karta över Djupvik Storudden.

Klicka på bilden för att förstora. 

Djupvik-Storudden

Här ger vi dig information med status om utbyggnaden av vatten och avlopp i Djupvik-Storudden.

Tidsplan för utbyggnaden

Projektering och framtagning av handlingar jan-maj 2016
Förfrågan ut på räkning maj-jul 2016
Utvärdering och kontraktskrivning jul-aug 2016
Byggentreprenad aug 2016-maj 2018
VA klart maj 2018
Återställning/finplanering mar-maj 2018

Här kan du se tidsplanen för hela arbetet i ett diagram.
Här kan du se tidsplanen för markarbetena och när vi passerar olika vägar.
Här finns skiss över framdrift VA-arbeten i etapp 2

Här kan du läsa svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA

Befintligt verksamhetsområde i Djupvik visas med röd linje. Röd streckad linje visar den utvidgning vi ska göra av verksamhetsområdet för Djupvik-Storudden.

Information om arbetet

v.27 Alla vattenprov är nu godkända och entreprenaden godkändes 2018-06-28.

Fortsatta arbeten pågår i området med kvarstående besiktningsanmärkningar.

Fakturor för anslutningsavgiften har skickats till alla fastighetsägare i området. 

Allt eftersom Sevab får in färdiganmälningar från fastighetsägare så kontaktar tekniker fastighetsägarna för tidsbokning av montage av vattenmätare och eventuell LTA pump. Teknikern öppnar även ventilerna vid tomtgräns så att vatten och avlopp kommer igång till fastigheten.

v.26 Återställningsarbeten/finplanering pågår i området.

Fortsatt slutbesiktning sker den 28/6

Fakturor på anslutningsavgifter har börjat skickas ut till alla fastighetsägare i området som fått en förbindelsepunkt.

v.25 En påbörjad slutbesiktning hölls den 30/5. Vid detta tillfälle kunde inte entreprenaden godkännas, bland annat på grund av att inga godkända vattenprover fanns.

Nu finns godkända vattenprov för större delen av VA utbyggnaden. Ytterligare provsvar kommer på onsdag 20/6. Fortsatt slutbesiktning av entreprenaden beräknas till v.26

Tekniker från SEVAB har börjat kontakta de fastighetsägare som har skickat in färdiganmälan för att boka tid för installation av vattenmätare och eventuell avloppspump (LTA). Fakturor på anslutningsavgifter skickas nu först till de fastighetsägare som fått besök av tekniker. Till övriga fastighetsägare kommer utskick av fakturor påbörjas med start under v.26.

När fakturan är betald och vattenmätare och eventuell avloppspump installerats kommer vatten och (avlopp) öppnas/släppas på vid tomtgräns av personal från SEVAB.

Tips!

Kontrollera gärna att allt är klart för montage innan ni bokar tiden med Sevabs tekniker. Det händer att installationer inom fastigheten inte är helt klara och då kan teknikern inte montera vattenmätare och eventuell avloppspump (LTA).

 

v.17 Nu pågår justering av vägar och återställning och mark samt arbeten med uppstart av de lokala sommar- och sjövattensystemen. Sommarvatten är klart idag 2018-04-27 för hela området.

Försening av slutbesiktning
Provning av de nya kommunala ledningarna har påbörjats inför slutbesiktning av entreprenaden men tyvärr kommer arbetet med detta att försenas. Entreprenören kommer eventuellt att behöva schakta fram ledningarna vid förbindelsepunkt, det vill säga vid tomtgräns för att de ska kunna provtrycka ledningarna. Detta p g a att vissa fastigheter redan har anslutit sig. Vi vill med anledning av detta förtydliga att det inte är tillåtet att ansluta din fastighet innan vi på SEVAB gett klartecken till det.  Slutbesiktning planeras därför nu istället till vecka 23.

I brevet som skickades ut i mitten av april skrev vi att tidpunkt för utskick av fakturor för anslutningsavgiften beräknas till början av maj. På grund av att slutbesiktningen blir försenad så blir även faktureringen det. Fakturering beräknas därför ske under juni månad istället.

