karta över edsala kalkudden

Klicka på bilden för att förstora. 

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden har högsta prioritet i Strängnäs kommuns VA-utbyggnadsplan.

Information inför byggstart

Ett informationsbrev om byggstart skickades ut till alla er fastighetsägare i området den 8 december 2021. I det brevet finns också information om trädfällning, röjning och hur anläggningar och material utanför tomtgräns hanteras. Här kan du läsa brevet (pdf).

Här kan du se en översikt över tidplanen för hela utbyggnaden (pdf).

Information om arbetet

2023-03-31

Vecka 14 jobbar Sorex med halv styrka måndag till onsdag då övrig personal jobbat in dagar och har påskledigt. Ingen bergsprängning kommer att ske och mellan 6-10 april sker ingen byggaktivitet i området.

Hallonvägens infart från Frönäsvägen är avstängd och trafik leds via en nybyggd provisorisk väg till Apelvägen från Frönäsvägen. Följ skyltning.

Sprängningsarbeten pågår i Skvattramsvägen 1-19 och i stigen mellan Måbärsvägen-Hallonvägen-Lingonvägen.

Se uppdaterad veckotidplan vecka 12-22 2023 som också gäller för andra pågående och kommande arbeten i området.

Arbeten Apelvägen
Information om arbeten som berör Apelvägen har delats ut till boende som påverkas av detta. Här kan du läsa informationen (pdf)Se veckoplanering för v. 12-22 nedan (bilaga till informationen).

Arbeten Skvattramsvägen
Information om arbeten som berör Skvattramsvägen 2-19 har delats ut till boende som påverkas av detta. Här kan du läsa informationen (pdf)Se veckoplanering för v. 12-22 nedan (bilaga till informationen).

Frönäsvägen
På grund av kylans ankomst så kommer Frönäsvägen inte asfalteras i vinter.

Veckoplanering v. 12-22 (2023)

Här kan du se var i området arbeten är planerade för vecka 12-22 (pdf). Tidplan och sträckor kan komma att justeras i tid.

Kontaktvägar
I din samfällighetsförening finns utsedda kontaktpersoner, nuvarande ordföranden för områdets samfälligheter som vi initialt kommunicerar med gällande generella frågor för området. Vår entreprenör kommer också löpande att ha kontakt med samfälligheter gällande arbetet i området. Frågor ställs per mejl till ordförande/utsedd person i respektive samfällighetsförening för vidare hantering.

Frågor som gäller den egna fastigheten/servisen ställs till SEVABs kundtjänst kundservice@sevab.com eller telefon 0152-460 50.

Inför sprängningsarbeten för vatten och avlopp i området.
Inför sprängningsarbeten monterar HANSA vibrationsmätare på fastigheter inom närområde för aktuell sprängning. Detta utöver nedan beskriven besiktning av fastigheten.

Entreprenören sätter upp info/varningsskyltar i aktuellt område för kommande sprängning samt står vakt så att ingen är i riskområdet före sprängning. Signalering sker före sprängning med korta signaler och lång signal efter sprängning.

Information om frisprängning för VA till fastigheter:
Om det finns berg vid förbindelsepunkten för vatten och avlopp till er fastighet så utförs frisprängning 2 m in från förbindelsepunkten vilket blir ca 1,5 m in på tomtmark.

Frisprängning innebär att berg sprängs bort till samma nivå/höjd som ledningarna.

Efter att ledningarna byggts till förbindelsepunkten så återfylls schakten med jordmassor och marken återställs.

Detta för att säkerhetsställa att SEVABs ledningar inte ska skadas vid fortsatta jobb av fastighetsägarna inne på tomtmark.

Det skrivs privata inlägg på sociala medier om att avtal med fastighetsägare krävs för frisprängning. Detta används inte av SEVAB av flera orsaker.

