Beräkning av effekt

Årseffekten revideras årligen och gäller från och med 1 januari varje år. Årseffekten, som uttrycks i kW, baseras på ett medelvärde av de fem högst uppmätta timvärdena (kWh/h) under föregående års vinterperiod (oktober-april).

I händelse av att timvärden skulle saknas eller vara uppenbart felaktiga beräknas årseffekten från kundens tidigare uppmätta användning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter.

Vid nyanslutning bestäms en preliminär årseffekt enligt följande prioritetsordning:

  1. Beräknad utifrån uppgifter som påverkar anläggningarnas effektbehov, som till exempel verksamhet, klimatskal och ventilationsflöden.
  2. Beräknad med kategorimedelvärde som utgångspunkt. Fastighetens uppvärmda yta multipliceras med den specifika årseffekten (W/m2), som beräknats för motsvarande fastighetskategori. Dessa värden baseras på vår statistik.

Om de vid revidering fastställda värdena understiger de preliminärt bestämda för nyansluten fastighet, är vi återbetalningsskyldig för det överskjutande belopp som kunden betalat. Om värdena däremot varit högre än de preliminära, efterdebiteras kunden mellanskillnaden.

Särskild revidering

Särskild revidering av normalårskorrigerat energibehov och årseffekt sker då abonnemangets omfattning ändras eller då andra omständigheter ger anledning till detta. Sådan revidering ska ske i samråd mellan oss och kund. Särskild revidering är aktuell om kunden har genomfört, eller planerar att genomföra, omfattande åtgärder som väsentligt kommer att påverka effekt- och/eller energiuttaget nästkommande säsong.

De debiteringsgrundande värdena som bestäms i en särskild revidering är preliminära och avräknas vid nästkommande ordinarie revidering enligt nedan. Reviderat energibehov respektive årseffekt gäller från och med nästkommande månad efter beslut av leverantören. Särskild revidering görs inte retroaktivt.

Om de vid nästkommande revidering fastställda energi- och effektvärdena understiger de preliminärt bestämda för fastigheten, är leverantören återbetalningsskyldig för det överskjutande belopp som kunden betalat. Om värdena däremot varit högre än de preliminära, efterdebiteras kunden mellanskillnaden.