Obs! fel årtal i senaste brevet - I samma brevutskick som ovan skrev vi också att vi skickat ut förslag på placering av förbindelsepunkt i december 2017. Det skulle stå att det var i december 2015.

v.16 Nu pågår arbetet med provning och besiktning av ledningarna inför drifttagning. Under vecka 18 beräknas detta vara klart för granskning och godkännande av oss på SEVAB. Så snart eventuella anmärkningar är åtgärdade kan ledningarna godkännas och tas i drift.

Efter det kommer vi börja skicka ut fakturor på anslutningsavgiften. Vi planerar att börja skicka ut de första fakturorna i mitten av maj 2018. När din faktura är betald är anslutning möjlig mot de kommunala ledningarna efter kontakt med vår kundhandläggare för VA på telefon 016-10 66 87. 

Pga av den sena vintern med tjäle i marken har tyvärr inte några större återställningsarbeten kunna påbörjats. Vi hoppas på varmare väder för att komma igång ordentligt med detta. Återställning av mark och slutbesiktning av denna kommer därför troligtvis ske senare än godkännandet av VA-ledningarna.

v.12 (2018) Två grävlag har etablerat sig i området vilka arbetar med att schakta fram brunnar m.m. inför inspektioner och provning av VA systemet i Djupviksdelen. Arbeten pågår även med åtgärder efter provfilmning av ledningsnätet i Lundbyområdet. För att kunna schakta måste vår entreprenör, TRANAB, tina tjäle. Detta görs med kolglöd under plåtar, främst nattetid innan dagen då schakten skall utföras. 

v.50 Nu pågar arbeten med den sista sträckan schakt och läggning vatten- och avloppsledningar för hela området. Detta i Bryggbågen 4 - 6 under vecka 50-51. Entreprenören kommer att göra uppehåll i arbetet från den 22/12, 2017 till den 8/1, 2018. I januari fortsätter de arbeten som vädret tillåter, bl a inkopplingar, spolning och provtagning samt justering av markytor.

v.39 Rev skiss till tidplan har lagts upp. Detta pga av tidplanen justerats med anledning av skillnader i bergschakt för vatten och avlopp på aktuella sträckor.

v.33 Den här veckan återupptar vår entreprenör TRANAB sina arbeten med vatten och avlopp i Djupvik. Nu byggs den östra delen som berör vägarna Tallkottevägen, Djupviksvägen, Bryggbågen samt Äppelundsvägen. Vi har uppdaterat tidplanen och lagd upp en skiss som förtydligande av framdriften, se länkar ovan.

v.25 TRANAB har avslutat sina arbeten inför sommaruppehåll till omstarten v.33. Ledningar i grönytan från Tallkottevägen 12 till Oppgården byggdes inte före uppehållet. Mer tid lades istället på mer avstädning/återställning inför områdets midsommarfirande samt sommaruppehåll.

Viktig information! Vid informationsmötet på kommunhuset 2016-04-24 informerade vår VA-chef om att SEVAB som VA-huvudman är skyldig att utreda om särtaxa skall användas i Djupvik. Särtaxa skall inte användas i Djupvik enligt beslut i kommunfullmäktige i början av 2017.

OBS! att vi nu har lagt upp de vanligaste frågorna med svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Här kommer du till dessa.

v.21 Nu pågår återställningsarbeten med justering slänter, diken och andra ytor generellt i västra området (Lundby) fram till v.22. Schaktarbeten pågår nu på Djupviksvägen 14-21 fram till v.22 för ledningsdragning. Därefter schaktas och förläggs vatten och avlopp i grönytan från Tallkottevägen 12 till Oppgården mellan v.22-24.

Sommaruppehållet för entreprenaden blir nu vecka 25-32.

v.17 Arbeten med VA serviser samt återställning väg pågår på Lupinvägen 2-10 under v.17-18. Lundbyslingan 8-10 är uppschaktad då VA-arbeten pågår här under v.17-18. Provisorisk väg förbi finns. Justering av vägar, slänter samt diken pågår på sträckor där VA är färdigbyggt under v.17-22. Arbeten med serviser pågår också men de är utanför väg. Arbetet med driftsättning av det lokala sommarvattensystemet pågår.

