karta lver edsala kalkudden

Klicka på bilden för att förstora. 

Edsala-Kalkudden

Området Edsala-Kalkudden är först ut i fastslagen prioritering i Strängnäs kommuns VA-utbyggnadsplan. Preliminär byggstart har tidigare angivits till år 2018- 2019.

Förstudie genomförd

Förstudien för VA-utbyggnad i området Edsala-Kalkudden är genomförd och har presenterats för SEVABs styrelse som en informationspunkt 2018-06-13.

Utifrån förstudien så bedömer SEVAB att det finns ett behov av att lösa vattentjänsterna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang med en kommunal VA-anläggning, i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Befintlig dagvattenhanteringen i Edsala -Kalkudden bedöms fungera tillfredsställande, både sett till föroreningar och volymer, vilket innebär att det inte finns skäl att lösa dagvattenavledningen med en allmän dagvattenanläggning.

Teknisk lösning för dricksvattenförsörjningen till Edsala-Kalkudden omfattar en lokal utbyggnad av ledningsnät i området samt en överföringsledning till befintligt huvudledningsnät i Bondängen.

Tre olika alternativ för omhändertagande av spillvattnet har utretts i förstudien.

  • Utbyggnad med lätt tryckavloppssystem (LTA) som inkluderar en villapump på respektive fastighet
  • Utbyggnad med en kombination av lättryckavloppssystem (LTA) och självfallssystem
  • Lokalt kretsloppsanpassat system med slutna tankar för svartvatten (toalettvattnet) och prefabricerade reningsanläggningar för bad, disk och tvättvatten.

Den tekniska spillvattenlösningen som bedöms vara lämpligast för området är ett kombinerat system med LTA och självfallssystem. Vilka fastigheter som kommer att behöva villa pumpar och vilka som kommer att ha självfallsledningar avgörs i och med detaljprojekteringen. Här kan du läsa om VA-installationen.

Vad händer nu?

SEVABs styrelse förväntas ta beslut om investeringen för VA-utbyggnaden på styrelsemöte i november 2018. Styrelsens beslut kommuniceras på SEVABs hemsida.

Under hösten 2018 kommer SEVAB att påbörja arbetet med ett förfrågningsunderlag för upphandling av utförande entreprenör.

När VA-anläggningen är utbyggd kommer Edsala-Kalkudden att tas in i SEVABs verksamhetsområde för vatten och spillvatten. En preliminär tidplan kommer presenteras efter att detaljprojekteringen är klar.

Vad kommer det att kosta?

Efter att förbindelsepunkten har upprättats intill din fastighet skickar SEVAB en faktura med anläggningsavgift till fastighetsägaren. Anläggningsavgiften gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter och betalas en gång per fastighet. Här kan du läsa om hur anslutningsprocessen och göra en beräkning av anslutningsavgiften med den taxa som gäller just nu. I Edsala och Kalkudden kommer alltså vatten och spillvatten att byggas ut (ej dagvattenledningar). Brukningsavgift debiteras därefter enligt gällande taxa. Här  finns den taxa som gäller nu.

Förutsatt att behov av vattenförsörjningen enligt 9 § lämpligen kan ordnas genom enskild dricksvattenförsörjning1, d.v.s. att tillgången på vatten är god och att vattenkvalitet kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa, kan fastigheten undantas från verksamhetsområdet för vattentjänsten och därmed skyldigheten att betala anläggningsavgiften för den tjänsten. För att styrka att kraven enligt 9 § uppfylls ska fastighetsägaren lämna in en analysrapport inte äldre än tre år för enskilda anläggningaroch inte äldre än ett år för övriga anläggningar3 enligt Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning. Analysrapporten ska vara utfärdat av ett ackrediterat laboratorium och omfatta samtliga parametrar enligt normal undersökning med tillägg för arsenik, radon och uran. För att vattnet ska godtas får det inte förekomma några anmärkningar avseende de s.k. hälsomässiga parametrarna. Åtgärder på anläggningen för enskild dricksvattenförsörjningen efter att förbindelpunkt har blivit anvisad godtas inte.

Information 

Löpande information om projektets framdrift kommer att publiceras på vår hemsida, sevab.com1 Anläggning som i snitt tillhandahåller <10 m3 dricksvatten/dygn och försörjer färre än 50 personer

2 Anläggning som distribuerar vatten till en- eller tvåfamiljsfastighet

3 Anläggning som distribuerar vatten till mer än tvåfamiljsfastighet


 

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-13

en röd villa vid vattnet.

Så ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2018.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.