Staplar med mynt och hand som håller en glödlampa

Elnätsavgift 2022

Här presenteras elnätspriserna som gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring. Har du större effektbehov i din elanvändning än så här? Då bör du titta på vår prislista på Elnät företag.

Fast pris inklusive moms

Mätarsäkring kr/år
Lägenhet 16-20 A* Gäller till och med 28/2-2022 1 165
Fleranvändarpris** Gäller från och med 1/3-2022 925
16 A 3 340
20 A 4 385
25 A 5 325
35 A 7 230
50 A 10 165
63 A 12 700
   

* Priserna avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknar särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen ska ligga på samma servis.
** Priset gäller för kunder med anläggning på en gemensam elnätsanslutning om minst tre abonnemang. Priset tillåter mätarsäkringar på max 20 A (alternativt 25 A enfas) och en elanvändning på normalt högst 8 000 kWh per år.

Överföringspris inklusive moms
Elöverföring (rörlig avgift) 26,25 öre/kWh
Elöverföring (rörlig avgift) vid fleranvändarpris 40 öre/kWh

De nätavgifter som redovisas är de avgifter som tillämpas av SEVAB Nät AB. De kunder som har SEVAB Energiförsäljning som elleverantör faktureras nätavgifterna tillsammans med energipriset. SEVAB Nät tillämpar de allmänna leveransvillkoren för nätanslutning för konsument, Nät 2012 K (rev).

Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer och fleranvändarpris

Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig.

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från SEVAB Nät och får endast utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. 

SEVAB Nät AB avser att tillämpa Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 

Mikroproduktion

   
Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exklusive moms
 5 öre/kWh
 OBS! Kan innebära momspliktig ersättning  

 

Mikroproduktion är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider förbrukad energi och matas in i elnätet.

 

Vad är elnätsavgift?

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag inte bara för din och dina grannars anslutningar, utan även för hela elnätet i Sverige.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, säkringen påverkar kostnaden. Du kan fråga en elinstallatör om du har rätt storlek på säkring. Ditt elnätsföretag kan också ge dig råd. 

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Karta Sevabs elnätsområde

Vårt elnät

Vi arbetar ständigt för att stärka, förvalta och utveckla elnätet i vår kommun vilket är en förutsättning för att din vardag ska fungera.