Då spräningsarbeten börjar bli klara i västra delen så har Nitrokonsult börjat kontakta fastighetsägare för efterbesiktning och demontering av vibrationsmätare. Efterbesiktningar börjar den 2:a maj.

Eftersom arbeten ligger före tidsplanen kommer entreprenören passa på att utföra sträckor i östra delen före sommaruppehållet. Detta för att inte störa ett kommande husbygge i området. Aktuella sträckor är Djupviksvägen 19-21 som byggs v.18-19. Här kommer närliggande fastighetsägare att bli kontaktade av Nitrokonsult för besiktning av fastigheter. V.20-22 kommer även servis i grönyta från Tallkottevägen 21 till Oppgården att byggas.

Sommaruppehållet för entreprenaden är vecka 23-32.

v.14 Det ingår i entreprenörens åtagande att hålla de  lokala vattenledningssystemen i drift efter VA-arbeten. Driftsättning av det lokala sommarvattensystemet startar på måndag 10/4 klockan 08.00 i samarbete mellan vår entreprenör TRANAB och ansvariga i föreningen. Därefter startas sjövattensystemet upp.

v.13 Nu pågår arbeten på flera platser i området:

  • fram till v.14 mellan Lupinvägen 16 och Lundbyslingan 46. 
  • fram till v.17 i området Lupinvägen 16-26. Denna sträcka är avstängd för trafik till v.17. Fastighetsägare på Lupinvägen 16-26 är informerade av entreprenören samt provisoriska parkeringar byggda vid Lundbyslingan.
  • fram till v.17 pågår också VA-arbeten på sträckan Lundbyslingan 4-10 i grönytan mellan Lundbyslingan och Lupinvägen.

v.10 Nu är Lundslingan 20-46 öppen för trafik. Ett arbetslag fortsätter arbete på Lundbyslingan 39-46 fram till vecka 13. Efter detta tar arbeten vid för sträckan Lundbyslingan 46 till Lupinvägen 7.

Ett annat arbetslag arbetar mellan Lupinvägen 7-16 till vecka 12. Därefter tar arbeten vid för sträckan Lundbyslingan 2-10.

v.5 Nu pågår VA-arbeten på Lundbyslingan 36-42 tills vecka 7. När det är klart börjar arbetet med VA i Lundbyslingan 39-46. Arbetet beräknas ta cirka 4 veckor.

Samtidigt pågår VA-arbeten på Kullens Backe 2-4 samt Lupinvägen 10-6 till vecka 7. Efter det fortsätter arbetet med VA på Lupinvägen 16-5. Arbetet beräknas ta cirka 4 veckor.

Under vecka 6 öppnas Kullens backe helt för trafik.  

Arbeten med besiktning av berörda fastigheter inför och efter sprängningar fortgår och de fastighetsägare som blir berörda kontaktas av besiktningsman från Nitroconsult för planering tidpunkt för utförandet. Mer information om hur det går till samt frågor går bra att ta med besiktningsmannen.

v.51 Från 23/12 till 2/1 kommer vår entreprenör ha juluppehåll med arbetet i Djupvik. Under uppehållet kommer Kullensbacke vara avstängd.

Efter uppehållet kommer arbetet i Kullensbacke fortsätta. Dessutom påbörjas arbetet från korsningen Piluddsvägen/Lundbyslingan västerut mot Lundbyslingan 42.

v.46 För tillfället pågår arbetet i Djupvik-Storudden på två fronter med jordschakt, bergsprängning samt VA-arbeten. Arbetslaget som arbetar på Piluddsvägen 11-1 beräknas ha tre veckor kvar på denna sträcka. Därefter fortsätter detta arbetslag på sträckan från korsningen Piluddsvägen 11 och Lundbyslingan upp mot Lundbyslingan 36. Arbetetslaget vid Kullens Backe kommer fortsätta här fram till jul.

