Till sidans huvudinnehåll

Bomkörningsavgift

I de allra flesta fall så går ett anslutningsärende relativt smidigt till. Men då och då har vi bekymmer med att anläggningar inte är färdiga, trots att de är färdiganmälda.

För att täcka uppkomna merkostnader som beror på att vi inte kan genomföra arbete p.g.a. brister i elinstallationen, utgår en bomkörningsavgift. Avgiften är för närvarande 6000 kr exkl. moms för 2020 års taxa och faktureras ansvarig elinstallatör.

Exempel på brister som orsakar bomkörningsavgift:

  • Mätarplatsens märkningar saknas, har fallit bort eller är fel för lägenhetsmärkning och plintmärkning.

  • Varningsskylt för produktionsanläggning är felskriven eller sitter på fel plats, avviker från våra tekniska villkor.

  • Påbörjat arbete innan för-/färdiganmälan lämnats in. OBS! En nedtagen mätare leder till felsökning hos nätägaren.

  • Fel färger eller typ av kabel till inkopplade strömtransformatorer, enligt gällande SS-norm.

  • För produktionsanläggningar: en elkopplare i mätarskåpet som ej frånkopplar kundens anläggning enligt våra tekniska villkor.  

  • Bristande rörkanalisation som förhindrar kabeldragning eller avsaknad av draggropar och/eller dragtråd, i enlighet med vår gällande checklista.

  • Byggströmsskåp för tillfällig anläggning saknar mätplats och/eller anslutningskabel. Feldimensionerad anslutningskabel i förhållande till säkringsstorlek. Avsaknad av byggströmskåp vid avsedd plats på inkopplingsdagen.

  • Vi kan inte utföra arbete vid kabelskåp/nätstation på grund av att det är byggstaket, byggmaterial eller liknade i vägen.  


Tekniska villkor mikroproduktion & småskaligproduktion (PDF)
Viktigt att tänka på vid elanslutningar (PDF)

Solceller monteras på tak

Tekniska villkor

Som mikroproducent är det en hel del lagkrav och bestämmelser att tänka på.

Bygginspektör antecknar

För- och färdiganmälan

I Elsmart hanteras hela processen med för- och färdiganmälningar, enkelt och effektivt.