Till sidans huvudinnehåll
Vindkraftverk till havs

Sol, vind, vatten och förnybar energi

Efter vattenkraft och kärnkraft är vindkraften i dag den tredje största kraftkällan i Sverige, . Men även om vindkraften är en förnybar nyckelfaktor i klimatomställningen är inte vägen framåt helt problemfri.

Den negativa inställningen till vindkraftverk har ökat i Sverige. 

På landsbygden, där de flesta vindkraftverk historiskt har byggts, är kritiken starkast enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Under 2021 beviljades endast 22 procent av de landbaserade vindkraftverken. Det kan jämföras med 56 procent 2016. 170 fall av 454 stoppades av det kommunala vetot innan miljöprövningen kunde fullföljas.

Förhoppningen är nu att en ny utredning om ersättningsnivåer till kommuner som upplåter mark åt vindkraftverk ska öka antalet beviljade verk framöver, och därmed vända den nedåtgående trenden.

En annan del av lösningen för fler vindkraftverk kan finnas ute i haven. Världens största havsbaserade vindkraftpark hittar man 89 kilometer utanför Yorkshire på Storbritanniens östkust. Hornsea 2-projektet kan generera tillräckligt med el för att driva cirka 1,3 miljoner hem – vilket motsvarar en stad lika stor som Manchester.

Världsrekordet kommer dock inte hållas länge. Redan nästa år kommer Dogger Bank att tas i drift – en vindkraftspark som, när den är färdigbyggd, kommer att kunna driva hela sex miljoner hem.

För tio år sedan utgjorde förnybar energi bara 11 procent av Storbritanniens energimix. År 2021 var man uppe i 40 procent, där havsbaserad vindkraft bidrog med den största delen.

Havsbaserad vindkraft är inte heller helt problemfri. Byggkostnaderna är högre och tiden från planeringsgodkännande till full drift är cirka fem år – att jämföra med ett år för landbaserad vindkraft. Dessutom finns andra intressen att ta hänsyn till, så som fiske och naturvård.

Den svenska Energimyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med åtta andra myndigheter ta fram ett förslag på lämpliga områden och hitta lösningar där vindkraft och andra intressen, som till exempel fiske och naturvård, kan samsas. Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. I dag har Sverige en total elförbrukning på cirka 140 terawattimmar (TWh) per år. 

Fossilfritt och Förnybart

De flesta av oss har stött på begreppen fossilfritt och förnybart. Men vad är egentligen skillnaden mellan de två energikällorna? 

  • Förnybara energikällor är helt enkelt källor som inte tar slut. Sol, vind och vatten samt bioenergi är alla exempel på förnybara energikällor. För att bioenergi ska ses som hållbar måste utvinningen ske på ett balanserat sätt. Det handlar om att undvika negativa effekter på miljö och människor. Avskogning, minskad biologisk mångfald och försämrad jordkvalitet är risker att ta hänsyn till.
  • Svenska bioenergikällor består till största delen av restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och jordbruk. 
  • Fossilfri energi betyder att elen inte produceras från olja, kol eller gas – källor som lagrats under jordens yta i miljontals år. I Sverige kommer den fossilfria elen från förnybara energikällor – vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.
  • Kärnkraft är fossilfritt, sett till dess utsläpp, men inte förnybart.

Källor: Naturvårdsverket

Fakta om Hornsea 2

  • Antal turbiner: 165 st
  • Längd på rotorblad: 81 meter
  • Höjd på vindkraftverk: 200 meter över havsytan
  • Ett helt varvs rotation räcker till att driva en villa under en dag