Elnätsavgift

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.

Priserna gäller från och med 1 januari 2020 och tillsvidare.

Fast pris exkl. moms

Abonnemangsavgiften styrs av storleken på mätarsäkring.

Mätarsäkring kr/år

Lägenhet* 20 A 

904

16 A

2 592

20 A

3 404

25 A

4 136

35 A 

 5 616
50A  
 7 896
63 A 
 10 164
   

 

Lägenhet*
Priset avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknar särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen skall ligga på samma servis.

Överföringspris exkl. moms

Elöverföring (rörlig avgift)  19,60 öre/kWh
   

De nätavgifter som redovisas är de avgifter som tillämpas av SEVAB Nät AB. De kunder som har SEVAB Energiförsäljning som elleverantör faktureras nätavgifterna tillsammans med energipriset. 

SEVAB Nät AB avser att tillämpa Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden.

Effektpris vid lågspänning

  Exkl. moms

Fast avgift 

200 kr/månad

Månadsmax: april - oktober

52 kr/kW/månad

Månadsmax: november - mars

68 kr/kW/månad

Överföringsavgift

 8,80 öre/kWh

 Villkor

1. Elnätspriser markerade med lågspänning avser anslutningar till 400/230 volt.
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av prislista är inte tillåtet.
3. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.
4. Fast avgift (kr/månad) betalas för varje månad. I angiven fast avgift ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.
5. Månadsmax (kr/kW) betalas varje månad för den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden.
6. Överföringsavgift betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).
7. Angivna nätpriser tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt varje månad som i kVAr räknat uppgår till en procentuell andel av månadsmax i kW samma månad. Andelen är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 100% under april - oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift (kr/kVAr/månad). Överuttagsavgiften är 25 kr/kVAr och månad (exkl. moms).
8. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets beskaffenhet och befintliga säkringar.
9. Anslutningsavgift blir aktuell vid ändrad anslutning.
10. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering.
11. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVAB:s webbsida sevab.com
12. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

 

Effektpris vid högspänning

  Exkl. moms

Fast avgift 

1 000 kr/månad

Abonnemangsavgift

20 kr/kW/månad

Månadsmax

 22 kr/kW/månad

Överföringsavgift

3,90 öre/kWh
   

Villkor

1. Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till 10-20 kV.
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av elnäts prislista är inte tillåtet.
3. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.
4. Fast avgift (kr/månad) betalas för varje månad. I angiven fast avgift ingår myndighetsavgifter:
elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.
5. Abonnemangsavgift betalas för det i förväg avtalade effektuttaget, ”abonnerad effekt”. Om det
verkliga effektuttaget överstiger abonnerad effekt, utgår en överuttagsavgift på 60 kr/kW och månad
(exkl. moms). Avgiften beräknas på den del av effekten som överstiger den abonnerade effekten.
6. Månadsmax (kr/kW) betalas varje månad för den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden.
7. Överföringsavgift betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).
8. Nätleveransen omfattar även leverans av fri reaktiv effekt, som i kVAr räknat får uppgå till högst 50 % av den abonnerade effekten i kW. Vid överskridande av fri reaktiv effekt utgår en avgift på 25 kr/kVAr exkl. moms.
9. Inmatning av reaktiv effekt i kVAr (kapacitiv last) medges varje månad upp till 5% av abonnerad effekt i kW. Vid inmatning av reaktiv effekt över den fria inmatningsrätten faktureras en överinmatningssavgift på 25 kr/kVAr och månad.
10. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets kapacitet. Om den abonnerade effekt väsentligt och kontinuerligt överskrids ska ny anslutningseffekt bestämmas. Anslutningsavgift kan bli aktuell vid ny eller ändrad anslutning.
11. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering.
12. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVAB:s hemsida sevab.com.
13. För leveransen gäller allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H (rev).
14. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.
15. Tillägg sker med 4 kr/kW och månad på abonnemangsavgiften när mätning sker på transformatorns nedsida. Alternativet kan inte väljas för nya anläggningar.


