Bilden visar befintligt verksamhetsområde (lila område) och planerad VA-utbyggnad för Härads Kumla (52 fastigheter). Klicka för att förstora bilden.

Härad

Flera åtgärder planeras för att förbättra vattenkvaliteten i Härad. Omläggning av ledning och utökning av antalet brandposter för att förbättra spolning av ledningsnätet ligger närmast i tidsplanen. Föreslaget åtgärdsprogram för Härad kommer att presenteras för beslutsfattare i samband med budget för 2020.

Bedömningen är att det krävs ytterligare ledningsrenovering för att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning till Härad och kringliggande bebyggelse. Detta med anledning av de kvalitetsproblem med missfärgat vatten som drabbat vissa kunder i Härad och längs den ledning som transporterar vatten från Strängnäs tätort till Härad samhälle, vilket vi beklagar.

I arbetet mot en förbättrad vattenförsörjning till Härad har SEVAB bekostat en ny huvudledning genom regementsområdet i Eldsund som togs i drift år 2017. Vi har också gjort åtgärder på Härads vattentorn. Utöver det så har omfattande utredningsarbete genomförts. Nedan redovisar vi slutsatserna från utredningsarbetet, vilket är åtgärder som behöver göras.

Planerade åtgärder på ledningsnätet

Första steget för att förbättra vattenkvaliten för kunder i Härad är att lägga om en ledningssträcka i anslutning till vattentornet, totalt ca 1000 m. Förutom det tänker vi förbättra spolmöjligheten i det befintliga nätet genom att göra nya brandposter i strategiska punkter. Detta planeras under 2019/2020.

Nästa delprojekt, med preliminär tidplan 2020/2021 är att byta ut den vattenledning som går mellan Lagnöskogen och Härad samhälle, en sträcka på 4,2 Km. Det är både tidskrävande och innebär en stor investering, men en åtgärd som skapar förutsättning för kommande exploateringar i Härad samt utbyggnadsområdet Härads Kumla.

Efter att ovanstående åtgärder är klara har vi behov att förnya VA-ledningsnätet i Härad samhälle. Det är en stor arbetsinsats som måste delas upp i mindre delar. Målet är att dagens VA-ledningar flyttas från tomtmark till lokalgator och fler dagvattenledningar kommer byggas i samband med det. På så sätt skapar vi ett hållbart klimatsäkert VA-system.

VA-utbyggnadsplan och exploatering

I gällande VA-utbyggnadsplan finns området Härads Kumla på tredje plats. Här kommer SEVAB att bygga ut kommunalt VA, vilket vi måste ta höjd för i dimensioneringen av ledningsnäten. Framtida exploateringar, exempelvis den bebyggelse som medges i detaljplanen Östra Sandbackeberget, påverkar beslut om framtida funktion av dricksvattensystemet.