Priser för hämtning av hushållsavfall

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig att tömma och hantera avfallet på bästa sätt. För fullständiga priser, vänligen se Renhållningstaxan.

  • Färgsortering innebär att du sorterar ditt hushållsavfall, matavfall, tidningar och förpackningar i olika färgade påsar. Ditt avfall går till återvinning.
  • Osorterat avfall innebär att du inte sorterar alls, ditt avfall går då till förbränning och en miljöavgift tillkommer i ditt abonnemang.

Fast avgift

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

 En- och tvåbostadshus 1 199 kr/år
Flerbostadshus, hyresrätt 698 kr/år
Flerbostadshus, bostadsrätt 736 kr/år
Samfällighet och småhusenhet bostadsrätt 1 107 kr/år
Verksamhet 404 kr/år
   

 

Rörlig avgift, en och tvåbostadshus

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Färgsortering i 2 eller fler fraktioner

Kärlstorlek och intervall Rörlig avgift Fast avgift Total kostnad
190 l, varannan vecka 1 185 kr/år 1 199 kr/år 2 384 kr/år
190 l, var fjärde vecka* 593 kr/år 1 199 kr/år 1 792 kr/år
370 l, varannan vecka 1 922 kr/år 1 199 kr/år 3 121 kr/år
       

* Efter anmälan om hemkopostering hos Miljö och räddningsnämnden

Osorterat avfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Miljöavgift Fast avgift Total kostnad
190 l, varannan vecka 1 185 kr/år 3 600 kr/år 1 199 kr 5 984 kr/år
370 l, varannan vecka 1 922 kr/år 7 200 kr/år 1 199 kr 10 311 kr/år
         

 

Extra tjänster för hämtning av hushållsavfall

Extra hämtning, färgsorterat avfall* 488 kr
Extra hämtning, osorterat avfall* 600 kr
Kärl med låsbart lock** 150 kr
   

*Inom fem arbetsdagar från beställning
**Endast lås monterade av SEVAB

 

Avgifter

Avgift i kr per kärl och hämtning

Tömning av överfullt kärl, 190 l* 100 kr
Tömning av överfullt kärl, 370 l* 200 kr
Felsorteringsavgift** 200 kr
   

*Avgiften tas ut pga arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en större volym än avtalat
**Avgift som tas ut vid felaktigt sorterat avfall eller löst avfall i kärl.

 

Fritidshus

Säsongshämtning av hushållsavfall. Hämtningsintervall 15 april till 30 september, totalt 12 hämtningar.

Säsongshämtning, färgsorterat hushållsavfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Fast avgift Totalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 565 kr/år 955 kr/år 1 520 kr/år
190 l, var fjärde vecka, 6 ggr* 283 kr/år 955 kr/år 1 238 kr/år
370 l, varannan vecka 12 ggr 887 kr/år 955 kr/år 1 842 kr/år

* Efter godkännande från Strängnäs kommun om egen kompostering av matavfall. 

Säsongshämtning, Osorterat avfall

Kärlstorlek Rörlig avgift Miljöavgift Fast avgift Totalt
190 l, varannan vecka, 12 ggr 565 kr/år 1 800 kr/år 955 kr/år 3 320 kr/år
370 l, varannan vecka, 12 ggr 887 kr/år 3 600 kr/år 955 kr/år 5 442 kr/år
         


Övriga avgifter för återvinning

Tömning av överfullt kärl, 190 l 100 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 kr
Utkörning-, byte- eller intag av kärl 400 kr
Byte av förstört kärl (gäller inte när SEVAB förstört kärlet) 500 kr
Ändring i abonnemang
175 kr

 

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2023.