  • Generellt vet vi inte innan vilka fastigheter som har berg vid förbindelsepunkt.
  • Löpande önskemål inkommer från fastighetsägare som vill flytta sina förbindelsepunkter. 28 st bara under byggtiden hittills är flyttade, och ca 60 st totalt.
  • Uppschaktad mark återställs av entreprenören oavsett om det är frisprängt eller ej.
  • Alla fastigheter besiktas före/efter sprängning, även för frisprängning. Protokoll skickas till fastighetsägare efter slutförd slutbesiktning.
  • Vibrationsmätning utförs på fastigheter så att sprängning verifieras ligga inom toleranser.
  • Inför byggstart har hela området för VA utbyggnad synats av besiktningsman som upprättat protokoll inkl. bilder vid förbindelsepunkter om frågor skulle uppstå.

Inför avstängningar av vägar eller del av vägar.
Avstängningarnas tid kommer variera pga förhållanden ovan mark såsom smala vägar/passager, befintliga anläggningar, ledningar mm. Även förhållanden under mark såsom berg, kablar och ledningar, massors beskaffenhet med hänsyn på slänter och därmed hur bred schaktöppningen blir påverkar avstängningar.

Projektet vill inte stänga av vägar mer än nödvändigt och de provisoriska vägarna som byggs nu är till för att fastighetsägare samt service- och byggfordon ska kunna nyttja dem. Avstängningarna sker etappvis.

Vi ber er att tänka extra på trafiksäkerheten och hålla god uppsikt,  anpassa hastigheten samt välja de möjliga stigar som finns i området om man är gående eller cyklist.

Vissa vägar som med ovanstående omständigheter kommer att behöva stängas för biltrafik och sedan öppnas etappvis vartefter arbeten fortskrider. Vi har svårt att ange exakta tider för hur långa avstängningarna blir av samma anledning som ovan.

Varje avstängning planeras separat och detaljerad plan för varje väg tas fram vartefter arbeten fortskrider. Trafikanordningar/skyltar kommer att hänvisa trafik vid dessa tillfällen. Gång/cykeltrafik kommer att kunna passera. 

Inför avstängningar informerar entreprenören med informationslappar i brevlådor två veckor innan och samma information läggs upp här på hemsidan. Räddningstjänsten informeras också om avstängningar.

Provisoriska parkeringsplatser:
Provisoriska parkeringsplatser anordnas av entreprenören där så behövs med anledning av avstängningar.

Sophämtning:
Sopkärlet behöver flyttas till samlad plats utanför avstängning anordnad av entreprenören. SEVAB Återvinning är informerad. Ni kan be entreprenören om hjälp att flytta sopkärlet om ni har svårt att lösa det själva.

Slamtömning:
När fastighetsägaren får information om avstängning behöver hen boka tömning av sina tankar för enskilt avlopp om man vet mig sig att de snart är fulla. 

Extra slangdragning vid slamtömning som inte kan ske enligt vanlig procedur pga uppschaktad infart till er fastighet med anledning av VA projektet kommer inte faktureras fastighetsägarna enligt Sevab återvinning.

Latrintunnor ska fortsatt bäras ned till fastighetsgräns av fastighetsägarna enligt gällande rutin.

Entreprenörens arbetstider:
Arbeten kommer normalt att ske måndag- torsdag 06:30-19:00 men avvikelser kan förekomma. Vattenfalls entreprenörer jobbar andra tider.

Besiktning och vibrationsmätningar

Besiktningar och hantering av vibrationsmätare utförs av HANSA Vibrations och omgivningskontroll på uppdrag av SEVAB men samordnas av SOREX. 

Inför sprängningsarbeten eller andra vibrationsalstrande arbeten så kommer hus inom riskområde för detta att besiktas både före och efter att dessa arbeten utförs.

Besiktningar utförs löpande under byggtiden och enligt SOREX tidplan för framdrift i vägarna. Vilket innebär att Hansa besiktar erforderliga fastigheter en tid innan markarbeten kommer till aktuell väg/avsnitt i området.

