karta över edsala kalkudden

Klicka på bilden för att förstora. 

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden har högsta prioritet i Strängnäs kommuns VA-utbyggnadsplan.

Tidplan för utbyggnaden

Projektering och framtagning av handlingar december 2018 - juni 2020 
Förfrågan ut på räkning juni 2020 - augusti 2020 
Byggentreprenad oktober 2020 - november 2023 

Här kan du se tidplanen för hela arbetet i ett diagram.

Information om arbetet

Vecka 20 - Tilldelningen till  entreprenör för VA-utbyggnaden i Edsala Kalkudden är felaktig enligt dom från Förvaltningsrätten 2021-05-03.

Överklagandestiden för domen var till 2021-05-17

Förvaltningsrättens dom med mål nr: 8812-20 är nu (2021-05-19) överklagad till kammarrätten, vi avvaktar eventuellt överprövningstillstånd.

Tyvärr vet vi inte hur lång svarstiden är.

Vecka 9 (2021) - Vi väntar fortfarande på besked från Förvaltningsrätten.

Vecka 47 - Vi har tyvärr inga besked från Förvaltningsrätten om beslut eller tidplan för nedanstående.

Vecka 41 - Nu har överklagandetiden  gått ut för tilldelningen av VA arbeten till entreprenör. 

Efter SEVAB´s tilldelning av entreprenör för VA arbeten i Edsala Kalkudden har annan entreprenör som deltagit i anbudsprocessen ansökt om överprövning angående tilldelningen hos Förvaltningsrätten.

Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid detta ärende tar idag.

Detta påverkar även start- och sluttiden för VA utbyggnaden. Tidplanen revideras när vi vet mer.

 

2019
Vecka 47 - Information om projekterade anslutningspunkter har skickats till alla fastighetsägare under v.46

Vår entreprenör för besiktning och vibrationsmätningar, Hansa Vibrations & omgivningskontroll, är i området för att inventera och ta fram ett underlag inför sprängningsarbeten i kommande VA entreprenad. De behöver inte in på några fastigheter för detta. Deras logotyp ser ut enligt nedan och deras bilar är märkta med den.

Logotyp Hansa Vibrationskontroll

 

Detaljprojektering inklusive behandling av inkomna svar med önskemål om flytt av föreslagen förbindelsepunkt pågår. Informationsbrev angående projekterade och fastslagna förbindelsepunkter skickas ut till alla fastighetsägare i november. Samtidigt har Vattenfalls beredare börjat kontakta fastighetsägare i området för samråd av anslutning och placering av mätarskåp, eventuell ny elservis m m.

Vecka 20 - Utskick brev angående  samråd av förbindelsepunkt går ut till fastighetsägare i området. Under v. 20 kommer också vår projektör Ramböll att borra i tänkta lägen för kommande pumpstationer för att få koll på jord/berg förhållanden.

Vecka 19 - pumpstationers lägen att markeras med käppar.

Under vecka 15-18 pågår markering och inmätning av befintliga elkablar (elserviser) till fastigheter. Detta gäller de kablar som korsar kommande VA/EL arbeten.

Huvudledningarna kommer till stor del att byggas intill/i befintliga vägar för att underlätta framtida underhåll och drift. Under maj månad skickas samråd om förbindelsepunkt ut. Varje fastighet får då en föreslagen plats för förbindelsepunkt som är den punkt där det allmänna ledningsnätets ledningar ansluter till den privata fastighetsägarens ledningar. Efter en viss svarstid går vi igenom de eventuella önskemål om ändrad plats för förbindelsepunkt vi får in för att bedöma om vi kan bemöta dessa. Det är främst är utefter projekterad schaktsträckning som förbindelsepunkten kan placeras. 

Dricksvattenförsörjningen till Edsala-Kalkudden blir en utbyggnad av nytt ledningsnät i området samt en överföringsledning till befintligt huvudledningsnät i Mariefred. SEVAB har krav på sig att hålla minst 2,5 och max 7bar fram till fastigheterna. Tryckledningar (vatten och ev. tryckavlopp) inne på fastigheten som fastighetsägaren ansvarar för skall hålla minst tryckklass PN10 och självfallsledningar skall vara av styvhetsklass minst SN8.

Spillvattenlösningen för området kommer att bli ett kombinerat system med självfallssystem och LTA (Lätt Trycksatt Avlopp), så kallad "villapump". Vilka fastigheter som kommer att behöva villapumpar och vilka som kommer att ha självfallsledningar avgörs i och med detaljprojekteringen.

Dagvattenledningar kommer inte att byggas ut i området. Befintlig dagvattenhantering med delvis kulverterade och öppna diken bedöms fungera tillfredsställande, både sett till föroreningar och volymer. Därmed finns det inga skäl att lösa dagvattenfrågan genom en allmän VA-anläggning. 

Kontakt har tagits med områdets föreningar för samordning/kommunikation mm. 

Inriktningsbeslut om att lägga ner Mariefreds reningsverk för att pumpa till Strängnäs reningsverk påverkas inte av detta projekt. Mariefreds reningsverk har idag en kapacitet för att klara att rena avloppsvatten från Edsala-Kalkudden.

Vattenfall moderniserar elnätet

I samband med VA utbyggnaden förnyar Vattenfall Eldistribution elnätet i området. 35 km jordkabel läggs ner och man ersätter de 9 st gamla nätstationerna som finns med lika många nybyggda. Samtidigt tar man ner ca 19 km luftledningar.

Vid frågor om elnätet kontaktas Lars-Inge Lundell som är beredare på telefonnummer  0730-68 10 07.