Skärpta krav på anordningar som bär ett inre övertryck

2017 kom Arbetsmiljöverket med en ny författning gällande tryckbärande anordningar (AFS 2017:3). Den innebar en skärpning av hur man jobbar med anordningar som bär ett inre övertryck, vilket vi har i våra kraftvärmeverk i Eskilstuna och Strängnäs.

Sedan den nya förordningen kom har vi planerat för hur vi ska uppfylla den och sedan 2018 arbetar vi aktivt för att möta de nya kraven genom att åtgärda våra anläggningar med rutiner, dokumentation, beräkningar och märkningar. Eftersom det handlar om stora mängder rör och ventiler så tar detta mycket tid. Arbetet kommer att pågå i ytterligare cirka två år innan våra anläggningar uppfyller alla krav.

Författningen innehåller bland annat krav på ”fortlöpande tillsyn”, det vill säga rutiner för hur vi arbetar med att kontrollera våra tryckbärande anordningar. Vi jobbar bland annat med ronderingar för att uppfylla dessa krav.

Den 11 september gjorde Arbetsmiljöverket ett tillsynsbesök i kraftvärmeverket i Strängnäs. De gjorde då en avvikelserapportering om att det saknades en helhetsrutin för kontrollerna. Efter tillsynsbesöket fick Arbetsmiljöverket ta del av vår projektplan samt våra rutiner för kontroll. Arbetsmiljöverket stängde därmed ärendet. Dock fick vi ett föreläggande om sanktionsavgift på 600 000 kronor eftersom vi inte uppfyllt kraven under tillsynsbesöket.

Vid tillsynsbesöket gjordes ytterligare en avvikelserapportering. Den handlade om märkning av ledningar och rör som innehåller farlig kemisk produkt. Hett vatten räknas som en farlig kemisk produkt vilket gör att vi behöver märka hetvattenledningarna, vilket nu är gjort. Här fick vi ett föreläggande om sanktionsavgift på 150 000 kronor. Även detta ärende är nu stängt från Arbetsmiljöverkets sida.