Kartbild Hedlandet

Klicka på bilden för att förstora

Hedlandet

Hedlandet hamnar på en andra plats över prioriterade områden i Strängnäs kommun i planen för vatten och avlopp (VA) och en strategi för framtida försörjning av vatten och avlopp i området är framtagen.

Bakgrund

Beslut om att SEVAB ska ansvara för att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang togs i kommunfullmäktige 2015. Enligt den antagna VA-planen så hamnade Hedlandet på en andra plats över prioriterade områden i Strängnäs kommun; för att se hela VA- planen klicka här. En arbetsgrupp från SEVAB och Strängnäs kommun gjorde då en bedömning över hur stor påverkan området har på människors miljö och hälsa enligt lagen om allmänna vattentjänster, sjätte paragrafen. Området är klassat ”hög skyddsnivå” för enskilda avlopp och den bergiga miljön med sluttning mot Mälaren gör att bedömningen i arbetsgruppen var att området inte har goda förutsättningar för att ordna enskilda små avloppslösningar. Dessutom råder högt bebyggelsetryck i området. För mer info om omfattningen se länk till kommunens hemsida: Fördjupad översiktsplan.  

SEVAB har gjort en försörjningsstrategi för Hedlandet vilket innebär att det finns behov att genomföra åtgärder för att höja dagens kapacitet för att möta framtida VA-försörjning av vatten och avlopp i området. En konkret åtgärd är en ny överföringsledning mot Läggesta. Den kommer att utföras i samband med utbyggnadsprojektet.

Tidplanen

Hedlandet har alltså fått hög prioritet och ligger på andra plats i utbyggnadsordningen. Området Edsala-Kalkudden med över 400 fastigheter ligger före. Tidplanen för Hedlandet är därmed beroende av hur entreprenaden går i Edsala-Kalkudden, ett projekt som tyvärr har försenats kraftigt. Projektet med VA-utbyggnad i Hedlandet kan påbörjas tidigast 2023 med en preliminär byggstart 2024. Observera att tidplanen är preliminär.

Exploatering

I antagna detaljplaner har SEVAB, kommunen och respektive exploatör kommit överens om utförandet av VA-ledningar inom exploateringen. Detta beskrivs i separata avtal, så kallat exploateringsavtal.  

Enskilt avlopp och avtalsanslutningar

Ansökningar om att inrätta nya enskilda avlopp behandlas enligt normala rutiner hos Miljökontoret på Strängnäs kommun. Miljökontoret fokuserar sin inventering i andra områden i kommunen med syfte att inte orsaka onödiga investeringar till de fastighetsägare som på sikt ska anslutas till kommunalt avlopp.

Ansökningar om att inrätta nya enskilda avlopp behandlas enligt normala rutiner hos Miljökontoret på Strängnäs kommun som samråder med oss på SEVAB. Vi kan acceptera nya anslutningar innan utbyggnadsprojektet under vissa förutsättningar. Det är anslutningar som ligger i direkt närhet till befintliga ledningar och går enkelt för oss att ordna.

Anslutningsförfrågningar hanteras från fall till fall genom att fastighetsägaren skickar in en formell ansökan. Vi godkänner inte nya avtalsanslutningar inom områden som ska bli verksamhetsområden. Befintliga kunder, det vill säga avtalskunder som ingår i gemensamhetsanläggning, får invänta utbyggnadsprojektet.