karta lver edsala kalkudden

Klicka på bilden för att förstora. 

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden har högsta prioritet i Strängnäs kommuns VA-utbyggnadsplan. Nu påbörjas detaljprojekteringen som kallas Planeringsfas enligt nedanstående processbild.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av de frågor som brukar dyka upp i samband med en VA-utbyggnad.

Process VA utbyggnad

SEVABs styrelse beslutade den 7 november 2018 att godkänna investeringen för utbyggnaden av VA i Edsala Kalkudden. Beslutet finns här. Nu påbörjas detaljprojektering av alla ledningssträckor med höjdsättning m m. Även ett antal pumpstationer skall projekteras.

Huvudledningarna kommer att byggas till stor del intill/i befintliga vägar, detta för att underlätta framtida underhåll och drift. Under maj månad skickas samråd om förbindelsepunkt. Varje fastighet får då en föreslagen plats för förbindelsepunkt som är den punkt där det allmänna ledningsnätets ledningar ansluter till den privata fastighetsägarens ledningar. Efter en viss svarstid går vi igenom de eventuella önskemål om ändrad plats för förbindelsepunkt vi får in för att bedöma om vi kan bemöta dessa. Det är främst är utefter projekterad schaktsträckning som förbindelsepunkten kan placeras.

Dricksvattenförsörjningen till Edsala-Kalkudden blir en utbyggnad av nytt ledningsnät i området samt en överföringsledning till befintligt huvudledningsnät i Mariefred. SEVAB har krav på sig att hålla minst 2,5 och max 7bar fram till fastigheterna. Tryckledningar (vatten och ev. tryckavlopp) inne på fastigheten som fastighetsägaren ansvarar för skall hålla minst tryckklass PN10 och självfallsledningar skall vara av styvhetsklass minst SN8.

Spillvattenlösningen för området kommer att bli ett kombinerat system med självfallssystem och LTA (Lätt Trycksatt Avlopp), så kallad "villapump". Vilka fastigheter som kommer att behöva villapumpar och vilka som kommer att ha självfallsledningar avgörs i och med detaljprojekteringen.

Dagvattenledningar kommer inte att byggas ut i området. Befintlig dagvattenhantering med delvis kuverterade och öppna diken bedöms fungera tillfredsställande, både sett till föroreningar och volymer. Därmed finns det inga skäl att lösa dagvattenfrågan genom en allmän VA-anläggning. 

Kontakt har tagits med områdets föreningar för samordning/kommunikation mm. Samarbete pågår också med Vattenfall för samförläggning av nya markkablar i området i samband med VA-arbeten.

Preliminär tidsplan är att vara klara med detaljprojekteringen i september 2019. Därefter görs en upphandling då entreprenörer får lämna anbud på byggnationen. Förutsatt att allt löper på enligt plan så kan entreprenaden komma igång vid årsskiftet 2019/2020.

 

Tidplan

 

VA arbeten kommer sedan att pågå ca 2,5 år och sedan ca 0,5 år för provning och uppstart.

Inriktningsbeslut om att lägga ner Mariefreds reningsverk för att pumpa till Strängnäs reningsverk påverkas inte av detta projekt. Mariefreds reningsverk har idag en kapacitet för att klara att rena avloppsvatten från Edsala-Kalkudden.


 

en röd villa vid vattnet.

Så ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2019.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.