Uppsättning av vibrationsmätare på utsidan av hus på fastigheten behövs vid sprängning. Arbeten med vibrationsmätare aviseras inte innan det utförs. Vibrationsmätare monteras alltid utomhus på fastigheten så ingen personal behöver komma in i hus vid detta jobb. 

När det är dags för uppsättning av vibrationsmätare på fastigheten knackar de alltid på flera gånger för att meddela detta. Öppnar ingen första gången brukar de återkomma senare på dagen och knacka på igen. Även om ingen är hemma så monteras vibrationsmätarna på byggnaden

Innan det är dags för besiktning får berörda fastighetsägare en avisering om detta via brev från HANSA till bostadsadressen. Målet är att fastighetsägare ska få brev senast 7 dagar innan tänkt besiktningsdag.

I aviseringsbrevet finns information gällande besiktningen och vibrationsmätningen samt hur man skall gå tillväga om man absolut inte vill ha vibrationsmätning på sin fastighet av någon anledning.

Besiktning utförs i god tid innan vibrationsmätare sätts upp.

Hansa´s besiktningsmän bär alltid id kort i form av ID06 samt varsel väst/jackor med HANSA loggan stort på rygg samt på bröstet vid besiktningen.

Information om utbyggnaden

Huvudledningarna kommer till stor del att byggas intill/i befintliga vägar för att underlätta framtida underhåll och drift. Under maj månad skickas samråd om förbindelsepunkt ut. Varje fastighet får då en föreslagen plats för förbindelsepunkt som är den punkt där det allmänna ledningsnätets ledningar ansluter till den privata fastighetsägarens ledningar. Efter en viss svarstid går vi igenom de eventuella önskemål om ändrad plats för förbindelsepunkt vi får in för att bedöma om vi kan bemöta dessa. Det är främst är utefter projekterad schaktsträckning som förbindelsepunkten kan placeras. 

Dricksvattenförsörjningen till Edsala-Kalkudden blir en utbyggnad av nytt ledningsnät i området samt en överföringsledning till befintligt huvudledningsnät i Mariefred. SEVAB har krav på sig att hålla minst 2,5 och max 7 bar fram till fastigheterna. Tryckledningar (vatten och eventuellt tryckavlopp) inne på fastigheten som fastighetsägaren ansvarar för skall hålla minst tryckklass PN10 och självfallsledningar skall vara av styvhetsklass minst SN8.

Spillvattenlösningen för området kommer att bli ett kombinerat system med självfallssystem och LTA (Lätt Trycksatt Avlopp), så kallad "villapump". Vilka fastigheter som kommer att behöva villapumpar och vilka som kommer att ha självfallsledningar avgörs i och med detaljprojekteringen.

Dagvattenledningar kommer inte att byggas ut i området. Befintlig dagvattenhantering med delvis kulverterade och öppna diken bedöms fungera tillfredsställande, både sett till föroreningar och volymer. Därmed finns det inga skäl att lösa dagvattenfrågan genom en allmän VA-anläggning. 

Kontakt har tagits med områdets föreningar för samordning/kommunikation mm. 

Inriktningsbeslut om att lägga ner Mariefreds reningsverk för att pumpa till Strängnäs reningsverk påverkas inte av detta projekt. Mariefreds reningsverk har idag en kapacitet för att klara att rena avloppsvatten från Edsala-Kalkudden.

Vattenfall moderniserar elnätet

I samband med VA utbyggnaden förnyar Vattenfall Eldistribution elnätet i området. 35 km jordkabel läggs ner och man ersätter de 9 st gamla nätstationerna som finns med lika många nybyggda. Samtidigt tar man ner ca 19 km luftledningar.

Vid frågor om elnätet kontaktas Lars-Inge Lundell som är beredare på telefonnummer  073-068 10 07.