-enhet för att nå en självfallsledning. Dessa äger sin egen LTA-enhet och står själva för service och underhåll av enheten.

Endast de anordningar som krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion bekostar, äger och driftar SEVAB. Exempelvis gäller det när vi har ett trycksatt avloppsnät där fastighetsägarna inte kan ansluta sig med självfall. 

Vattenmätaren är Eskilstuna Energi och Miljö's egendom och kostar dig ingenting. Däremot ansvarar du för att mätarplatsen är korrekt installerad efter gällande krav och att den inte utsätts för frost eller skadlig värmepåverkan samt att den vårdas väl. Du som fastighetsägare ansvarar däremot för ledningar, vattenmätarkonsol, ventiler och kranar. 

Vattenmätaren placeras i en frysskyddad plats. Mätare får aldrig utsättas för frysrisk – därför rekommenderas att mätare placeras inomhus alternativt i en godkänd vattenmätarbrunn utanför byggnaden. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

Vattenmätare får inte tynga mot de övriga ledningarna. Därför ska den monteras i horisontellt eller vertikalt, fast förankrad, mätarkonsol och vara försedd med avstängningsventiler. Avstängningsventilerna kan se olika ut och finns ibland annat i vred- kran eller ”hattform”. Observera att ventil med benämningen LK580 inte är tillförlitlig då den lätt går sönder och kan orsaka vattenläckor.