Klicka på bilden för att förstora

Hedlandet

Hedlandet hamnar på en andra plats över prioriterade områden i Strängnäs kommun i planen för vatten och avlopp (VA) och en strategi för framtida försörjning av vatten och avlopp i området är framtagen.

Beslut om att SEVAB ska ansvara för att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang togs i kommunfullmäktige 2015. Enligt den antagna VA-planen så hamnade Hedlandet på en andra plats över prioriterade områden i Strängnäs kommun; för att se hela VA- planen klicka här. En arbetsgrupp från SEVAB och Strängnäs kommun gjorde då en bedömning över hur stor påverkan området har på människors miljö och hälsa enligt lagen om allmänna vattentjänster, §6. Området är klassat ”hög skyddsnivå” för enskilda avlopp och den bergiga miljön med sluttning mot Mälaren gör att bedömningen i arbetsgruppen var att området inte har goda förutsättningar för att ordna enskilda små avloppslösningar. Dessutom råder högt bebyggelsetryck i området. 

SEVAB har gjort en försörjningsstrategi för Hedlandet vilket innebär att det finns en strategi för framtida försörjning av VA i området. För mer info om omfattningen se länk till kommunens hemsida: Fördjupad översiktsplan. 

Tidplanen

Hedlandet har alltså fått hög prioritet och ligger på andra plats i utbyggnadsordningen. Området Edsala Kalkudden med över 400 fastigheter ligger före, vilket gör att det kommer ta många år innan VA börjar byggas ut till de fastigheter i Hedlandet som omfattar ett större bebyggelsesammanhang. 

Enskilt avlopp

Ansökningar om att inrätta nya enskilda avlopp behandlas enligt normala rutiner hos Miljökontoret på Strängnäs kommun. Miljökontoret fokuserar sin inventering i andra områden i kommunen med syfte att inte orsaka onödiga investeringar till de fastighetsägare som på sikt ska anslutas till kommunalt avlopp.

Exploatering

Det sker just nu en exploatering av område Södra skogen i Östra Hedlandet. Sevab har inte rådighet över exploateringen och kan således inte ge några utförligare uppgifter eller tidplan angående den.