Till sidans huvudinnehåll

Vi hjälper dig att hantera farligt avfall

Det finns en hel del att tänka på när det gäller farligt avfall, här har vi samlat det du behöver veta.

Vad räknas som farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör en risk för liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt, skadligt för miljön med mera.

Hanteringen av farligt avfall är noga reglerat i avfallslagstiftningen och det är viktigt att det görs på rätt sätt.

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, eller spädas med andra ämnen eller material. Olika slag av farligt avfall får heller inte blandas med varandra. Exempelvis får lösningsmedel inte hällas i samma behållare som spillolja.

Farligt avfall som uppkommit i verksamhet

Du som har en verksamhet där farligt avfall förekommer har en skyldighet att klassificera avfallet. Avfallsförordningen innehåller en förteckning över vilka avfall som klassificeras som farligt avfall.

Du har även skyldighet att föra anteckningar över mängd avfall som uppkommer årligen samt till vem som avfallet lämnas för vidare hantering, anteckningar skall sparas i 3 år.

När du lämnar ifrån dig avfallet har du skyldighet att kontrollera att den som tar emot och transporterar det (eller hanterar det på annat sätt) har tillstånd för sin verksamhet.

Här kan du läsa mera om vad som gäller för dig som avfallsproducent

Transport av farligt avfall

Farligt avfall får inte transporteras på allmän väg utan tillstånd eller anmälan. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid transport av farligt avfall.

Transportdokument för farligt avfall

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.

Behöver du hjälp med att ordna transportdokument? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Farligt avfall klassificeras som farligt gods

Vägtransporter av farligt avfall kan även omfattas av MSBs föreskrifter om farligt gods (ADR), om det farliga avfallet uppfyller kriterierna för klassificering som farligt gods.

Spillolja, organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta, aceton), sprayburkar (aerosoler) är några exempel på farligt avfall som klassificeras som farligt gods.

För att transportera farligt gods krävs utbildning enligt kapitel 1.3 ADR-s. Det ställer även andra krav på emballage och transportdokumentation.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid transport av farligt gods.

Om du är tveksam hjälper vi dig att bedöma om godset är farligt eller ej samt avgöra vilken ADR-klass godset tillhör.

Vi hjälper dig att hantera ditt farliga avfall

Vi erbjuder professionell hjälp med klassificering, emballageval och transport av ditt farliga avfall. Tveka inte att kontakta oss om du vill få mer information, boka ett kostnadsfritt besök av en säljare eller få en offert.

Vi kan hämta ditt farliga avfall

Du kan få farligt avfall hämtat av oss med vår servicebil, beroende på typ av farligt avfall och vilken mängd du har. Ring vår kundservice på nummer 0152-460 50 för att beställa hämtning. 

Lämna farligt avfall på Kvitten

På tisdagar och torsdagar kan du som har verksamhet lämna ditt farliga avfall på Kvitten. Övriga dagar är det stängt för företag att lämna farligt avfall. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du vill lämna farligt avfall på Kvitten.

Tänk på att:

Vi tar inte emot explosiva och/eller radioaktiva avfallsslag, ammunition, tryckkärl eller smittförande avfall:

  •        Explosiva varor eller ammunition - kontakta polisen.
  •        Radioaktiva varor - kontakta SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten.
  •        Tryckkärl - återlämnas till tillverkare/återförsäljare.
  •        Smittförande avfall – Regionen.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall och det saknas idag möjlighet att spåra farligt avfall. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att ta fram en digital lösning som möjliggör spårbarhet av farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera in farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Redan 1 augusti 2020  utökas anteckningsskyldigheten för farligt avfall genom Avfallsförordning (2020:614) och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Vilka är de största skillnaderna mellan dagens sätt och det nya sättet att rapportera?

Det finns en skyldighet för verksamheter som producerar, transporterar eller samlar in farligt avfall att föra vissa anteckningar om avfallet, så kallad anteckningsskyldighet. För samtliga gäller att uppgifterna ska antecknas i kronologisk ordning hos den egna verksamheten och ska kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheter. Regelförändringarna innebär att uppgifter även fortsättningsvis ska antecknas hos verksamheterna men att uppgifterna dessutom ska lämnas kontinuerligt och digitalt till ett nationellt avfallsregister. 

Här kan du läsa mer om Naturvårdsverkets nya rapporteringssystem

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.