Fårhushagen, etapp 1

Markerat område visar första etappen som beräknas vara klar i april 2019. Klicka för att förstora bilden.

Förstärkning av ledningsnätet – etapp 1, Fårhushagen

Exploateringen av Fårhushagen har påbörjats och området kommer efter full utbyggnad att öka kapaciteten för framtida leverans av dricksvatten i det befintliga VA-systemet.

På grund av begränsningar i det befintliga ledningnätet strax söder om exploateringsområdet behöver åtgärder sättas in för att klara den framtida flödesbelastningen i nätet.

Ledningssträckan för befintligt VA-system  är idag inte heller optimal då ledningarna delvis ligger under befintliga byggnader och kommer i konflikt med detaljplanerad mark. SEVAB har därför utrett en ny sträckning som innebär att vatten- och avlopp (VA) förläggs runt industrimarken längs befintliga gator för att skapa bättre förutsättningar för framtiden.  Totalt rör det sig om ca 900 m ledningsnät som ska läggas. Första etappen innefattar 195 m dricksvatten, spill- och dagvattenledningar.

Arbetet påbörjades i december 2018, inledningsvis i etapp 1, Fårhushagen.

Under arbetet kommer Lärlingsvägen i olika perioder att stängas av helt eller delvis och trafiken kommer med tillfällig skyltning att ledas om via Mariefredsvägen.

Arbetet i etapp 1 beräknas pågå fram till i början av april 2019.