Till sidans huvudinnehåll
EN ledlampa och flera glödlamporn

Avbrottsersättning

Enligt våra rutiner betalar vi ut avbrottsersättningen automatiskt till den drabbade kunden. Det kan ändå vara bra att känna till följande om din rätt som elanvändare till avbrottsersättning.

Normalt sett har du som kund rätt till avbrottsersättning efter strömavbrott som varat minst 12 timmar i sträck. Strömavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst 2 timmar i sträck. I vårt nätområde är det väldigt ovanligt med så långa avbrott.

Om du har strömavbrott, kontrollera först din egen anläggning. Enkla tips för det hittar du här. Är du övertygad om efter felsökning att det inte är fel på din anläggning? Du är alltid välkommen att ringa vår felanmälan. Vi ersätter inte kostnader för elektriker om inte vi har haft möjligheten till dialog med dig om felet först.

Hur mycket ersättning du får beror på avbrottets längd och din årliga nätkostnad. I tabellen nedan kan du se hur ersättningen räknas ut. Som lägst kan du få 2 % av ett prisbasbelopp. Maximal ersättning är alltid högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden för ditt abonnemang.

Vi som elnätsägare är skyldiga att betala ersättning till dig som drabbats inom sex månader från utgången av den månad då vi fått kännedom om avbrottet. Vi är även skyldiga att betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte skulle betalas ut i rätt tid. Du som inte har fått din avbrottsersättning måste göra anspråk på ersättning inom 2 år från det att avbrottet upphörde.

Jämkning

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas

  1. om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsägaren, eller
  2. om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsägarens arbetstagare för betydande risker.

Det är elnätsägaren som beslutar om jämkning ska ske.

Avräkning

Om samma strömavbrott bedöms ge elanvändaren rätt till både avbrottsersättning och skadestånd ska avbrottsersättningen avräknas från skadeståndet. Alltså bestämmer den största av de två ersättningarna storleken på den totala ersättningen som går till elanvändaren.

Det finns undantag då du som elanvändare inte rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott

  1. om avbrottet beror på elanvändarens försummelse,
  2. om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet,
  3. om felet beror på ett hinder utanför elnätsägarens kontroll, det vill säga om nätägaren kan visa att avbrottet var av exceptionell karaktär och att det därför inte var möjligt att förutse och undvika strömavbrottet,
  4. att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till Strängnäs kommuns konsumentvägledning.

 

Tabell ersättningsnivåer

Nätkostnaden är din beräknade elnätsavgift för året. För ett avbrott på 12-24 timmar beräknas minimibeloppet till 2 % av Regeringens för året fastställda prisbasbelopp, avrundat uppåt i hundratals kronor. Storleken på minimibeloppet ökar sedan med 1000 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod enligt tabellen nedan.

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad

Minimibelopp i kr

12-24

12,5 %

1 200 kr

24-48

37,5 %

2 400 kr

48-72

62,5 %

3 600 kr

72-96

87,5 %

4 800 kr

96-120

112,5 %

6 000 kr

120-144

137,5 %

7 200 kr

144-168

162,5 %

8 400 kr

168-192

187,5 %

9 600 kr

192-216

212,5 %

10 800 kr

216-240

237,5 %

12 000 kr

240-264

262,5 %

13 200 kr

264-288

287,5 %

14 400 kr

>288 *

300 %

15 600 kr

* Maximal ersättning är alltid högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden för ditt abonnemang.