Till sidans huvudinnehåll
Reningsverk.

Spillvatten

Vår uppgift är bland annat att hantera avloppsvatten i Strängnäs och våra avloppsreningsverk tar emot och renar avloppsvatten från hushåll. Under vissa förutsättningar kan vi även ta hand om avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. För att kunna hantera avloppsvattnet finns det riktlinjer och olika avskiljare som du kan behöva installera.

Avloppsvatten med brunt skum

Utsläpp av avloppsvatten

Vi arbetar utifrån bestämda riktlinjer som vi arbetat fram tillsammans med åtta andra kommuner när vi hanterar avloppsvattnet.

Frityrkorg

Fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare och system för fettåtervinning.

Olja i pumpstation

Oljeavskiljare

Verksamheter med förorenat processvatten får inte tillföra vattnet till avloppet utan det måste renas innan det släpps till avloppsystemet.