Anslutningsavgifter

Följande priser gäller vid permanent anslutning och förändring av befintlig anslutning.

Den avgift du betalar för nyanslutning beror på vilken storlek du har på säkringen och avståndet fågelvägen från anslutningspunkten i vårt elnät. Anslutningspunkt i befintligt nät definieras som den närmsta punkt i nätet som du kan anslutas till utan att bakomliggande nät behöver förstärkas. Offert lämnas i varje enskilt fall. För tillfällig anslutning gäller speciella regler.

Uttagsabonnemang 16-25 A
Vid permanent anslutning av en säkringsstorlek mellan 16-25 A utgår en grundavgift på 28 200 kr exkl. moms om din anslutningspunkt finns mindre än 200 meter (fågelväg) från elnätets anslutningspunkt. Vid längre fågelvägsavstånd än 200 meter utgår grundavgiften med tillägg per meter enligt prislistan. Anslutningar över 35 A kalkyleras i varje enskilt fall.

Prislista exkl. moms

Servissäkring

Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen) i befintligt nät

Ampere (A)

0-200 m

200-600 m

600-1200 m

1200-1800 m

16-25

28 200 kr

28 200 kr + 241 kr/m

124 600 kr + 519 kr/m

436 000 + 316 kr/m

35 och större

Offereras

Offereras

Offereras

Offereras

Prislistan gäller för en maximal ledningslängd av 40 m innanför fastighetsgräns. Om ledningslängden är längre än ovanstående kan merkostnader tillkomma.

Prislistan förutsätter också normala förhållanden för etablering av ledningsnät. Vintertid kan tillägg för tjältining tas ut. Anslutningen ska kunna utföras med en etablering. Vidare gäller att SEVAB Nät arbeten kan ske under ordinarie arbetstid, vardagar kl. 07.00 – 16.00.

En mätare per servis ingår i anslutningsavgiften. Extra mätare debiteras med 2 063 kr/st.

Avgiften ska betalas i förskott och återbetalning görs inte om abonnemanget upphör eller ändras till att avse högspänning. Om abonnemanget har upphört eller om du vill börja använda servisen igen upp till den högre säkring som tidigare avtalats, kontakta kundservice. Om anläggningen varit bortkopplad i över tre månader krävs en ny färdiganmälan från behörig installatör innan återinkoppling.

SEVAB Nät förbehåller sig rätten att ta ut förhöjd avgift för anläggning där anslutning, ändring och utökning medför särskilt hög kostnad.

Anslutningsavgiftens skälighet kan prövas av Energimarknadsinspektionen på kundens begäran.

 

Tekniska anvisningar

Anslutningsavgiften inkluderar kabel fram till anslutningspunkten, vilken normalt är avgreningsplint i mätarskåpet eller servissäkringens anslutningsklämmor.

Kabelrör för förläggning innanför fastighetsgräns, dock maximalt för 40 m schaktlängd, ingår i avgiften. Kabelrör erbjuds av SEVAB Nät, som eventuellt också utför besiktning efter förläggning och före återfyllning.

Kunden ansvarar och betalar för grävning, förläggning av kabelrör enligt gällande installationsbestämmelser (SS 437 01 02) och SEVAB Näts anvisningar. Kunden ansvarar även för markåterställning från fastighetsgräns till anslutningspunkt, liksom håltagning och tätning i grundmur. SEVAB Nät ansvarar inte för eventuellt vattenläckage som kan uppstå på grund av håltagningen.

 

Ändring av anslutning

Vid utökning  eller nedsäkring av befintlig servissäkring, kontakta kundservice.

För ändring av befintlig servis från 1-fas till 3-fas, eller från luftledning till jordkabel, tas verklig kostnad ut men högst avgift enligt prislistan. För byte mellan enfas- och trefasmätare eller byte mellan direktmätning och strömtransformatormätning (och omvänt) debiteras 2 063 kr/st exkl. moms.

 

Högspänning

Vid permanent anslutning av högspänningskund till elnätet uttages en avgift som motsvarar SEVAB Näts kostnader för byggnation och förstärkning av elnätet fram till centralt högspänningsnät (schakt, kabelförläggning och anslutning). Offert lämnas i varje enskilt fall.

Anslutningsavgiftens skälighet kan prövas av Energimarknadsinspektionen på kundens begäran.