Elnätsavgift 2019

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.

Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare.

Fast pris exkl. moms

Abonnemangsavgiften styrs av storleken på mätarsäkring.

Mätarsäkring kr/år

Lägenhet* 20 A 

996

16 A

2 600

20 A

3 500

25 A

4 320

35 A 

 6 060
50A  
 9 200
63 A 
 12 300
   

 

Lägenhet*
Priset avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknar särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen skall ligga på samma servis.

Överföringspris exkl. moms

Elöverföring (rörlig avgift)  13,04 öre/kWh
   

De nätavgifter som redovisas är de avgifter som tillämpas av SEVAB Nät AB. De kunder som har SEVAB Energiförsäljning som elleverantör faktureras nätavgifterna tillsammans med energipriset. SEVAB Nät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning för näringsidkare, Nät 2012 N (rev) och för högspänningskunder, Nät 2012 H (rev).

 

Effektpris vid lågspänning

  Exkl. moms

Fast avgift 

800 kr/månad

Månadsmax: april - oktober

44 kr/kW/månad

Månadsmax: november - mars

55 kr/kW/månad

Överföringsavgift

 8,00 öre/kWh

 Villkor

1. Elnätspriser markerade med lågspänning avser anslutningar till 400/230 volt.
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av prislista är inte tillåtet.
3. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.
4. Fast avgift (kr/månad) betalas för varje månad. I angiven fast avgift ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.
5. Månadsmax (kr/kW) betalas varje månad för den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden.
6. Överföringsavgift betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).
7. Angivna nätpriser tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt varje månad som i kVAr räknat uppgår till en procentuell andel av månadsmax i kW samma månad. Andelen är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 100% under april - oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift (kr/kVAr/månad). Överuttagsavgiften är 20 kr/kVAr och månad (exkl. moms).
8. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets beskaffenhet och befintliga säkringar.
9. Anslutningsavgift blir aktuell vid ändrad anslutning.
10. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering.
11. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVAB:s webbsida sevab.com
12. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

 

Effektpris vid högspänning

  Exkl. moms

Fast avgift 

1 500 kr/månad

Abonnemangsavgift

20 kr/kW/månad

Månadsmax

 20 kr/kW/månad

Överföringsavgift

5,00 öre/kWh
   

Villkor

1. Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till 10-20 kV.
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av elnäts prislista är inte tillåtet.
3. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.
4. Fast avgift (kr/månad) betalas för varje månad. I angiven fast avgift ingår myndighetsavgifter:
elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.
5. Abonnemangsavgift betalas för det i förväg avtalade effektuttaget, ”abonnerad effekt”. Om det
verkliga effektuttaget överstiger abonnerad effekt, utgår en överuttagsavgift på 60 kr/kW och månad
(exkl. moms). Avgiften beräknas på den del av effekten som överstiger den abonnerade effekten.
6. Månadsmax (kr/kW) betalas varje månad för den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt
(kW) under månaden.
7. Överföringsavgift betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).
8. Nätleveransen omfattar även leverans av fri reaktiv effekt, som i kVAr räknat får uppgå till högst
50 % av den abonnerade effekten i kW. Vid överskridande av fri reaktiv effekt utgår
en avgift på 20 kr/kVAr exkl. moms.
9. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets kapacitet. Om den abonnerade
effekt väsentligt och kontinuerligt överskrids ska ny anslutningseffekt bestämmas. Anslutningsavgift
kan bli aktuell vid ny eller ändrad anslutning.
10. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte
ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att
undvika felaktig fakturering.
11. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVAB:s hemsida sevab.com
12. För leveransen gäller allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H (rev).
13. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.
14. Tillägg sker med 4 kr/kW och månad på abonnemangsavgiften när mätning sker på transformatorns nedsida. Alternativet kan inte väljas för nya anläggningar.


