Samråd för förnyat och utökat tillstånd för avloppsreningsverket i Strängnäs (SARV)

SEVAB Strägnäs Energi AB som är VA-huvudman i Strängnäs planerar att ansöka om tillstånd för fortsatt drift av avloppsreningsverket i Strängnäs (SARV). Syftet med ansökan är att få ett nytt tillstånd enligt kap. 9 i miljöbalken. Detta beror på att nuvarande tillstånd är från 1995, d v s. före miljöbalken trädde i kraft år 1999.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) driver på uppdrag av SEVAB Strängnäs Energi det befintliga avloppsreningsverket i Strängnäs sedan år 2014. Här renas avloppsvatten från hushåll och verksamheter. Ett fåtal industrier är anslutna.

Innan en tillståndsansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen ska ett samrådsförfarande hållas. Samråd innebär att vi skriftligen tar emot eventuella synpunkter på den tillståndsansökta avloppsreningsanläggningen. Samrådsunderlaget innehåller uppgifter om den befintliga verksamheten, den planerade utökningen samt en beskrivning av en miljöpåverkan som kan förutses. Du kan läsa samrådsunderlaget här.

Eventuella synpunkter ska skickas in senast den 23 juni 2016 via e-post till katarina.jansson@esem.se eller till adressen:

Tillstånd SARV

SEVAB

Box 32

645 21 Strängnäs

Har du frågor? Välkommen att kontakta Katarina Jansson på katarina.jansson@esem.se