Priser för hämtning av hushållsavfall 2021

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig att tömma och hantera avfallet på bästa sätt. För fullständiga priser, vänligen se Renhållningstaxan.

  • Färgsortering innebär att du sorterar ditt hushållsavfall, matavfall, tidningar och förpackningar i olika färgade påsar. Ditt avfall går till återvinning.
  • Osorterat avfall innebär att du inte sorterar alls, ditt avfall går då till förbränning och en miljöavgift tillkommer i ditt abonnemang.

Fast avgift

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Fast avgift, kr per år 1 187 kr
   

 

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Färgsortering i 2 eller fler fraktioner, rörlig avgift

Kärlstorlek Rörlig avgift Fast avgift Total kostnad
190 l, varannan vecka 1 167 kr 1 187 kr 2 354 kr
370 l, varannan vecka 2 196 kr 1 187 kr 3 383 kr
       

 

Osorterat avfall, rörlig avgift

Kärlstorlek Rörlig avgift Miljöavgift Fast avgift Total kostnad
190 l, varannan vecka 1 167 kr 3 600 kr 1 187 kr 5 954 kr
370 l, varannan vecka 2 196 kr 7 200 kr 1 187 kr 10 583
         

 

Extra tjänster för hämtning av hushållsavfall

Extra hämtning, sorterat avfall* 488 kr
Extra hämtning, osorterat avfall* 600 kr
Kärl med låsbart lock** 150 kr
   

*Inom fem arbetsdagar från beställning
**Endast lås monterade av SEVAB

 

Avgifter

Avgift i kr per kärl och hämtning

Tömning av överfullt kärl, 190 l* 100 kr
Tömning av överfullt kärl, 370 l* 200 kr
Felsorteringsavgift** 200 kr
   

*Avgiften tas ut pga arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en större volym än avtalat
**Avgift som tas ut vid felaktigt sorterat avfall eller löst avfall i kärl.

 

Fritidshus

Säsongshämtning av hushållsavfall. Hämtningsintervall 15 april till 30 september, totalt 12 hämtningar.

 

Fast avgift fritidshus 957 kr
   

 

Säsongshämtning, färgsorterat hushållsavfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Fast avgift Totalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 549 kr 957 kr 1 506 kr
190 l, var fjärde vecka, 6 ggr* 280 kr 957 kr 1 237 kr
       

* Efter godkännande från Strängnäs kommun om egen kompostering av matavfall. 

Säsongshämtning, Osorterat avfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Miljöavgift Fast avgift Totalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 549 kr 1 800 kr 957 kr 3 306 kr
370 l, varannan vecka, 12 ggr 1 113 kr 3 600 kr 957 kr 5 670 kr
         

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2020.