Prisbesked för våra kunder inför 2018

Oförändrad fjärrvärmetaxa under nästa år. Det är ett av SEVAB Strängnäs Energis prisbesked inför 2018.

Det finns många vinster med samarbetet mellan Strängnäs och Eskilstuna kommuner genom bildandet av det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM. Det är detta driftbolag, där all personal är anställd, som sedan 2014 driver SEVAB Strängnäs Energi. Genom att ta vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag och genom att skapa en gemensam organisation har vi kunnat genomföra effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar.

En av vinsterna med detta är att det påverkar vår prisutveckling positivt. Nedan följer information om 2018 års pris- och taxeförändringar inom våra verksamhetsområden.

Fjärrvärme

För fjärrvärmekunderna blir det ingen prisförändring. Fjärrvärme ska vara ett fortsatt attraktivt uppvärmningsalternativ och vi jobbar aktivt för att hålla konkurrenskraftiga och långsiktiga priser. Detta är inte minst viktigt ur ett miljöperspektiv – fjärrvärme är ett energismart alternativ.

Elnät

För att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet krävs investeringar. Elnätsavgiften höjs därför med två procent, vilket är en liten ökning jämfört med branschen i stort.

Vatten och avlopp

Även inom VA krävs investeringar, bland annat för att bygga ut reningsverk och ledningsnät. Förslaget är därför att brukningstaxan höjs med sex procent och att anläggningsavgiften höjs med 2,3 procent. Höjningen av anläggningsavgiften motsvarar förändringen av relevanta byggindex och ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnät fram till fastigheter som ska anslutas.

Beslut om brukningsavgiften fattas av Strängnäs kommunfullmäktige den 27 november.

Beslut om anläggningsavgiften fattas av Teknik- och servicenämnden den 26 september.

Återvinning

För att ytterligare värna om miljön krävs en uppdaterad modell för taxeberäkning inom återvinning. Den föreslagna taxekonstruktionens syfte är att gynna källsortering och ger våra kunder större möjligheter att påverka sin renhållningstaxa genom att sortera och minska sitt avfall. På så vis blir taxan mer rättvis – var och en betalar för sin del. Detta genom en förändring av fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader.

Den föreslagna taxekonstruktionen betyder inte någon kostnadsökning på helheten. Den kommer dock att innebära att vissa kunder får höjda avgifter och vissa kunder får sänkta avgifter.

Beslut om återvinningstaxan fattas av Strängnäs kommunfullmäktige den 27 november.