Mikroproduktion

   
Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exkl. moms
 6 öre/kWh
 OBS! Kan innebära momspliktig ersättning  

 

Mikroproduktion är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider förbrukad energi och matas in i elnätet.


Småskalig kraftproduktion

Olika delar av nätet har olika behov och ligger därför på olika prislistor. Vår ersättning till småskaliga producenter avspeglar i första hand de olika priserna som vi har mot regionnätet. En producent bidrar till att sänka nätförlusterna vilket vår prislista också tar hänsyn till.

Prislistorna kan grovt delas in i följande geografiska områden

Område  
T1  Strängnäs, Härad, Vansö och Fogdö
T2 Mariefred, Sundbyholm, Jäder och Stenkvista
L1 Kjula

 

   Område Exkl. moms
Fast avgift   200 kr/mån
Effektersättning, november - mars, vardag kl 06-22   5,0 öre/kWh
Rörlig ersättning T1 2,5 öre/kWh
  T2 3,0 öre/kWh
  L1 2,0 öre/kWh
     
Vid max 200 A säkring (lågspänning)    
Fast avgift   200 kr/mån
Rörlig ersättning   6,0 öre/kWh

 

Villkor

1. För kund med anslutning till lågspänning gäller ordinarie elnätspriser för uttag.
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av prislista är inte tillåtet.
3. Utbetalning av ersättningar och sker normalt vid fakturering av elnätsavgifter efter varje kalendermånad.
4. Rörlig ersättning betalas ut för inmatad elenergi (kWh).
5. Kund med både abonnemang för uttag och inmatning i samma punkt (samma mätare) betalar bara fast avgift för uttagsabonnemanget.
6. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift som är 20 kr/kVAr och månad. Inmatad reaktiv effekt baseras på högsta inmatade reaktiva effekt (kVAr) under månaden. Kunden är också skyldig att i samråd med nätägaren vidta nödvändiga åtgärder för att det inte ska upprepas.
7. Uttag av reaktiv effekt i kVAr är tillåten upp till det högsta av värdena för a: 50 % av abonnerad effekt för uttag, b: 10 % av abonnerad effekt för inmatning. Om överuttag av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift för överuttaget som är 20 kr/kVAr och månad. Separat avtal kan upprättas om annan hantering.
8. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets beskaffenhet och befintliga säkringar. Anslutningsavgift blir aktuell vid ändrad anslutning. Om någon månadseffekt överstiger den avtalade anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt bestämmas och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter. 
9. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att undvika felaktig fakturering. Avtalsöverlåtelse ska undertecknas av båda parter och godkännas av nätägaren. 
10. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVABs hemsida www.sevab.com. 
11. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

 

Följande dagar, vilka kan infalla måndag - fredag, betraktas ej som vardagar: Nyårsdagen, Trettondedag jul, Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Första maj, Kristi himmelsfärdsdag, fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag, Nationaldagen, Midsommarafton, Julafton, Juldagen, Annandag jul och Nyårsafton.Avgifter för i
nmatning från elproduktion av högspänning  

  Exkl. moms
Fast avgift 1 500 kr/månad
Abonnerad effekt 86 kr/kW/år

 

