Karta över Fårhushagen

Fårhushagen Etapp 2

Markerat område visar andra etappen som beräknas vara klar i september 2019. Klicka för att förstora bilden.

Förstärkning av ledningsnätet Fårhushagen

Exploateringen av Fårhushagen har påbörjats och området kommer efter full utbyggnad att öka kapaciteten för framtida leverans av dricksvatten i det befintliga VA-systemet.

På grund av begränsningar i det befintliga ledningnätet strax söder om exploateringsområdet behöver åtgärder sättas in för att klara den framtida flödesbelastningen i nätet.

Ledningssträckan för befintligt VA-system  är idag inte heller optimal då ledningarna delvis ligger under befintliga byggnader och kommer i konflikt med detaljplanerad mark. SEVAB har därför utrett en ny sträckning som innebär att vatten- och avlopp (VA) förläggs runt industrimarken längs befintliga gator för att skapa bättre förutsättningar för framtiden.  Totalt rör det sig om ca 900 m ledningsnät som ska läggas. Första etappen innefattar 195 m dricksvatten, spill- och dagvattenledningar.

Arbetet påbörjades i december 2018, inledningsvis i etapp ett. Arbetet med etapp två påbörjas i april 2019 och beräknas vara klart i september 2019.

Under arbetet i etapp 2 kommer inte trafiken att påverkas. Södra gång- och cykelbanan kommer däremot att stängas av periodvis. Hänvisning till annan lämplig framfart för gång- och cykelframfart kommer att skyltas under tiden.