Karta över Härad

Bilden visar befintligt verksamhetsområde (lila område) och planerad VA-utbyggnad för Härads Kumla (52 fastigheter). Klicka för att förstora bilden.

Härad

Flera åtgärder planeras för att förbättra vattenkvaliteten i Härad. Omläggning av ledning ligger närmast i tidsplanen.

Vad händer just nu

Vecka 16 och framåt:
Arbeten med nya VA-ledningar fortsätter med etapp 3 enligt röd markering i bild. Etapp 3 påbörjas vecka 16 och beräknas vara klart vecka 32.

Samtidigt pågår arbeten enligt tidigare information för etapp 2 enligt blå markering. Etapp 2 beräknas vara klar vecka 25 exklusive beläggning av ny asfalt som sker genom väghållaren som är Strängnäs kommun.


Karta över VA arbete i etapp 2 och 3

Trafikavstängningar
Det kommer att bli störningar i trafik och framkomlighet till fastigheter under dessa arbeten.

Befintliga VA-anslutningar till fastigheter (serviser) som ska anslutas mot de nya ledningarna ligger generellt i fastigheternas infarter. Därav kan det behövas att infarten blockeras eller stängs av vid VA-arbeten under delar av en dag upp till ett par dagar. Även trafiken på berörda vägar kommer att behöva stängas av för biltrafik etappvis då VA-schaktet upptar stor del av vägbredden. Gångtrafik kommer inte att påverkas på berörda vägar. En provisorisk väg kommer att byggas öster om Vattuvägen med anslutning mot Överåsvägen. Se blå markering i bilden.

Trafikavstängningar Härad etapp 2 

Information vid schakt för anslutning av serviser där arbete kan krävas in på tomtmark
Arbetsområdet synas inför byggstart och fotografering av befintliga förhållanden görs. Mark återställs till befintligt skick efter utförda VA-arbeten och efterbesiktigas mot bakgrund av ovan. Detta utförs av oss och entreprenör gemensamt.

Information vid vägavstängning
Trafik dirigeras med vägskyltar samt information från entreprenörens personal på plats.

Information vid vattenavstängning
Under arbetet måste vi stänga av vattnet hos vissa kunder. De som berörs av avstängningen informeras innan.

Fler än de vi aviserat kan dock märka av vårt arbete i form av missfärgning på vattnet. Hur många som drabbas vid varje avstängning har vi mycket svårt att bedöma i förväg. Vi förklarar här vad missfärgningen beror på och vad man bör tänka på.

Utredning och bedömning av tidigare åtgärder

Bedömningen är att det krävs ytterligare ledningsrenovering för att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning till Härad och kringliggande bebyggelse. Detta med anledning av de kvalitetsproblem med missfärgat vatten som drabbat vissa kunder i Härad och längs den ledning som transporterar vatten från Strängnäs tätort till Härad samhälle, vilket vi beklagar.

I arbetet mot en förbättrad vattenförsörjning till Härad har vi bekostat en ny huvudledning genom regementsområdet i Eldsund som togs i drift år 2017. Vi har också gjort åtgärder på Härads vattentorn. Utöver det har omfattande utredningsarbete genomförts. Nedan redovisar vi slutsatserna från utredningsarbetet, vilket är åtgärder som behöver göras.

Planerade åtgärder på ledningsnätet

Första steget för att förbättra vattenkvaliten för kunder i Härad är att lägga om en ledningssträcka i anslutning till vattentornet, totalt cirka 1000 meter.

Nästa delprojekt, med preliminär tidplan 2020/2021 är att byta ut den vattenledning som går mellan Lagnöskogen och Härad samhälle, en sträcka på 4,2 kilometer. Det är både tidskrävande och innebär en stor investering, men en åtgärd som skapar förutsättning för kommande exploateringar i Härad samt utbyggnadsområdet Härads Kumla.

Efter att ovanstående åtgärder är klara har vi behov att förnya VA-ledningsnätet i Härad samhälle. Det är en stor arbetsinsats som måste delas upp i mindre delar. 

VA-utbyggnadsplan och exploatering

I gällande VA-utbyggnadsplan finns området Härads Kumla på tredje plats. Här kommer vi att bygga ut kommunalt VA, vilket vi måste ta höjd för i dimensioneringen av ledningsnäten. Framtida exploateringar, exempelvis den bebyggelse som medges i detaljplanen Östra Sandbackeberget, påverkar beslut om framtida funktion av dricksvattensystemet.