När det sker sprängningar kommer bergsprängarna förvarna med korta ljudsignaler före sprängningen. När sprängningen är klar ljuder istället en lång ljudsignal.

v.44 Nu startar arbetet med utbyggnaden av vatten och avlopp i Djupvik-Storudden. Arbetet med entreprenaden kommer att pågå till maj 2018. V.44 startar schaktarbeten vid Piluddsvägen 11-1, samt Kullensbacke 11-1.

Vid arbeten kommer vägar att behöva stängas av och trafiken dirigeras om av entreprenören med hjälp av vägskyltar. Du som fastighetägare måste tyvärr räkna med vissa störningar i framkomligheten till er fastighet under de tider som VA arbeten passerar intill er fastighet. Entreprenören samordnar och informerar om avstängningar på plats. Kontaktperson för TRANAB är platschef Nils Erik Lisjö som du når på telefon 070-627 00 98.

Om er fastighet ligger i närheten av ledningsschakter med sprängarbeten så kommer SEVAB att bekosta och utföra för- och efterbesiktning på er fastighet inklusive eventuell skorsten. Detta för att fastställa att inga skador uppstått på grund av TRANABs sprängarbeten. SEVAB anlitar Nitro Consult AB. Om ni kommer behöva besiktning kommer Nitro Consult kontakta er.

V.40 Det har inte kommit in något överklagande av tilldelningsbeslutet angående entreprenör till Djupvik. Vi har därför haft startmöte med entreprenören TRANAB Markbyggnad AB. Under vecka 41 och 42 kommer de börja etablera sig i området, genom att arbeta med byggvägen in i området samt ytan för deras bodar. När vi har en mer detaljerad tidsplan uppdaterar vi här på hemsidan.

v.38 Den 15 september tilldelades arbetet med VA i Djupvik till entreprenör TRANAB Markbyggnad AB (Örebro). Fram till den 27 september pågår överprövningstid. Om ingen entreprenör överklagar tilldelningen så kan vi skriva avtal och därefter ha startmöte för att påbörja arbetet i Djupvik.

Information om byggstart kommer uppdateras här på hemsidan.

v.25 Underlagen för anbudsgivning är publicerade 2016-06-22. Sista datum för anbud är 2016-08-23.

v.18 Fr.om. fredag 29 april och någon dag under v.18 kommer berörd person från Nitro Consult AB, på uppdrag av oss, att gå omkring i området för att inventera befintlig bebyggelse inför kommande utbyggnad i området. Inventeringen utförs genom att de tittar på husen i området från "gatan" och antecknar samt fotograferar.  

v.17 Söndag 24 april anordnade vi ett gemensamt informationsmöte tillsammans med Strängnäs kommun för berörda personer i Djupvik-Storudden. Till höger kan du se presentationsmaterialet från mötet.

v.4 På måndag 1 februari kommer Peter Karlsson från konsultföretaget VAP att befinna sig i Djupvik och borra i pumpstationslägena.

Viktig information! I senaste brevutskicket om placering av förbindelsepunkten och servisanmälan skrev vi att sista svarsdag var 2015-12-18. Det svarsdatumet är nu framflyttat till 2016-01-18.Om du har några frågor är du varmt välkommen att direkt kontakta vår projektledare Johan Andersson alternativt ringa till vår kundservice på 0152-460 50.

V.50 gjordes det andra brevutskicket där du som fastighetsägare fick information om den föreslagna placeringen av förbindelsepunkten med hjälp av kartor över fastigheten samt en servisanmälan att fylla i. Sista dag att skicka in alla dokument, det vill säga svarsformuläret, eventuella synpunkter på förbindelsepunkten samt servisanmälan var skrivet till 2015-12-18. Men med tanke på den korta svarstiden så har vi nu flyttat fram sista svarsdag till 2016-01-18.

V.42 gjordes ett utskick till dig som kund i området med allmän information om utbyggnaden. I brevet bifogades en broschyr om anslutningsprocessen i ett omvandlingsområde.

en röd villa vid vattnet.

Så ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp under 2019.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.