Villkor för inmatning och generellt

1. Denna tariff gäller för elproduktionsanläggningar anslutna på 12 eller 24 kV. Om märkeffekt understiger 1 500 kW uttages ingen effektavgift för inmatningen.
2. Kundens eluttag faktureras efter ordinarie högspänningstariff. Enda undantaget är uttag av reaktiv effekt, hanteras enligt nedan.
3. Kund med både abonnemang för uttag och inmatning i samma punkt (samma mätare) betalar bara fast avgift för uttagsabonnemanget.
4. Debiteringsgrundande effekt för inmatning beräknas som abonnerad effekt inmatning minus abonnerad effekt uttag.
5. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av prislista är inte tillåtet. Ändring av abonnerad effekt skall gälla för minst ett år.
6. Vid överskridande av abonnerad effekt för inmatning skall en avgift på 20 kr/kW och månad erläggas, motsvarande den del av effekten som överstiger den abonnerade effekten.
7. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift som är 20 kr/kVAr och månad. Inmatad reaktiv effekt baseras på högsta inmatade reaktiva effekten (kVAr) under månaden. Kunden är också skyldig att i samråd med nätägaren vidta nödvändiga åtgärder för att det inte ska upprepas. Separat avtal kan upprättas om annan hantering.
8. Uttag av reaktiv effekt i kVAr är tillåten upp till det högsta av värdena för a: 50 % av abonnerad effekt för uttag, b: 10 % av abonnerad effekt för inmatning. Om överuttag av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift för överuttaget som är 20 kr/kVAr och månad. Separat avtal kan upprättas om annan hantering.
9. Utbetalning av ersättningar och fakturering av kostnader sker normalt efter varje kalendermånad.
10. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVABs hemsida: www.sevab.com.
11. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.


Ersättningar för nätnytta av
 inmatning, från elproduktion vid högspänning 
Pris exkl. moms

                             
Exempel energiersättning nätnytta  1,8 öre/kWh (Strängnäs, i nät med konsumtion)
  0,6 öre/kWh (Kjula, i nät utan konsumtion)
  1,5 öre/kWh (Kjula, i nät med konsumtion)
Effektersättning garanterad                                82 kr/kW/år
Effektersättning schablon   0,4 öre/kWh

 

Villkor för nätnytta

Nätnyttans energiersättning skall i första hand framräknas individuellt. Ovanstående tre framräknade energiersättningar är baserade på kända kunder med denna tariff.

Kund kan välja att få ersättning för garanterad effekt. Annars fås effektersättning enl. schablon per inmatad kWh under november - mars, vardagar, kl. 06 - 22. Kunder som väljer garanterad effekt får ingen effektersättning enl. schablon. Ersättningen för effekt betalas ut månadsvis med 1/12 av garanterad effekt. I januari månad efter leveransåret slutregleras effektersättningen enligt nedan.

Om det uppmätta utfallet av den garanterade effektinmatningen är mindre än den garanterade effekten, reduceras ersättningen med 150 % för den del av garanterade effekten som inte innehölls. Reduceringen sker endast under tidsperiod höglast och att den sammanlagda effektuttaget för SEVAB Nät från Vattenfall överskrids. Under tidsperioden för den garanterade effekten tillåts vid eventuella driftstörningar lägre verklig inmatning av garanterad effekt under max 80 timmar per kalenderår.

Energiersättning betalas ut för inmatad elenergi (kWh).

 

Kortvarigt anslutna kunder Exkl. moms

80 A

14 400 kr/år

100 A

18 000 kr/år

125 A

22 500 kr/år

160 A

28 800 kr/år

200 A 

 36 000 kr/år
300 A    54 000 kr/år
400 A  72 000 kr/år
500 A  90 000 kr/år
600 A 108 000 kr/år
700 A 126 000 kr/år
800 A 144 000 kr/år
900 A 162 000 kr/år
1000 A 180 000 kr/år
   
Elöverföring (rörlig avgift)  13,04 öre/kWhPriser och villkor


Småskalig elproduktion lågspänning 
Prislista högspänning effekt 
Prislista lågspänning effekt

 

Vad är elnätsavgift?

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag inte bara för din och dina grannars anslutningar, utan även för hela elnätet i Sverige.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, säkringen påverkar kostnaden. Du kan fråga en elinstallatör om du har rätt storlek på säkring. Ditt elnätsföretag kan också ge dig råd.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över nätavgiftens och övriga villkors skälighet.

 

""

Anslutningsavgifter

Följande priser gäller vid permanent anslutning och förändring av befintlig anslutning.

Glödlampa.

Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren är en branschstandard och en väldigt bra grund för avtal mellan kund och energibolag.

""

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling.