""

Begära ut allmänna handlingar

SEVAB är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss.

Vad är en allmän handling?
En handling betraktas som allmän om den förvaras hos SEVAB och antingen är inkommen till eller har upprättats av SEVAB. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av SEVAB.

Allmänna handlingar består ofta av pappersdokument, till exempel skrivelser, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-postmeddelanden, kartor och bilder med mera.

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?
Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i SEVAB som är offentliga. Handlingar som skyddas av sekretess har du generellt sett inte rätt att se. SEVAB gör dock en prövning i varje enskilt fall.

SEVAB har ingen skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial. Arbetsmaterial är handlingar som SEVABs personal ännu inte har färdigställt och är således inte några allmänna handlingar.

SEVAB har heller ingen generell skyldighet att göra sammanställningar av uppgifter ur olika handlingar eller databaser om de inte är enkla att ta fram.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?
Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du arkiv.registrering@esem.se så hjälper de dig.

Hur fort kan jag få handlingarna?
Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid.

Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan vanligtvis skickas via e-post. SEVAB har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Du kan även läsa handlingarna på plats hos SEVAB och skriva av dem om du vill. Du kan även få papperskopior av handlingarna mot en avgift.

Avgifter
Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Många handlingar finns elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. SEVAB tar dock ut en avgift för papperskopior, avskrifter och portokostnader. Avgifterna beslutas av SEVABs styrelse.

 Kopior och utskrifter  A4 och A3  Större format
 0-9 sidor  Gratis  6kr/sida
 10 sidor  50 kr  70 kr
 För varje ytterligare sida  2 kr/sida  4 kr/sida
 Avskrift av allmän handling eller utskrift av  ljudupptagning  125 kr per påbörjad fjärdedels timme 
 Porto  Faktiskt kostnad om försändelsen väger mer  än 20 gram 

 
Du får vara anonym
Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta SEVAB per telefon och hämta ut handlingar i huvudkontorets reception (Dammvägen 12a i Strängnäs).

Överklaga beslut
Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från SEVAB. Om du anser att SEVAB har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.