Mikroproduktion

Mikroproduktion är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider använd energi och matas in i elnätet.

 Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exkl. moms 5 öre/kWh
  OBS! Kan innebära momspliktig ersättning.  
   

 
Småskalig kraftproduktion

Olika delar av nätet har olika behov och ligger därför på olika prislistor. Vår ersättning till småskaliga producenter avspeglar i första hand de olika priserna som vi har mot regionnätet. En producent bidrar till att sänka nätförlusterna vilket vår prislista också tar hänsyn till.

Prislistorna kan grovt delas in i följande geografiska områden

Område  
T1  Strängnäs, Härad, Vansö och Fogdö
T2 Mariefred, Sundbyholm, Jäder och Stenkvista
L1 Kjula

 

   Område Exkl. moms
Fast avgift   200 kr/mån
Effektersättning, november - mars, vardag kl 06-22   4,1 öre/kWh
Rörlig ersättning högpristid, november - mars, vardag kl 06-22 L1 9,5 öre/kWh
  T1 10,0 öre/kWh
  T2 11,0 öre/kWh
     
Rörlig ersättning, all övrig tid L1 2,5 öre/kWh
  T1 3,0 öre/kWh
  T2 4,0 öre/kWh
     
     
Vid max 200 A säkring (lågspänning)    
Fast avgift   200 kr/mån
Rörlig ersättning   5,0 öre/kWh

Villkor

1. För kund med anslutning till lågspänning gäller ordinarie elnätspriser för uttag.
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av prislista är inte tillåtet.
3. Utbetalning av ersättningar och sker normalt vid fakturering av elnätsavgifter efter varje kalendermånad.
4. Rörlig ersättning betalas ut för inmatad elenergi (kWh).
5. Kund med både abonnemang för uttag och inmatning i samma punkt (samma mätare) betalar bara fast avgift för uttagsabonnemanget.
6. Uttag av reaktiv effekt i kVAr är tillåten upp till det högsta av värdena för a: 50 % av abonnerad effekt för uttag, b: 10 % av abonnerad effekt för inmatning. Om överuttag av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift för överuttaget som är 25 kr/kVAr och månad. Separat avtal kan upprättas om annan hantering.
7. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift som är 25 kr/kVAr och månad. Inmatad reaktiv effekt baseras på högsta inmatade reaktiva effekt (kVAr) under månaden. Kunden är också skyldig att i samråd med nätägaren vidta nödvändiga åtgärder för att det inte ska upprepas.
8. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets beskaffenhet och befintliga säkringar. Anslutningsavgift blir aktuell vid ändrad anslutning. Om någon månadseffekt överstiger den avtalade anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt bestämmas och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter. 
9. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att undvika felaktig fakturering. Avtalsöverlåtelse ska undertecknas av båda parter och godkännas av nätägaren. 
10. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVABs hemsida www.sevab.com. 
11. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Följande dagar, vilka kan infalla måndag - fredag, betraktas ej som vardagar: Nyårsdagen, Trettondedag jul, Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Första maj, Kristi himmelsfärdsdag, fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag, Nationaldagen, Midsommarafton, Julafton, Juldagen, Annandag jul och Nyårsafton.Avgifter för i
nmatning från elproduktion av högspänning  

  Exkl. moms
Fast avgift 1 000 kr/månad
Abonnerad effekt 86 kr/kW/år

 

