Till sidans huvudinnehåll

Bilden visar befintligt verksamhetsområde (lila område) och planerad VA-utbyggnad för Härads Kumla (52 fastigheter).

Härad

Planerade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Härad enligt nedan är nu genomförda och i drift och under utvärdering.

Utredning och bedömning av tidigare åtgärder

Bedömningen är att det krävs ytterligare ledningsrenovering för att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning till Härad och kringliggande bebyggelse. Detta med anledning av de kvalitetsproblem med missfärgat vatten som drabbat vissa kunder i Härad och längs den ledning som transporterar vatten från Strängnäs tätort till Härad samhälle, vilket vi beklagar.

I arbetet mot en förbättrad vattenförsörjning till Härad har vi bekostat en ny huvudledning genom regementsområdet i Eldsund som togs i drift år 2017. Vi har också gjort åtgärder på Härads vattentorn. Utöver det har omfattande utredningsarbete genomförts. Nedan redovisar vi slutsatserna från utredningsarbetet, vilket är åtgärder som behöver göras.

Planerade åtgärder på ledningsnätet

Första steget för att förbättra vattenkvaliten för kunder i Härad är att lägga om en ledningssträcka i anslutning till vattentornet, totalt cirka 1000 meter.

Nästa delprojekt, med preliminär tidplan 2020/2021 är att byta ut den vattenledning som går mellan Lagnöskogen och Härad samhälle, en sträcka på 4,2 kilometer. Det är både tidskrävande och innebär en stor investering, men en åtgärd som skapar förutsättning för kommande exploateringar i Härad samt utbyggnadsområdet Härads Kumla.

Efter att ovanstående åtgärder är klara har vi behov att förnya VA-ledningsnätet i Härad samhälle. Det är en stor arbetsinsats som måste delas upp i mindre delar. 

VA-utbyggnadsplan och exploatering

I gällande VA-utbyggnadsplan finns området Härads Kumla på tredje plats. Här kommer vi att bygga ut kommunalt VA, vilket vi måste ta höjd för i dimensioneringen av ledningsnäten. Framtida exploateringar, exempelvis den bebyggelse som medges i detaljplanen Östra Sandbackeberget, påverkar beslut om framtida funktion av dricksvattensystemet.