Villkor för inmatning och generellt

1. Denna tariff gäller för elproduktionsanläggningar anslutna på 12 eller 24 kV. Om märkeffekt understiger 1 500 kW uttages ingen effektavgift för inmatningen.
2. Kundens eluttag faktureras efter ordinarie högspänningstariff. Enda undantaget är uttag av reaktiv effekt, hanteras enligt nedan.
3. Kund med både abonnemang för uttag och inmatning i samma punkt (samma mätare) betalar bara fast avgift för uttagsabonnemanget.
4. Debiteringsgrundande effekt för inmatning beräknas som abonnerad effekt inmatning minus abonnerad effekt uttag.
5. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av prislista är inte tillåtet. Ändring av abonnerad effekt skall gälla för minst ett år.
6. Vid överskridande av abonnerad effekt för inmatning skall en avgift på 20 kr/kW och månad erläggas, motsvarande den del av effekten som överstiger den abonnerade effekten.
7. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift som är 25 kr/kVAr och månad. Inmatad reaktiv effekt baseras på högsta inmatade reaktiva effekten (kVAr) under månaden. Kunden är också skyldig att i samråd med nätägaren vidta nödvändiga åtgärder för att det inte ska upprepas. Separat avtal kan upprättas om annan hantering.
8. Uttag av reaktiv effekt i kVAr är tillåten upp till det högsta av värdena för a: 50 % av abonnerad effekt för uttag, b: 10 % av abonnerad effekt för inmatning. Om överuttag av reaktiv effekt ändå sker är kunden skyldig att erlägga extra avgift för överuttaget som är 25 kr/kVAr och månad. Separat avtal kan upprättas om annan hantering.
9. Utbetalning av ersättningar och fakturering av kostnader sker normalt efter varje kalendermånad.
10. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVABs hemsida: www.sevab.com.
11. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.


Ersättningar för nätnytta av
 inmatning, från elproduktion vid högspänning 
Pris exkl. moms

 
   Område Exkl. moms
Effektersättning solceller, november - mars, vardag kl 06-22   4,0 öre/kWh
Effektersättning vindkraft, november - mars, vardag kl 06-22   1,1 öre/kWh
Effektersättning kraftvärme, november - mars, vardag kl 06-22   5,3 öre/kWh 
Rörlig ersättning högpristid, november - mars, vardag kl 06-22 Strängnäs 9,6 öre/kWh
  Kjula utan konsumtion 8,3 öre/kWh
  Kjula med konsumtion 9,2 öre/kWh
Rörlig ersättning, all övrig tid Strängnäs 2,4 öre/kWh
  Kjula utan konsumtion 1,1 öre/kWh
  Kjula med konsumtion 2,0 öre/kWh

Villkor för nätnytta

Nätnyttans energiersättning skall i första hand framräknas individuellt. Ovanstående tre framräknade energiersättningar är baserade på kända kunder med denna prislista. Effektersättning ges enligt schablon per inmatad kWh under november - mars, vardagar, kl. 06 - 22. Rörlig ersättning betalas ut för inmatad elenergi (kWh).

 

Tillfälligt anslutna kunder Exkl. moms

80 A

13 200 kr/år

100 A

16 500 kr/år

125 A

20 625 kr/år

160 A

26 400 kr/år

200 A 

 33 000 kr/år
300 A    49 500 kr/år
400 A  66 000 kr/år
500 A  82 500 kr/år
600 A 99 000 kr/år
700 A 115 500 kr/år
800 A 132 000 kr/år
900 A 148 500 kr/år
1000 A 165 000 kr/år
   
Elöverföring (rörlig avgift)  19,60 öre/kWh


 

Vad är elnätsavgift?

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag inte bara för din och dina grannars anslutningar, utan även för hela elnätet i Sverige.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, säkringen påverkar kostnaden. Du kan fråga en elinstallatör om du har rätt storlek på säkring. Ditt elnätsföretag kan också ge dig råd.

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över nätavgiftens och övriga villkors skälighet.

 

""

Anslutningsavgifter

Följande priser gäller vid permanent anslutning och förändring av befintlig anslutning. Alla priser anges exklusive moms.

Glödlampa.

Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren är en branschstandard och en väldigt bra grund för avtal mellan kund och energibolag.

""

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges exklusive moms.